21-12-2011

Biogas uit groenafval in lokale biovergisting

Biogas produceren waar het groenafval verzameld wordt. Huisman Innovations BV in Druten en haar partners Spark Origin BV en PhotonTec BV hebben een decentrale vergister ontwikkeld voor de verwerking van organisch afval op locatie. Het gaat om een pilot waarmee de werking en economische haalbaarheid moet worden aangetoond. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten een subsidie van 100.000,- euro beschikbaar gesteld. Als de pilot succesvol blijkt, kan ingezameld groenafval veel dichter bij de inzamelingsbron worden verwerkt en hoeft het niet meer over grote afstanden aangevoerd te worden naar centraal gelegen biovergistingsinstallaties. De belangrijkste innovatie is het aantonen van de haalbaarheid van vergisting op tot nog toe ongekend kleine schaal. Lokaal wordt al elektriciteit opgewekt door zonnecellen en windmolens, maar bij bio-energie uit biomassa wordt nog altijd gedacht aan grote centrale vergisters.

Organisch afval wordt een toenemend probleem in Nederland en de rest van de wereld. Een groeiende wereldbevolking, een sterke toename van de vraag naar vlees en vis en een toename in gebruik van natuurlijke stoffen als papier en biobrandstoffen leiden tot een steeds groter wordende afvalberg. Vergisting is daarbij een aantrekkelijke verwerkingstechniek waarbij biogas ontstaat, dat nuttig kan worden toegepast.

Kostenbesparing
De meeste vergisters zijn ontworpen voor de omzetting van grote hoeveelheden organisch materiaal. Zij bestaan uit een tank waarin de totale omzetting van afval tot biogas plaatsvindt. Het biogas wordt vervolgens opgewerkt tot aardgaskwaliteit en geleverd aan huishoudens of er vindt productie van elektriciteit en warmte plaats met behulp van een gasmotor of warmtekrachtkoppeling (WKK).
De conventionele vergisters hebben grote hoeveelheden afval nodig, die uit de (wijde) omgeving moeten worden aangevoerd. Dit gaat gepaard met logistieke kosten (transport en opslag). Het is veel aantrekkelijker om afval op locatie, dus decentraal te verwerken. De genoemde logistieke kosten worden daarmee vermeden en het geproduceerde biogas kan nuttig worden ingezet, bijvoorbeeld in een WKK, als voertuigbrandstof, of (bij grotere hoeveelheden) worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit en toegeleverd aan het gasnet. Voorwaarde is dan wel dat dergelijke decentrale vergisters goedkoop, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk kunnen worden toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.