Boerenblog

428 x bekeken

In gesprek blijven

Door in gesprek te blijven bereik je resultaat. Het beste bewijs is de versoepeling die VROM afgelopen week afkondigde rond de Bedrijfsontwikkelplannen.

Het belangrijkste nieuws van de week komt uit de brief van VROM aan de Tweede Kamer. De overgangsregeling voor stoppende varkenshouders zal niet gelden tot 2016, maar tot 2020. Ze krijgen dus meer ruimte om te voldoen aan de eisen. Ook mogen varkenshouders bij het indienen van en Bedrijfsontwikkelplan (BOP) werken met stalsystemen die alleen een voorlopige emissiefactoren op de RAV-lijst hebben.

Dat zijn goede berichten. Het tapijt bij VROM is bijna versleten door onze bezoeken en steeds hadden wij het gevoel dat VROM ons niet wilde horen. Het overleg zat muurvast. Gelukkig heeft minister Huizinga uiteindelijk wel oor gehad voor onze goede argumenten! In gesprek blijven levert dus resultaat op. Nu nog de aanpassing van het Varkensbesluit en dan kunnen we met ons bedrijfsontwikkelplan voor de ammoniakreductie aan de slag.

Al met al zal de invulling van de BOP’s nog heel veel pijn doen bij varkenshouders. Het wordt écht een hele krachttoer. Ik besef me dat terdege en wij zullen in gesprek blijven met de overheid en de politiek over een haalbaar beleid.

Discussie megastallen gaat niet over de feiten

In Noord Brabant is het debat over de megastallen tot een hoogtepunt gekomen bij de behandeling door Provinciale Staten. Hiermee zal de discussie niet afgelopen zijn. Groen Links wil een landelijk verbod op megastallen.
Ik stoor me eraan dat de discussie niet over feiten gaat. Emoties laaien op en voeren de bovenhand. Argumenten tellen niet meer. Het is treurig dat de politiek hierin meegaat. Daarom moeten we in gesprek. Dat geeft ons de kans om terug te gaan naar argumenten. Horen en gehoord worden.

In gesprek blijven met SNM

Daarom was de afspraak, die ik deze week met de Stichting Natuur en Milieu (SNM) had, belangrijk. We hebben niet veel contact met deze organisatie. Zijn actie mythes over de veehouderij heeft de relatie tussen LTO en SNM er niet beter op gemaakt. Ik weet dat er betrokkenheid is tussen Milieukeur Varkensvlees en SNM, maar ik signaleer dat het contact daarmee ook ophoudt.

De ontwikkelingen op internet waren aanleiding voor een gesprek. Het idee om op een onafhankelijk podium de duurzame veehouderij te bespreken, bracht me tot het maken van een afspraak om daarover van gedachten te wisselen. Eén van de speerpunten in de uitvoeringsagenda duurzame veehouderij is het verbeteren van de interactie tussen de veehouderij en de burger. Tot nu toe is daar nauwelijks invulling aan gegeven. Met dit initiatief moet dat van de grond komen.

Overigens is SNM slechts één van de benaderde partijen. Er komen er meer. Kijken hoe ver we met dit internetforum kunnen komen. Als we op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek blijven, kunnen we tot iets moois komen.

GLB ook voor varkenshouderij van belang

Het Centrum Landbouw en Milieu (CLM) evalueert voor Europa de instrumenten van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Daartoe heeeft het ook met mij gesproken. Voor de varkenssector gaat het daarbij om exportrestituties, importtarieven en de particuliere opslag.

Het handhaven van importtarieven is voor de varkenshouderij van belang. Doordat er binnen de EU hogere standaarden zijn voor welzijn, milieu, antibioticagebruik, en veevoer (GGO grondstoffen) vind ik het terecht dat deze importtarieven er zijn. Zo lang er geen gelijk speelveld is op wereldniveau, zijn deze importtarieven er om de producenten én consumenten te beschermen. Belangrijk, want anders krijgen we hier vlees op tafel dat niet voldoet aan onze standaarden, zonder dat de consument dit kan herkennen. Een zoveelste argument voor de boercode.

Niet uitgesproken over mestbeleid

In de LTO vakgroep kwamen deze week ook alle hiervoor genoemde zaken aan de orde. En we hebben uitvoerig gesproken over hoe het toekomstig mineralenbeleid er in Nederland uit zou moeten zien. We stevenen af op een fosfaatoverschot van vele tientallen miljoenen kilo’s! Dat moeten we onder ogen zien. Mestverwerking is daarbij één van de oplossingsmogelijkheden. Hoe gaan we om met korte termijn gewin en lange termijn perspectief? Hoe stimuleer je de verwerking? Vrijwillig? Verplicht? Welke rol wil de overheid? We hebben deze vragen niet in een paar uur beantwoord. We moeten hierover ook uitvoerig met onze leden discussiëren. Dus dat wordt vervolgd en ook hier geldt: in gesprek blijven om gezamenlijk stappen naar voren te zetten.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.