08-10-2012

Zuurstofactiverende BioAktiv

Hoe werkt BioAktiv?
De producten van BioAktiv worden geproduceerd met een bioresonantie procedé. BioAktiv werkt hierdoor zuurstofactiverend. Het zet aerobe bacteriën in beweging. Slechts een kleine hoeveelheid BioAktiv zorgt voor een groot(s) effect.

Toepassingen en belangrijke voordelen:
Veevoeders:
- Gezondere dieren, minder uitval, minder gebruik van antibioticum
- Betere technische resultaten
- Zorgt voor *** makkelijk te verpompen drijfmest
- Minder ammoniak en stank

Drinkwater
- Gezondere dieren, minder uitval, minder gebruik van antibioticum 
- Betere technische resultaten 
- Zorgt voor *** makkelijk te verpompen drijfmest 
- Minder ammoniak en stank

Drijfmest
- ***, vloeibare drijfmest
- Minder ammoniak en stank

Planten
- Voorkomt aantasting van wortels en vruchten en gewassen
- Hogere opbrengsten

Compost
- Aanzienlijke versnelling van het composteringsproces

Waterzuiveringsinstallaties
- Snellere afbraak van organische stoffen

Water
 - Troebel en algenrijk water wordt weer helder
Bioaktiv-V (voor veevoeder)

BioAktiv-V wordt ingezet bij zowel varkens, runderen en pluimvee. Het product zorgt door slechts een kleine toevoeging voor een groots effect. BioAktiv-V heeft effect op een betere gezondheid van de dieren. Het vee wordt rustiger, het gebruik van antibiotica wordt sterk vermindert en er vallen minder dieren uit. Voederconversie, groei en melkgift verbeteren sterk.Bij pluimvee zien we een duidelijk effect op de schaalkwaliteit en drogere hokken. Kortom de technische resultaten verbeteren aanzienlijk. 
Een ander maar zeker belangrijk aspect van het product BioAktiv-V, is dat de stank en de ammoniak in de stallen aanzienlijk verminderen en BioAktiv-V zorgt er tevens voor dat de drijfmest makkelijk te verpompen is. Bij varkens wordt er per ton mengvoer 200 gram BioAktiv-V toegevoegd, bij pluimvee tussen 200 en 350 gram. Bij rundvee wordt een dosering van 1 gram per dier per dag aangehouden of een dosering naar rato in het krachtvoer.

BioAktiv-L (Liquid, voor drinkwater en brijvoer) 
BioAktiv-L wordt ingezet in de veevoeding. Het product laat zich makkelijk oplossen in water en wordt via een medicijndosator toegevoegd aan het drinkwater. Verder kan het product ook bijzonder effectief ingezet worden in brijvoer. BioAktiv-L geeft dezelfde voordelen als het product BioAktiv-V. Bij gebruik via het drinkwater is het advies om 1 kilogram BioAktiv-L te verstrekken per 20.000 liter water. In brijvoer doseert men 200 gram per ton eindvoer (88% ds).

BioAktiv-S (tegen streptokokken)
BioAktiv-S is een revolutionair product dat ingezet wordt bij varkens tegen streptokokken. Uit praktijkproeven blijkt een antibiotica reductie van 75% realiseerbaar. Het advies is om BioAktiv-S te gebruiken in zowel de zeugen- als biggenvoeders. BioAktiv-S dient altijd gebruikt te worden in combinatie met BioAktiv-V. Per ton mengvoer doseert men dan 200 gram BioAktiv-S en 200 gram BioAktiv-V.

BioAktiv-M (voor drijfmest en vaste mest)
BioAktiv-M wordt ingezet in drijfmestputten en bij vaste mest. In de drijfmest zorgt het product ervoor dat de mest vloeibaar wordt, het lost de zwemkorsten en drijflagen op, ook voorkomt het bij juiste toepassing, schuimvorming. Ammoniak en stank reduceren sterk, bij gebruik in de stal verbetert het daardoor duidelijk het klimaat. Een prettig bijkomend aspect, is dat deze mest de humusvorming in de bodem bevordert.

BioAktiv-P (voor planten)
BioAktiv-P wordt gebruikt als plantenversterkend middel door de ecologische bewuste akkerbouw en bevordert de vermeerdering van microorganismen in de bodem. Daardoor word de bodem losser, krijgt een beter absorptievermogen en wordt sneller warm. De hoeveelheid plantenwortels en de wortelmassa ondergaan een duidelijke verbetering en ook de weerstand en het assimilatievermogen van de planten worden groter. De uitstekende wortelvorming en snel gestimuleerde verrotting van oogstrestanten bevorderen de humusvorming en daardoor hogere opbrengsten.

BioAktiv-C (voor compost)
Door het gebruik van BioAktiv-C verloopt het rottingsproces aanzienlijk sneller en veroorzaakt duidelijk minder stankoverlast. Er is een afname van de schadelijke gassen ammoniak, methaan en lachgas. De rijpe compost heeft een uitstekende consistentie voor verdere verwerking. In grote composteringsinstallaties valt een hoger en gelijkmatiger temperatuurverloop in het gehele composthoop te constateren. De compost moet minder vaak worden omgezet, waardoor op energie-, apparatuur- en personeelskosten wor dt bespaard.

BioAktiv-W (voor waterplassen en vijvers)  
BioAktiv-W wordt gebruikt om troebele en algenrijke vijvers/ oppervlaktewateren weer helder te maken. Het zuurstofgehalte van het water wordt verhoogd, waterplanten gedijen beter en hierdoor wordt de biotoop voor dieren beter.

BioAktiv-Z (voor waterzuiveringsinstallaties)
BioAktiv-Z wordt voornamelijk ingezet bij grote waterzuiveringsinstallaties en bij afvalwater uit landbouw en industrie. BioAktiv-Z bevordert de aërobe verrotting van organische stoffen, reduceert de vorming van ammoniak, lachgas en methaan. Verder heeft een *** effect op processen. Het product bevordert uiteindelijk de humusvorming in de bodem.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit product plaats dan onderstaand uw bericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.