Redactieblog

560 x bekeken 72 reacties

Minder vlees eten: weg met landbouwministerie

Het is duurzaamheid wat de klok slaat in de Miljoenennota. Het meest frustrerend is dat de regering adviseert om minder vlees te eten. Dat gebeurt mede onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw. Weg er mee!

Dit slaat toch alles: acties om minder vlees te gaan eten. Vermoedelijk een soort "biefstukbelasting" en een voorlichtingscampagne om het vlees te laten staan.

En daar is landbouwminister Verburg het mee eens. Zo geeft ze de sector een messteek in de rug. Wij zijn druk bezig onze kostprijs zo laag mogelijk te krijgen. We bevorderen met kracht het dierenwelzijn. Wyno Zwanenburg van het NVV zegt terecht dat Nederland een voorbeeld is op het gebied van milieuvriendelijk produceren. Dat zou de minister dat meer moeten uitdragen.

Dat doet ze niet. Ze blijft daarmee de vage figuur, die meedeint met alle golven. Zelf heeft ze geen koers. Wat dat betreft past ze helemaal bij de LTO, die bij monde van Albert Jan Maat knort van tevredenheid over de kabinetsplannen. Hoe ver is die man afgedwaald van de werkelijkheid!

Hij vergeet dan ook maar even dat er een paar miljoen extra komt voor de handhaving van dierenwelzijnregels. Nog meer politieagenten op je erf dus. Met dank aan het ministerie van landbouw.

Snel afschaffen die hap. Met Veerman hadden we een minister die het boerenbelang begreep en uitdroeg. Met Verburg een aarzelende jaknikker. Die berokkent de sector meer schade dan voordeel. Daarom: Landbouw maar vlug onderbrengen bij Economische zaken. We nemen ook Marianne Thieme de wind uit de zeilen. Ze heeft dan een minder duidelijk doel om tegen aan te schoppen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  usciolu

  Mensen, mensen, nou was het vanmiddag prachtig weer en toch zitten jullie achter de computer te bekvechten, zonder dat het inzicht zich verdiept.
  Als ik het nu goed lees, vragen Melkveehouder en Berend Botje aan Linda hoe ze hun land duurzaam moeten bemesten. Terecht dat ze daar niet op ingaat. De professionals vragen het aan de consument: de omgekeerde wereld!

  Ene Dr. Gert beweert dat 70% van de vervuiling van opppervlaktewater het gevolg is van lozing uit de riooloverstorten (en niet door de boeren, impiceert hij). Beste doctor: Het zit zo: Belasting van het oppervlakte water moet je onderscheiden in organische belasting en nutriënten belasting. Dank zij RWZI's is de organische belasting in Nederland niet meer zo'n groot probleem. Natuurlijk is het zo dat overstorten plaatselijk bijdragen aan de organische belasting van het oppervlaktewater.
  Dank zij uiterst actief optreden van waterschappen en rijkswaterstaat en industrie is het probleem van de organische belasting nu grotendeels opgelost.

  De nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater daarentegen, met de daarop volgende eutrofiëring is momenteel het grote probleem in het oppervlaktewater. Overstorten droegen slechts in geringe mate bij aan de landelijk nutriëntenbelasting, wat niet wil zeggen dat het lokaal meer kan zijn. Als je dan bekijkt wat de prestaties zijn van de verschillende doelgroepen in Nederland vanaf 1985-2002 dan kom je tot de conclusie dat, zowel bij fosfor als bij stikstof, industrie en RWZI’s met grote kosten een prima prestatie hebben geleverd: een grote reductie van de nutriëntenbelasting. De landbouw is daar op grote achterstand, sterker nog: in de genoemde periode werd de uit- en afspoeling van fosfor zo'n 20 % hoger, die van stikstof 5% hoger.

  Kortom, wil de agrarische sector nog overleven in het overvolle Nederland, dan moet het radicaal anders: duurzamer, milieuvriendelijker en diervriendelijker. Hoe precies, dat mag de sector zelf uitmaken, desgewenst ondersteund door LNV en de instituren.
  Daar had de discussie beter aan besteed kunnen worden op deze prachtige herfstdag, niet aan allerlei defensieve en soms bewust misleidende discussiebijdragen.

 • no-profile-image

  Patrick

  Ik had onderstaand vraag gesteld op draadje,http://www.agd.nl/1061079/Nieuws/Artikel/Campagne-Wakker-Dier-tegen-kalfsvlees.htm?showcomments=yes
  En ben wel benieuwd hoe het kalfsvlees geproduceerd wordt.
  *******

  Ik probeer het nog steeds te begrijpen, dat blank kalfsvlees dus een resultaat is van bewust te weinig zuurlstof aanvoer naar weefsels en organen. Dus bewust een dier verzwakken en dan zogenaamd "liefdevol" verzorgen. Dat is gewoon dierenmishandeling en eigenlijk gewooon een levend wezen martelen tot aan zijn dood. Een mens in een verzorgingshuis of ziekenhuis wordt ook liefdevol verzorgt en krijgt ook voedsel, maar wordt niet bewust verzwakt om daar te komen. Kalveren bewust verzwakken is erg ziekelijk. Deze sector noem ik dan ook gewoon een ziekelijke sector. Mocht mensen het anders zien dan hoor ik het graag, maar mijn argument is dat bewust te weinig zuurstof leveren aan weefsels en organenvan een levend wezen, is toch wel erg misselijk. This gewoon een dubbele moraal, eerst bewust verzwakken en dan liefdevol verzorgen,pfffff

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Mooi zo Linda, blij dat deze discussie uiteindelijk toch wat heeft opgeleverd.
  BB, bedankt voor je bijdrage hierin.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Linda suggereert dat de consument een ontwetende is, die niet zelf kan bepalen wat hij moet eten en die niet weet wat hij koopt. Na jarenlange (tientallen) campagnes van de dierenactiegroepen, vele miljoenen aan advertenties door o.a. Wakker Dier, hetze in de media tegen de "verfoeilijke"dierenhouderij in Nederland, typeert Linda de consument nog steeds als een onmondig kind die ziende blind is. Maar helaas, mevrouw Linda, het hart van de consument zit in zijn portemonnee ondanks de met de mond beleden diervriendelijkheid zoals die uit enquetes altijd weer naar voren komt. Bovendien suggereert Linda dat alle stallen brandgevaarlijk zijn, let wel natuurlijk is het verschrikkelijk als er een stal afbrand, maar om nou te suggereren dat dit schering en inslag is ?
  Bovendien Linda, hebben wij nog steeds geen antwoord op mijn eerder in dit forum gestelde praktische vragen. Mijn voorspelling dat die niet komen, ook niet van andere reageerders tegen de veehouderij op dit forum, mag als uitgekomen worden beschouwd.
  En Linda de pootjes in het gras is iets wat de consument door zijn eigen koopgedrag - zo goedkoop mogelijk voedsel - zelf blokkeert.

 • no-profile-image

  usciolu

  Melkveehouder, niet dat ik u wil tegenspreken hoor, maar volgens mijn informatie zijn mijn gegevens wel degelijk volledig en juist.
  De gegevens komen uit 'Van inzicht naar doorzicht' http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500799004.pdf
  van het Milieu- en Natuurplanbureau, en de meest recente Milieubalans van het PBL http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/nl/publicaties/milieubalans-2008
  Verder blijf ik bij de stelling dat consumenten wel degelijk kritiek mogen hebben over de productiewijze, zonder dat ze dan ook meteen alternatieven moeten aandragen. Dat is uiteraard hun vak niet, maar dat van de producent. Dus, al met al concluderend: als zowel LNV als de consumenten bepleiten om minder vlees te eten, of althans dat vlees diervriendelijker te produceren, dan zou de agrarische sector hier conclusies uit moeten trekken en niet als een Pavlov-reactie in het defensief moeten schieten.

 • no-profile-image

  veehouder

  Wim, over die voedingsadviezen, zoals je stelt, had ik graag geweten waar dit op gebaseerd is. Door wie zijn die adviezen opgesteld?
  Ik heb een andere gedachte. Vlees is volgens maatstaven een "luxe artikel". Als mensen geld hebben eten ze meer vlees. De laatste eeuw is de welvaart gestegen en de vleesconsumptie toegenomen. En wat blijkt? De gemiddelde levensverwachting is enorm gestegen. Hoe valt dit te verklaren als vlees qua voeding verkeerd zou zijn?

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  Door de eeuwen heen zijn het altijd de zelfde blaaskaken geweest die de mensen het eten van en melk en vlees willen verbieden. maar zelf eten ze osse haas , ingevlogen vanuit Argentinie ik gun ze dat maar in mijn maatschappij beeld heeft een ieder de zelfde rechten en plichten . Als je deze stelling eerlijk toepast : geen melk geen eieren geen vlees geen lederen schoenen ga zo maar door. Dit soort kreten vallen bij mij onder de noemer EGOISME

 • no-profile-image

  linda

  Hieronder een citaat uit een congres van bezorgde wereldburgers. Alleen om wat tegenwicht te geven aan al die onnozele en egoistische dier- mens- en werelduitbuitende respondenten. Kijk toch eens verder dan jullie neus lang is!

  Pachauri, voorzitter van het Intergouvernementeel panel over de klimaatverandering (IGCC) van de Verenigde Naties. HIJ liet zien dat de productie van vlees niet efficiënt is: Een boer kan een jaar lang 30 mensen voeden met fruit, groenten, granen en plantaardig vet afkomstig van één hectare land. Wanneer hetzelfde land gebruikt wordt voor de productie van vlees, melk en eieren kunnen er maar 10 mensen van gevoed worden, aldus Dr. Pachauri. Voor een gehoor van 400 mensen, afkomstig uit regering, ambassades en wetenschap, pleitte Dr. Pachauri voor een vermindering van de vleesconsumptie, juist omdat iedereen dat kan doen.

  Vriendelijke groet van een vrolijke gezonde slanke fitte planteneetster

 • no-profile-image

  adje

  natuurlijk heeft de minister gelijk.
  die stinkboeren moeten maar iets anders gaan doen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Verdorie Linda, je blijft aan het repeteren. Geef nu eens duidelijk aan waar de (duurzame) voedingsstoffen vandaan komen om die gewassen te (kunnen blijven) telen .

 • no-profile-image

  linda

  Alle argumenten slaan dood als men het onderstaande citaat in acht neemt. Het is zo jammer dat lezers van AGD hier nooit serieus op ingaan. Er wordt maar geroepen over linkse rakkers, Marianne Thieme die de boeren zwart maakt, dat wonen in een flat hetzelfde is als een kip in een legbatterij, enz.enz. Maar de waarheid is dat men niet langer zo kan doorgaan met het uitbuiten van de aarde en haar schepsels.
  ---Een boer kan een jaar lang 30 mensen voeden met fruit, groenten, granen en plantaardig vet afkomstig van één hectare land. Wanneer hetzelfde land gebruikt wordt voor de productie van vlees, melk en eieren kunnen er maar 10 mensen van gevoed worden----

 • no-profile-image

  Johan

  Goed stukje van Osinga waar de anti-vlees fundamentalisten geen antwoord op hebben, maar ons wel verkeerd voorlichten over de enorme hoeveelheden graan die naar de vlees productie gaan.

  LC 9-10-2008

  Misverstanden over de weg van graan naar vlees,

  ANNE OSINGA, oud-directeur Praktijkschool Veehouderij.

  Getallen over hoeveelheden graan die verbruikt worden om vlees te produceren kloppen niet.
  Dat geeft een fout beeld.

  Heel hardnekkig doet het verhaal opgeld waarin gesteld wordt hoeveel granen er nodig zijn om een kilogram vlees te produceren. Zaterdag schreef zelfs Jacob Noordmans hierover in zijn 'Gast op zondag'-bij-drage. Voor kippenvlees zou 3 kilogram graan nodig zijn per kilo, voor varkens 5 en voor rundvee 13. Waar deze getallen vandaan komen weet ik niet, maar ze kloppen niet.

  Wat de veehouderij doet is een proces waarbij voor de mens niet bruikbare plantaardige (en dierlijke) grondstoffen door dieren worden omgezet in hoogwaardig mensenvoedsel. Zo zetten koeien gras om in melk en vlees. Met gras kan de mens niet veel, omdat de meeste bestanddelen voor ons onverteerbaar zijn. U kunt dat constateren als u waarneemt hoe spinazie of rode bieten uw spijs-verteringsapparaat verlaten.

  Herkauwers hebben het vermogen om plantaardig materiaal goed te benutten. Dat vermogen is gebaseerd op het feit dat herkauwers door hun pens in staat zijn ruwe celstof (cellulose dat in de celwanden zit) te verteren. De pens heeft bij de moderne koeien een inhoud van 300 liter en de vertering van de cellulose gebeurt door talloze eencellige plantjes (bacteriën) en diertjes (protozoën) die als een soort gastarbeiders in de pens werkzaam zijn.
  Deze plantjes en diertjes worden zelf ook weer door de koe 'opgegeten', waardoor ze met hun eiwit bijdragen aan de eiwitvoorziening van de koe (of geit of schaap). Daardoor kan een herkauwer ook nog hoogwaardig dierlijk eiwit maken uit eenvoudige stikstofverbindingen als ureum en zelfs kippen-mest.
  Koeien vreten niet alleen ruwvoer, zoals hooi, kuilvoer en gras maar ze krijgen ook krachtvoer. De buitenstaander denkt dan meteen aan granen. Niets is echter minder waar. Alle kracht-voermengsels bevatten vervangers voor granen en dat zijn in het algemeen afvalproducten van de humane voedselbereiding. Ik noem er een aantal: citruspulp (afval van de bereiding van sinaasappelsap, ja, de schillen en het vruchtvlees), bietenpulp (wat er over is van de bieten als de suiker eruit is), bierbostel (wat er van de gerst over is als er bier van is gemaakt), sojaschroot (wat van de soja overblijft als de olie eruit is), lijnzaad (vlaszaad)schroot (wat er over is van lijnzaad als de lijnolie eruit is), grondnotenschroot (wat er van de pinda's overblijft als de slaolie er uit is).
  De afvalproducten van de oliebereiding zijn in het algemeen eiwitrijk. Door genoemde grondstoffen in een juiste verhouding te mengen krijgt men voer waar een koe melk van kan geven dan wel vlees aanzetten. Een melkkoe vreet naast gras en ander ruwvoer per jaar ongeveer 2000 kg van dit afval. Eigenlijk is een koe dus een geweldige rotzooiopruimer en daarvoor zouden de boeren dus goed betaald moeten worden want wat er na het passeren door de koe van overblijft, is de mest en daar zit de boer mee.
  Ook als er energie uit de mest wordt gehaald door biovergisting; blijft er nog een substraat over waar de boer zich mee moet redden. Door het tot waarde brengen van deze afvalstoffen door de boeren kunnen de humane voedingsmiddelen goedkoper zijn dan wanneer de producent de afvalstoffen moet afvoeren of verwerken.
  De hoogwaardigheid van dierlijke voedingsmiddelen (melk en vlees) zit in de goede verteerbaarheid en de hoogwaardigheid van het eiwit. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren en dierlijk eiwit heeft een specifiek eiwitpatroon dat past in de humane voeding.
  Veel plantaardige eiwitten zijn niet geschikt om er menselijk eiwit van te maken omdat er van één of meer aminozuren te weinig in zitten. Wij weten dat bijvoorbeeld van peulvruchten. Naast peulvruchten wordt in de humane voeding ook altijd aanbevolen om melkproducten te gebruiken. Het eiwit in melk en vlees is bij uitstek geschikt om menselijk eiwit van te maken. Daarom zijn deze producten onmisbaar voor kinderen.
  Varkens zijn geen herkauwers en lijken in hun voedselbehoef-te veel op de mens. Daarom kon de verloren zoon ook overleven op varkensvoer toen hij aan lager wal was geraakt. Varkens kunnen geen celstof verteren maar kunnen wel de genoemde afvalstoffen gebruiken mits het juiste aminozurenpatroon er in zit. En dat wordt door de veevoederindustrie bewerkstelligd door losse aminozuren toe te voegen zodat het varken er goed eiwit van kan maken.
  Bovendien moet men zich realiseren dat lang niet alle tarwe baktarwe is. Juist granen van afwijkende kwaliteit worden in veevoeders gebruikt. Bovendien zijn granen veelal te eiwitarm voor varkens en ook voor legkippen. De tijd is lang voorbij dat kippen gevoerd werden met gemengd graan dat door de boerin werd uitgestrooid.
  Deze uiteenzetting geeft aan dat het graanprobleem wat genuanceerder ligt en dat er wat meer maatschappelijke waardering moet zijn voor de boer die uiteindelijk zorgdraagt voor een uitstekend voedselpakket. Eigenlijk is de boer net als bij de meeste kaartspelen in onze maatschappij de hoogste troef.

 • no-profile-image

  Jacob

  Ik erger me dood aan zo'n reactie van de LTO-bestuurder. Ontleent z'n hele status aan een gesprek met de minister. Vastgeworteld in oude structuren, evenals de hele LTO, en dan met name Noord. Er is wel gefuseerd, maar de strategie van geen beslissingen nemen en pappen en nathouden, overleggen tot een ander de besluiten heeft genomen, zijn gebleven. Alleen daarom zou het al goed zijn dat minister Verburg de laatste minister van Landbouw is

 • no-profile-image

  LTO-bestuurder

  Erg onverstandig om het ministerie van landbouw op te heffen. Het is voor ons een uitstekende gesprekspartner. Als het verdwijnt missen we die en zijn we overgelverd aan de grillen van andere ministeries. En minister Verburg koerst mooi om alle obstakels heen. Niets aan veranderen dus.

 • no-profile-image

  johan

  De gemiddelde vleesconsumptie in Nederland komt overeen met de aanbevelingen van het Voedingscentrum over verantwoorde voeding. Dus wat wil men nu weer? Het grootste deel van onze vleesproductie gaat naar het buitenland; goed voor banen en een gezond export overschot voor de economie. Dat linkse gedram kan wel wat minder, het lijkt erop dat het CDA helemaal ingepakt is door linkse stokpaardjes. Mensen zouden daar eens overna moeten denken als ze in het stemhokje staan!

 • no-profile-image

  linda

  Nederland gebruikt 3x meer dan wat het landareaal eigenlijk opbrengt. Vlees en dieren worden geexporteerd. Dit is geen economie maar slavernij en uitbuiting. Wilde ganzen mogen niet eens meer op een weiland fourageren. Levende varkens worden naar Rusland vervoerd. Vleeskuikens worden met een veegmachine in kratten gepropt. Protest hiertegen is geen kwestie van links of rechts maar GEZOND VERSTAND!

 • no-profile-image

  linda

  beste melkveehouder, als alle maisvelden waar nu voor de bio-industrie geteeld wordt, granen voor menselijke consumptie geplant worden is er al een schakel gewonnen. voor echt duurzaam produceren van voedsel is de Kleine Aarde in Boxtel een onuitputtelijke bron van informatie. groetjes van Linda

 • no-profile-image

  Linda

  beste melkveehouder, betreft de mestproblematiek. Nederland wordt overbemest, zowel met stikstof als met fosfaat. Er is geen sprake van evenwichtsbemesting. Grote hoeveelheden spoelen uit en af naar het oppervlaktewater. In 2027 zal de landbouw voor 75% verantwoordelijk zijn voor de fosfaatbelasting; nu iets minder (of meer) dan de helft. Waterschaplasten: 72 % huishoudens (wij dus); 14% industrie en 5% landbouw, zie de natuurbalans: http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/nl/publicaties/natuurbalans-2008.

  Zelfs oud-minister Veerman, voor agrariërs toch een onverdachte bron: erkende bij zijn afscheid dat we gigantische hoeveelheden nutriënten invoeren (waar onder andere oerbossen voor worden gekapt), voeren dat aan dieren, waarvan we voor 80% het vlees exporteren (belangrijk als exportproduct). De mest houden we achter en strooien dat in over de akkers. De kosten voor de eutrofiëring die daarvan o.a. het gevolg is wordt niet door de vervuiler betaald.
  groeten van Linda

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nee usciolu, het heeft niet veel te maken met het eens worden. Je opmerking dat Ans en Linda belachelijk gemaakt worden is ook niet correct. Ook jij kunt wel zien dat Linda nooit ingaat op argumenten, maar dat ze gewoon haar boodschap blijft roepen. En dat roept een bepaald soort reacties op.
  En Ans weet ook dat de pastoor dit al jaren zo doet en de kerken lopen leeg, met alle respect voor de bijbel.
  Herhaling van boodschappen zonder gedegen toelichting worden mensen moe.

 • no-profile-image

  Jottum

  Goh Linda, wat kun jij goed knippen en plakken, en dat allemaal in vier minuten tijd. Je zou er je werk van moeten maken!

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Usciolu, er zijn steeds meer wetenschappers die het niet eens zijn met de broeikastheorie, onder andere het Heidelberg Appeal (ruim 4000 wetenschappers overal ter wereld). Volgens hen is de uitstoot van CO2 een gevolg van de opwarming van de aarde en niet andersom. Die opwarming en tevens afkoeling is er altijd geweest als je op de geologische tijdschaal kijkt.
  Als geronommeerde wetenschappers het hier al niet over eens zijn, hoe kun je dan beweren dat de veehouderij dit veroorzaakt, wat een kul. Het nablaten van media, PvdD, al Gore en andere "klimaatpopulisten". Zolang er mensen zijn, die gevoed moeten worden, zal biotoop waarin zij leven min of meer veranderen, vanuit uw gezichtspunt geweld aangedaan worden, dit geldt evenzo voor plantaardige productie. Waarin reageerders op dit forum tegen de veehouderij nooit een antwoord op geven zijn enkele essentiële vragen: 1. Hoe moet het land bemest worden waarop deze plantaardige gewassen in grote hoeveelheden geteeld moeten worden; 2. Wat moeten we met gronden die niet geschikt zijn om gewassen te telen voor menselijke consumptie, maar waar wel voor mens minderwaardige gewassen geteeld kunnen worden welke door dieren omgezet kunnen worden in de voor de mens hoogwaardige eiwitten?;
  3. Waar moeten we heen met het afval van de plantaardige voedselproductie wat niet door de mens verteerd kan worden maar wel door dieren?
  4. Om dergelijke hoeveelheden plantaardig voedsel op niet geschikte gronden te verbouwen zal de productie per hectare geschikte landbouwgrond behoorlijk verhoogd moeten worden, dit kan niet omdat er niet bemest kan worden, immers de mestproductie wordt afgeschaft door het wegvallen van de intensieve veehouderij. Gentechnologie en gewasbescherming is dan ontontbeerlijk. Maar ja, dat past niet in het biologische denkraam van de milieufreaks, hoe gaan we dit dan oplossen ? Graag antwoord op wereldschaal en niet alleen naar Nederland kijken, we leven niet op een eiland.

  Vooral van mevrouw Linda graag een goed onderbouwd antwoord. Wedden dat dit antwoord niet komt ?

 • no-profile-image

  usciolu

  Berend Botje weet waarschijnlijk zelf wel dat hij niet de waarheid vertelt, maar hij presenteert zowel onzin als feiten, zodat de argeloze meelezer in verwarring kan komen.
  Want hoe zit het nou echt? Er is geen groeiende groep klimaatsceptici; de tendens is andersom: 98% van de wetenschappelijk onderzoeken staan inmiddels achter de 'hockeystick', dus het broeikaseffect. Het Heidelberg Appeal, blijft onder ons: toch wat rechtse rakkers die overal tegen zijn. Dat het er 4000 zijn is natuurlijk onzin, want daaronder zijn ook andere onderzoekers dan klimaatdeskundigen. Ook Nederland kende 1 van die tegenstanders, Prof. Salle Kroonenberg; het was goed dat hij in Buitenhof verleden jaar zijn ongelijk toe durfde te geven. En Al Gore is natuurlijk helemaal geen klimaatpopulist maar Nobelprijswinneer, samen met het prestigieuze IPCC;.
  Niemand beweert dat de veehouderij de oorzaak is van klimaatverandering als gevolg van het broeikaseffect. Er is een autonome opwarming van de aarde, maar de wordt versneld door menselijke activiteiten. Transport draagt voor 13% bij aan de broeikasemissies, de veehouderij voor 18%. Dit is allemaal uitgebreid getoond in de film Meat the Truth, die bestaand onafhankelijk onderzoek aanhaalt. Na alle reacties heeft de landbouwuniversiteit schoorvoetend moeten toegeven dat de feiten kloppen en ook de NRC concludeerde: aan het rekenwerk mankeert niets. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving heeft een duidelijk rapport geschreven: http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/nl/publicaties/vleesconsumptie-en-klimaatbeleid
  Dan de mestproblematiek. Nederland wordt overbemest, zowel met stikstof als met fosfaat. Er is geen sprrke van evenwichtsbemesting. Grote hoeveelheden spoelen uit en af naar het oppervlaktewater. In 2027 zal de landbouw voor 75% verantwoordelijk zijn voor de fosfaatbelasting; nu iets minder (of meer) dan de helft. Waterschaplasten: 72 % huishoudens (wij dus); 14% industrie en 5% landbouw, zie de natuurbalans: http://www.planbureauvoordeleefomgeving.nl/nl/publicaties/natuurbalans-2008.

  Zelfs oud-minister Veerman, voor agrariërs toch een onverdachte bron: erkende bij zijn afscheid dat we gigantische hoeveelheden nutriënten invoeren (waar onder andere oerbossen voor worden gekapt), voeren dat aan dieren, waarvan we voor 80% het vlees exporteren (belangrijk als exportproduct). De mest houden we achter en strooien dat in over de akkers. De kosten voor de eutrofiëring die daarvan o.a. het gevolg is wordt niet door de vervuiler betaald.

  Op allerlei bemestingsvragen zal ik niet ingaan. Maar Veehouder en Berend Botje lijken mij geen domme jongens: mensen die in Wageningen gestudeerd (zouden kunnen) hebben. Daar zou men toch over de mestproblematiek en duurzaamheid moeten hebben doorgeleerd, althans dat zou ik van een door de belastingbetaler bekostigde universiteit hebben verwacht. Of zou "Wageningen" zo onder de plak van bio-industrie zitten dat deze studies maar liever niet worden verricht?

  Want het is niet de Partij voor de Dieren die de landbouwsector in het moeras heeft gestort. Dat zijn de regeringspartijen van de afgelopen decennia, die door hun beleid ons hebben opgezadeld met bio-industrie, melkoverschotten, en mestoverschotten. Behalve econom-sche en milieuproblematiek is dit de oorzaak van onnoemlijk veel dierenleed. Daarom reageren de Linda's van deze wereld soms wat geprikkeld, ik begrijp het wel.

  Usciolu

 • no-profile-image

  gert

  uit een rapport van Alterra blijkt dat 70% van de vervuiling van opppervlaktewater het gevolg is van lozing uit de riooloverstorten

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Allereerst merk ik op dat een voorspelling voor achter 30 jaar nogal ver gegrepen is. Zeker als men in dit licth bezien weet dat de wetenschap het weer nog geen 14 dagen vooruit kan voorspellen.
  Ik acht dit in deze discussie dan ook niet relevant. Verder merk ik over de fosfaat op dat de landbouw achter 30 jaar hoogst waarschijnlijk nog de enige bron is die überhaupt fosfaat kán produceren. De wereldvoorraden zijn dan wellicht dusdanig aangetast dat de mensheid het zonder fosfaat moet stellen. Het logisch gevolg is dat de landbouw als enige over fostaat beschikt, wat de voorspelling van 75% fostaatbelasting dan ook verklaart. Alleen zal de term "fosfaatbelasting" dan wel omgevormd worden naar "fosfaatverlichting".
  En dan even naar Linda.
  Allereerst merk ik op dat je kennelijk de vraag over duurzame bemesting niet wilt of kunt beantwoorden. Ik hou het zonder tegenreactie op het laatste.
  Vervolgens zal ik even ingaan op de "oneerlijkheid" voor de burger v.w.b. de verdeling van de waterschapslasten.
  Het waterschap heeft o.a. als taak te beschermen tegen wateroverlast. Deze kosten dienen volgens jou (terecht) evenredig over de burgermaatschappij verdeeld te worden.
  Linda, pak je aanslagbiljet er eens bij en kijk wat de burger betaalt om zijn woning van pakweg € 200.000,- te beschermen tegen wateroverlast. Voor een landbouwer betekent dit ongeveer 5 ha. landbouwgrond. Pak vervolgens de waterschapslasten per ha. voor afwateringsbehoeftige landbouwgrond en vermenigvuldig dit met 5. Vergelijk vervolgens dit getal eens met de waterschapslasten van de burger. Tot je grote schrik zul je dan constateren dat jouw hele verhaal zo lek gaat als een mandje. De burger betaalt in verhouding maar een fractie van de landbouw.
  Sterker nog; de landbouw kan middels waterberging opdraaien voor de toenemende infra en verstedelijking en betaald ook nog de rekening.
  Het is niet voor niets dat ( na aanhoudend protest) vanaf volgend jaar een nieuwe sectorale verdeling komt van de waterschapslasten, en nu wel op basis van beschermt vermogen.
  En weer wordt de landbouw bij de poten gepakt. Ze duwen de bij de infrastructuur behorende kunstwerken zoals bruggen en viaducten onder landbouw. Wellicht ga ik inhoudelijk nu te ver voor je. Beste meid, verdiep je een in de materie zoals hierboven geschetst, en reageer dan nog maar eens.
  Inderdaad usciolu, de landbouwers van deze wereld worden weleens wat prikkelbaar als ze in de verdediging moeten tegen mensen die de klok wel horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En daar hoef je echt niet Wageningen voor gehad te hebben. Met gezond boerenverstand kom je zeker zo ver.

 • no-profile-image

  Jan

  De discussie gaat teveel in de richting van wel of geen vlees eten. Het gaat er in het artikel van Vergaderboer volgens mij om of een Ministerie van landbouw nog waarde heeft voor de sector als die een actie van het kabinet ondersteunt die het eten van vlees wil vermidnderen. Voor mijn gevoel niet. Een ministerie behoort van de belangen van de sector op te komen. De minister van Verkeer en Waterstaat pleit toch ook niet voor meer file's. Of het ministerie van Onderwijs voor lagere lonen voor de leraren? Dat doet minister Verburg wel. Daarmee is zij niet meer acceptabel als minister.

 • no-profile-image

  Harm

  Het gaat niet alleen om mevrouw Verburg. We zijn het er over eens dat die er als minister van landbouw weinig van bakt. Dat blijft ook zo bij toekomstige ministers van een klein ministerie. Het is bekend dat Veerman ook daarom niet nog een keer minister wilde worden. Ik was eigenlijk nog lang niet zover, maar ik denk zo langzamerhand ook dat landbouw veel beter kan worden ondergebracht bij het ministerie van economische zaken. Daar worden we vast beter behandeld. Slechter kan het in ieder geval niet worden dan met deze messteek in de rug.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nee beste Linda, hier kom je niet mee weg. Ik wil van jou weten op welke (duurzame) manier je die akkers gaat voeden zodat überhaupt wat kan groeien.
  Je probeert in de beantwoording via de achterdeur weg te glippen door van het discussiepunt af te wijken.
  Allé, wees een flinke meid en geef in je eigen bewoordingen eens aan hoe het moet met de (duurzame) bemesting.

 • no-profile-image

  gert

  Linda,waar blijft het vervuilde water uit de riooloverstorten ? dit krijgen de boeren ook steeds op hun bordje bij metingen in sloten en kanalen

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zeg beastly, hoe kom je tot je conclusie?
  Even een opfrisser voor je;
  De ecologische voetprint van de Nederlandse bevolking is; 0.5 miljoen hectare voor koffie, wat leidt tot ontbossing en vervuiling van het oppervlaktewater. Dan hebben we nog 2.9 miljoen hectare nodig voor papierproduktie. Dit komt uit Finland en bedreigt het oerbos aldaar. En vervolgens heeft de Nederlandse bevolking nog 2.9 hectare nodig voor de productie van palmolie voor de chemische en voedingsindustrie. Opgeteld verbruikt de Nederlandse bevolking bijna 6.3 miljoen hectare voor luxe consumptie en snif snafjes waar geen kilo vlees van geproduceerd wordt.
  En inderdaad wordt 2.1. miljoen hectare gebruikt voor sojaproductie. Echter, de olie wordt door de consument gebruikt bij voedselbereiding en de pharmaceutische industrie. En het afval hiervan (sojaschroot) eten de dieren op. Nog los ervan dat het geproduceerd voedsel ook gegeten wordt in andere landen. Al met al, richt je pijlen op de juiste doelen en hou op met het verkopen van deze kortzichte en eenzijdige informatie. En inderdaad; meet the thruth.

 • no-profile-image

  Wim.

  Voedselproductie door middel van, of ten koste van dieren is in en westerse samenleving maatschappelijk steeds minder acceptabel. Voedingsadviezen m.b.t. volksgezondheid bevelen een matigende vleesconsumtie aan.

 • no-profile-image

  Wim

  Beste VEEHOUDER: Voedingsadviezen komen van o.a. Het Voedingscentrum (Schijf van 5) tevens is er de Gezondheidsraad (overheidsadviesorgaan). Zie evt. in GOOGLE. Uw stelling (Veehouder) dat de vleesconsumptie groter is geworden door welvaartsteiging en daardoor een hogere levensverwachting is bereikt is te kort door de bocht, misschien eet men wel meer, maar vetarmer (gezonder) vlees maar de totale algemene gezondheidszorg neemt ook iedere dag nog toe.

 • no-profile-image

  Egbert

  Blij dat er met Verburg eindelijk een Landbouwminister is die niet door boeren wordt gestuurd, maar een eigen mening heeft. Zij staat midden in de maatschappij en weet dat er grotere belangen zijn dan die van de boer. Als ons klimaat verpest wordt merken we dat allemaal. Als er een paar boeren verdwijnen, die op onwaardige wijze dieren mesten, dan is dat alleen maar goed. Misschien voelen boeren het zo dat deze minister hen een mes in de rug steekt. Ik maak haar een compliment voor haar durf en visie. Zij is een minister van Landbouw voor ons allemaal.

 • no-profile-image

  Ans

  Waarom worden mensen die tegen dieren doden zijn en vlees eten steeds in de linker politieke hoek geplaatst? Ik ben Reformatorisch opgevoed en neem daarom ook de bijbel letterlijk (zoals gelukkig velen met mij). In de tien geboden staat: gij zult niet doden! Er staat niet; geen zult geen mensen doden en dieren wel. Er staat gewoon: Gij zult niet doden. Dit lijkt mij duidelijk genoeg!

 • no-profile-image

  boer

  Beste meneer Vergaderboer, ik had nooit gedacht dat ik het ooit met u eens zou worden, maar de wonderen zijn de wereld gelukkig nog niet uit. Ik ben het dan ook 100 % met u eens. Erg goed betoog !!

 • no-profile-image

  Annegien

  Zo is het Ans, en niet anders!

 • no-profile-image

  usciolu

  Aan de reacties te zien worden zowel vriend als vijand het steeds meer eens dat vlees eten aanzienlijk bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Wat is de Pavlov-reactie van sommige agrariërs? Schamperen, ontkennen, Linda en Ans belachelijk maken, de kop in het zand steken of natuurlijk gewoon boos worden. Je kunt ook: proberen het van de andere kant te zien, meegaan met de nieuwe tijd en investeren in de betere wereld.

 • no-profile-image

  veehouder

  Ja Wim, lijkt me nogal logisch. Hoe ouder de mens wordt des te meer gezondheidszorg is er in een mensenleven nodig. Ik denk dat met vleesconsumptie niks mis is, integendeel. Maar de gedaalde fysieke inspanning in combinatie met de vette (frituur)hap leidt tot de huidige gezondheidsproblemen. En die frituurhap bestaat ook uit produkten waar geen vlees in voorkomt.

 • no-profile-image

  linda

  Beste Melkveehouder,gisteren Nova gezien? koeien die knoflookpoeder door hun voer gemengd krijgen om het methaangas uit hun mest terug te dringen. omgekeerde wereld. Drink gewoon sojamelk of rijstmelk of cocosmelk. een volwassene hoeft trouwens helemaal geen melk te drinken. Voor babies MENSEN-moedermelk. Probleem opgelost. Duurzame bemesting: mijn moestuin groeit en bloeit het beste met mulching en plantaardig verteerde compost.
  Als de hele bio-industrie en veehouderij wordt opgedoekt is het fosfaatprobleem ook uit de wereld. Waterschapslasten?
  Een biefstuk kost 15.000 liter water.Zie rapport J.Lundquist waterconventie 2008.
  groetjes van Linda

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kijk Linda, zulke reacties zijn nou net wat Berend Botje aan usciolu probeert uit te leggen. Jij als consument roept onwaarheden dreigt en schoffeert, maar neemt op geen enkele wijze verantwoording voor je eigen (inkoop)gedrag. Linda, ik durf de weddenschap met je aan; betaal twintig eurocent per liter meer voor weidemelk, en de koeien worden naar de wei "gedragen". U vraagt (en betaalt) en wij draaien!
  En usciolu, ik kan je redenering wel volgen maar ben het er niet mee eens. Je mag van mij als boer verwachten dat ik produceer zoals een consument dit graag ziet. Maar als de mensen dit niet waarderen en ik hierdoor zelf op een houtje moet bijten dan haak ik af.
  Dan had ik beter missionaris kunnen worden en geen boer, maar dat is mijn roeping niet.

 • no-profile-image

  usciolu

  Melkveehouder en Berend Botje: voor de duidelijkheid: ik wil niemand beledigen, wel heb ik kritiek op de landbouwmethodes, zonder dat ik dit bedoel als persoonlijke aanval. Ook heb ik respect voor de keuzes die iemand in zijn professionele leven neemt, ook al zouden die de mijne niet zijn.
  Waar ik mij wel aan stoor, erger zelfs (ik moet dat toch eens afleren), is onjuiste weergave van feiten, kop-in-het-zand-steken en argumenten van de consument weghonen.
  Het is typerend dat jullie je reacties juist op het moment dat Het Global Carbon project aantaant dat de uitstoot van CO2 hoger is dan de somberste voorspellingen hadden voorzien. China en India zijn de grote boosdoeners, en de individuele Nederlandse boer kan daar natuurlijk niet veel aan doen.
  Maar dit onder ogen zien, is iets anders dan het probleem stelselmatig ontkennen. Stel dat we (consument en producent) erkennen dat we gemeenschappelijk probleem hebben en misschien zelfs dat we samen willen werken aan een oplossing.
  Melkveehouder ziet die oplossing bij de consument: die vraagt en de producent past zich aan. Maar moet de economie dan alles dicteren? Vanuit die economische wetmatigheid hebben we nu kippen met nauwelijks bewegingsruimte, varkens die onverdoofd worden gecastreerd en koeien die niet meer buiten komen. Allemaal omdat de consument te beroerd is te betalen voor een stukje dierenwelzijn. Steeds meer consumenten staat dit tegen. Ook boeren willen dat (eigenlijk) niet, dat maakt je mij wijs.
  De agrarische sector zou nu de handreiking van LNV, moeten aangrijpen om de sector duurzaam en diervriendelijk te maken. Daarbij zulllen ze de Partij voor de Dieren en de vertegenwoordigers van consumentenorganisaties aan hu zij vinden.
  Waarom niet vanuit de sector een congres georganiseerd over deze problematiek?

 • no-profile-image

  linda

  Wat hebben de dieren aan deze woordenbrij? Het enige wat zij verdienen is met de pootjes in het gras, frisse lucht, stressloos leven i.p.v. op elkaar gepropt in duistere stinkende betonnen afgesloten bunkers. Zonder sprinkler installaties:In de Provincie Noord-Brabant zijn dit jaar al 27.460 dieren omgekomen. Dit is dus bijna een kwart van het totale aantal omgekomen dieren in Nederland in de eerste helft van dit jaar!
  Het gaat om de dood van dieren bij branden in Deurne (29 februari 2008, 160 biggen, Rijkevoort (7 april 2008, 25.000 kippen), Heeswijk-Dinther (7 juni 2008, 1000 varkens) en Eersel (18 juni 2008, 1300 varkens).
  Berend Botje, Melkveehouder, Dominee, waarom maken jullie je daar niet druk om en steek de koppen bij elkaar om dit voor eens en altijd uit te bannen.

 • no-profile-image

  gerard vanhommerig

  Als ik zo de vershillende bijdragen doorlees van dit thema dan valt mij op dat de vegitariers nogal asosiaal reageren . Ik advieszeer ze eet geregeld een lekker stukje vlees en drink geregeld een glas melk, dat werkt goed tegen a sosiaal gedrag. Er was ook een die haalde de bijbel erbij. Nouw met de bijbel in de linker hand en het zwaard in de rechter hand zijn de meeste mensen vermoord.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Linda, weer gooi je met van alles en nog wat zonder opmerkingen beargumenteerd te weerleggen. Dit geeft immer duidelijker de zwakte van je verhaal weer. En wat heeft nou biefstuk nou met verdeling van waterschapslasten te maken? Alle water wat op jouw dakje valt, op de weg die je berijdt, het douchewater, wc water etc. etc. moet afgevoerd én gezuiverd worden. Het water wat de koe gebruikt voor haar biefstukje komt door natuurlijke omzettingen en transpiratie weer duurzaam in de kringloop terecht. Is jouw huishoudelijk afvalwater ook zo duurzaam? Of doe je voordat het in het riool terecht komt zuiveren van alle huishoudelijke vervuiling zoals wasmiddel, make up, resten van geneesmiddelen ect etc.?
  Maar je hebt niet het left en de moed je te verdiepen in de echte problematiek.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Vergaderboer gaat vast niet meer naar school, zo kan de ministerie van onderwijs ook wel weg. Overtreden van de regels hoor ik ook niet dat vergaderboer doet, justitie kan dan ook wel worden opgedoekt. Vergaderboer heeft te weinig zinnigs gebracht en kan zich zodoende ook opheffen, om dat te snappen heb ik geen vrouw voor nodig.

 • no-profile-image

  Johan

  Minister Verburg is door de mand gevallen. Een minister, die achter de regeringsplannen staat om het eten van vlees te ontmoedigen, verdient het niet om minister van Landbouw te zijn. Ze had moeten aftreden vanwege dit regeringsvoornemen. Nu is ze medeverantwoordelijk en dus een tegenstander van de vleessector. Dit kunnen we missen als kiespijn.

 • no-profile-image

  Jottum

  "Blij dat er met Verburg eindelijk een Landbouwminister is die niet door boeren wordt gestuurd, maar een eigen mening heeft", zegt Egbert. Daarom zouden wij als boeren beter af zijn als wij onder het ministerie van Economische Zaken zouden vallen, wordt zéker niet gestuurd door boeren, maar zouden we economisch beter behandeld worden.
  (tsja, tussen alle welzijns- en milieuwetgeving door willen we ook nog graag een dun belegd boterhammetje verdienen!!)

 • no-profile-image

  Jottum

  Ik sluit me bij boer Piet aan, dit is het eerste stuk dat ik van vergaderboer lees waarvan ik zeg: hier heeft hij een sterk punt!! En de LTO-bestuurder geeft het zelf al aan: ze voeren graag gesprekken met o.a. de minister, waarbij ze het gevoel krijgen serieus genomen te worden (niets is minder waar, ja, als je de klemtoon op genómen zet wel). Praten, praten, praten........ en daden............ ho maar

 • no-profile-image

  gert

  Albert Jan loopt uit de maat anders wordt de juffrouw kwaad

 • no-profile-image

  melkboer

  Is er dan niemand die door de achtergrond van dit verhaal heen prikt?
  Jullie weten toch dat de mensen die rond de armoedegrens hangen niet alledaags vlees op hun bordje kunnen hebben.
  En wat denken jullie wat er gebeurt als de koopkracht afneemt door alle maatschappelijke sores die momenteel heerst? Juist ja, men kan de boodschappen niet meer betalen. Althans, niet als iedere dag vlees op het bordje moet komen. En wat doen de slimme overheden vervolgens? Ze zijn de (straks klagende) consument een slag voor, en adviseren minder vlees te eten vanwege de duurzaamheid. Een duurzamere koopkracht zullen ze bedoelen, ondanks oplopende inflatie.
  En wie koopt er wel nog vlees? De consument met de centjes, en die blijven er altijd. Verburg zal wel een goed gesprek hebben gehad met het ministerie van economische zaken.
  Egbert, kun je het nog volgen?
  En voor degenen die met Veerman weglopen; het is Verburg die een commissie in het leven heeft geroepen om te proberen ruimte te creëeren voor bedrijven rondom natura 2000 gebieden.
  Het zijn juist die gebieden waar Veerman verantwoordelijk voor is geweest.

 • no-profile-image

  Wim

  De milieu-effecten van productie van vlees zijn berekend met grove aannames, waarmee je met iets anders schatten meer dan een factor tien lager kan uitkomen dan nu gedaan, ook iets hoger. Kortom: te ruw om adviezen op te baseren, het slaat dus nergens op! Laat VROM zich dus concentreren op de echte milieu problemen (verkeer!), onder andere door te bezuinigen op subsidie die nu naar het voedingscentrum loopt (reclamecampagne onjuistheden over eten).

 • no-profile-image

  boer

  Beste wim suameer,natuurlijk adviseert het voedingscentrum en de gezondheidsraad om minder vlees te eten,dat doen alle zeer links georienteerde maatschappelijke organisaties.,prik daar wel effe doorheen!Wij zijn alleseters,wat jij in je vrije tijd eet zal mij worst wezen,maar dwing een ander jou stokpaardje niet op.

 • no-profile-image

  ex atleet

  Over gezond eten gesproken, ik kon toen ik nog jong was met de beste atleten in Nederland mee. Dit op de veldloop en middenlange afstand. Ik at gewone gezond boeren kost. Trainen deed maar een beetje in verhouding tot mijn tegenstanders. En als ik hier hoor dat vlees niet goed is, mensen wat klets je uit je nek. Voor zulke sport heb je goed eten nodig, het kost ongeloofelijk energie. Een goed stuk vlees ie van harte welkom! Ik meen dat je zelf uit maakt wat je eet. Belangrijk is dat het gezond is! Eet boerenkost, sport voldoende en leef gezond!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hey Linda, dan is dit de oplossing voor het voedselprobleem in de derde wereld. Ik snap niet dat ze daar nog met de koe en de geit aan het leuren zijn.
  Of hebben ze de mest soms hard nodig?

 • no-profile-image

  jophan

  Volgens mij is overproductie tegen gaan de beste oplossing! Want als je eerlijk naar je eigen sector kijkt, landbouw of tuinbouw of intensieve veehouderij, dan is het van de 10 jaar werken meestal 9 jaar overproductie maken. Het resultaat is meestal, onder de kostprijs werken en te veel produceren. Dit is slecht voor de boer en slecht voor het millieu. De rest in de keten lacht in z'n vuistje. Ze zijn goedkoop en kunnen daarom een hoge winst marge pakken! Die denken: goed zo stelletje werkezels!

 • no-profile-image

  dan ook alles voor

  Dit kabinet wil dat wij minder vlees eten ten gunste van het milieu, maar zijn de dan vliegvakanties en het rijden in een auto ook niet milieu belastend. Dus geen vlees dan ook geen vliegvakanties en auto's meer dit ook ten gunsten van het milieu. Dan moet je als kabinet je rug recht houden en ook zelf offers brengen.

 • no-profile-image

  dirk

  Beste Ans en Annechien,als jullie verre,verre verre voorouders er toen ook zo overdachtten, waren jullie er nu niet eens geweest.

 • no-profile-image

  linda

  Ik laat mij niet in de verdediging duwen. Wat is jullie argument om op grote schaal dieren uit te buiten. Wij hebben geen melk, vlees, eieren, bont nodig. Ik leef al 20 jaar gezond door rechtsstreeks de plantaardige produkten te eten die jullie eerst aan de dieren voeren. Natuurlijk eet ik geen gras en soja schroot, maar de grond waar het diervoer op groeit kan beter rechtsstreeks gebruikt worden voor gewassen geschikt voor mensen. Je kan de schakel van de vervuilende intensieve veehouderij gewoon overslaan. Winst voor mens dier en milieu. Hoe erg kan je door de mand vallen door consequent de vleesproduktie met al haar ziektes en dierenleed te negeren? Probeer toch heel voorzichtig eens de omslag in denken te maken, jullie zullen verrast zijn. Hebben jullie kinderen wel eens een rondleiding gehad in een legbatterij, slachthuis, vleeskuikenfabriek, pelsdierfarm?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Linda ik zal jou eens laten nadenken. In Nederland zijn duizenden hectare die uit voetbalvelden en gazons bestaan. Uit jarenlange ervaring weet ik dat er tijdens het groeiseizoen NPK gestrooid wordt om de grasmat gezond te houden. Dit ondanks het wekelijks minimaal één keer maaien en vermulchen van het gegroeide gras. Dus alle grasmaaisel blijft ter compostering ter plekke. Voor de laatste keer; hoe denk je voldoende plantaardige gewassen te telen om de mens te voeden als je zonder bemesting nog geen voetbalveld aan de groei kunt houden.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Melkveehouder, graag gedaan.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  usciolu, je bent me een mooie. De consument Linda meent met kromme redeneringen te weten wat duurzame (bemesting in de) landbouw betekent. En als ze keer op keer de plank misslaat kom jij met de zalvende opmerking dat een professional deze kennis niet mag verlangen met de consument. Tjonge jonge, de wereld op zijn kop.
  En je opmerkingen over de bijdrage van de industrie en landbouw zijn niet compleet en onjuist De reductie van de industrie is met name te danken aan de flinke capaciteitsvergroting van de RWZI's in de jaren tachtig.
  En de juiste cijfers voor de landbouw in 2006 ten opzichte van de jaren '90; stikstof 16% lager en fosfor 3% hoger.
  En bij de laatste speelt waterpeilverhoging door overheidsingrijpen een grote rol, omdat bodemvoorraden hierdoor eerder uitspoelen.

 • no-profile-image

  usciolu

  Laat mij nu net een lezing onder ogen komen van de door velen verfoeide Marianne Thieme voor de LTO, met voor mij heel herkenbare argumenten. Iemand daar op 29 september bij geweest misschien?

  http://www.partijvoordedieren.nl/download/20080929%20Voordracht%20LTO%20melkveehouderijmt1.pdf

 • no-profile-image

  beastly

  Als de dieren alleen maar afval en onbruikbare materie eten hoe komt het dan dat complete oerwouden worden gekapt voor soja plantages? Graslanden zijn niet waardeloos maar toevluchtsoorden voor weidevogels overwinterende ganzen. In nederland is geen plaats meer voor intensieve veehouderij. Het transport van al dat veevoer uit verre landen om hier varkens en kippen te voeren en die dieren (levend of dood) weer te exporteren is onlogisch en verspillend en oneerlijk tegenover de derde wereld. Ikke, ikke en de rest kan stikken is eerder fundamentalistisch te noemen!

 • no-profile-image

  linda

  hier kan ik BB en de anderen gelijk in geven. De aardigste mensen veranderen in hypocritische vrekken als ze de prijs zien van een poule de bresse kip, of groene weg karbonade. maar dat neemt niet weg dat ik blijf hopen dat het ooit zal veranderen. voor de boeren en de dieren wens ik niets dan goeds.

 • no-profile-image

  hetrog jan, de echte

  Lindsa, voor soja wordt er oerbos gekapt en de afvalproducten die er vrijkomen voor humane consumptie gaan naar de varkenshouderij. Voor rijst is er nog veel meer water nodig en een heel groot deel van de broeigasssen komen vanuit de rijstteelt, veel meer als dat vanuit de landbouwhuisdieren. Die opmerking van fosfaatprobleem is ook weer gewoon een leugen en ik was eigenlijk wel benieuw hoe jij alle planten wil laten groeien om de hele wereld te voorzien van gras ed. Kortom steek eerst maar eens je hand in eigen boezem, miliuevervuiler

 • no-profile-image

  linda

  beste melkveehouder, wat is dreigen en roepen? Ik roep inderdaad moord en brand als de dieren levend verbranden... dit zijn geen onwaarheden, alles staat geregistreerd. als de voorlichting aan de consument duidelijker was zouden zij misschien ook kiezen voor diervriendelijker producten.

 • no-profile-image

  Berend Botje

  Beste Osciolu, met alle respect voor uw "feitenkennis" en het afstruinen van het internet naar onderbouwing van uw betoog, u noemt het Heidelberg appeal rechtse rakker en u raakt daarmee der Kern des Pudels. Dit wat betreft uw achtergrond en uw medestanders. Zo gauw er feiten, wetenschappers genoemd en beargumentering geuit worden die uw visie niet onderbouwen dan zijn het rechtse denkbeelden en mensen en natuurlijk is rechts in uw denkwereld synoniem met fout, hè ?
  En Al Gore is klimaatdeskundige ? Misschien de berichten gelezen dat mijnheer zelf $ 30.000,= per jaar aan energie verstookt. Misschien niet de tegenhanger gezien van The unconvenient truth, genaamd "The great carbondioxide Swindle", hierin wordt door meerdere wetenschappers de vloer aangeveegd met de hele opwarmingstheorie. En Meet the truth is een wetenschappelijk en geloofwaardig item ? En waarom is het IPCC prestigieus, omdat het matcht met uw mening. Er worden inderdaad oerbossen gekapt voor sojaverbouw, maar wat u niet vertelt is dat in gigantische hoeveelheden producten die in de supermarkt te koop zijn soja-olie verwerkt is dat het afval van de soja-olieproductie niet geschikt is voor menselijke consumptie en aan het vee gevoerd wordt.
  U zegt tevens in uw item dat niemand beweert dat de veehouderij verantwoordelijk is voor de klimaatproblematiek, dit is juist wat mevrouw Thieme uit alle macht probeert te impliceren.
  Ook u haalt voor uw betoog alleen de (wetenschappelijke) feiten aan die u van pas komen.
  Ook daarom reageren veel boeren geprikkeld, gaarne zou ik van u weten hoe u zou reageren als uw levenswijze, werkzaamheden en beroep steeds weer op een wijze zoals hier door sommigen op dit forum geateleerd wordt, aangevallen werd.
  En dat over het studeren in Wageningen, voel me gevleid, maar mijn reacties komen voort uit ervaring, verdiepen in de materie en misschien wel gezond verstand. En vooral omdat ik begaan met het platteland en zijn (beroeps-)bevolking.

 • no-profile-image

  vrouw die van haar

  Ik laat mijn kinderen liever naar een boerderij gaan en ook een slachterij is geen probleem. De sector heeft niets te verbergen. Ik ben meer huivering als ik mijn kinderen de stad moet laten zien, daar waar de echte problemen zijn. Milieuverontreiniging door huishoudens, industrie, auto. Drugsverslaafden die alles maar beroven om hun shot te kunnen krijgen. Kinderen die geen enkel respect meer hebben en menen alles te mogen doen s'avonds laat op straat terwijl hun ouders geen enkel intresse meer hebben in opvoeden. Stadsgezichten en parken waar enorme rommel het beeld bepaalt. Over het rioolprobleem zyullen we het maar niet hebben. De vele buitenlanders die op het criminele pad zijn. veel bandieten die er niet voor terug deinsen om een moord te plegen voor een paar euro. De enorme hufterigheid waarmee de mensen in de stad met elkaar omgaan. Nee geef mij maar het platteland met alle boeren die meer respect hebben voor hun dieren dan mensen voor elkaar in die grote steden. En bij mijn opvoeding hoort ook gewoon vlees, ik wil mijn kinderen een gevarieerd en gezond voedselpakket geven en daar hoort ook vlees bij. Troewens ik bepaal zelf wel wat ik mijn kinderen te eten geef, daar heb jij helemaal niets over te vertellen Linda, al meen je van wel. En dan nog even over het feit dat jij denkt dat boeren vervuilend bezig zijn. Kink klare onzin, de landbouw verwerkt enorme hoeveelheden afvalproducten die over blijven om jou voedsel te bereiden,Linda. De landbouw is als het ware 1 grote recycleapperaat die restproducten omzet in waardevolle voedeingsmiddelen inplaats van deze producten te storten of verbranden, enorme milieubelasting wordt dus weggehaald door de landbouw. Voor de rest worden moderne stallen uitgerust met luchtwasser dus dat probleem is opgelost. En ja er komen ondanks alle maatregelen toch dingen in het milieu die misschien niet gewenst zijn, maar zoals alle productiemethoden zijn er verlieze. Ook jij moet ergens met je poep heen, ook jij laat wel eens een scheet.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Ga maar eens voor wat er in nederland wordt geproduceerd. Een hoop ellende, zoals soja verhaal, is er niet meer. Verpakkingen hebben dan ook minder zin. Files? Welke weldenkende zit daar in?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Usciolu, we putten beiden uit verscheidene informatiebronnen. Mijn informatie is afkomstig van het CBS. Verder heb ik even heel vlug door je eerstgenoemde rapport heengebladerd. Op pag. 116 staat beschreven dat de lozingseisen van 75% reductie in 2005 niet worden gehaald en verder; "Ondanks het hoge zuiveringsrendement zal de emissiedoelstelling voor stikstof van 70% reductie ten opzichte van 1985 niet worden gehaald omdat het aanbod van stikstof naar de RWZI's is toegenomen met ruim 40% tussen 1981 en 2001 (CBS, staltline). Redenen daarvoor zijn: de toename in afspoelend regenwater van verhard oppervlak, de autonome toename van de bevolking en de toename van de aansluitingen op het riool. Hierdoor is de belasting van het oppervlaktewater door RWZI's afgenomen met 30% in plaats van 70%".
  Kijk, op deze manier uitgelegd mag je toch stellen dat de door jou in een eerdere reactie genoemde "prima prestatie door de RWZI's" in een andere context gelezen moeten worden.
  En je stelling dat consumenten kritiek mogen hebben op de productiewijze is helemaal juist. Maar waar het om gaat is dat consument Linda zich inhoudelijk juist wél inmengt in de wijze van produceren van voedsel. Maar het integraal overzicht hoe je op een duurzame manier voldoende voedsel kunt produceren ontbeert haar. Mijn stelling is dat je zonder dierlijke produktie, waarbij natuurlijke voedingstoffen geproduceerd worden, geen duurzame plantaardige produktie kunt hebben. Althans, niet voldoende plantaardig produktie om de wereld te voeden. En het staat de consument vrij te kiezen om wel of geen vlees te eten. En als de consument gekozen heeft zal de producent zich automatisch aanpassen. Dit is een economische wetmatigheid Consument Linda wil echter bewerkstelligen dat de consument geen keuzemogelijkheid heeft, en legt de verantwoording bij de producent in de dierhouderij. Geen keuze in die zin dat aan het houden van dieren voor consumptie dusdanige eisen worden gesteld dat het schier onmogelijk is op een voor de consument betaalbare wijze, en voor de producent economisch rendabele manier, vlees te produceren.
  En zo kom je als producent én consument in een spagaat.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  Stel een minimum aan het aantal zetels,bv 5, om in de tweede kamer te mogen zijn als partij. Democratie vaart er wel bij. Je hebt ook minder last van dat er mensen zijn die met een uur durende klacht komen, terwijl je na 1 minuut al weet dat ze veel woorden gebruiken om te zeggen dat ze niets te zeggen hebben. Zij die niet actief stemmen zullen merken dat ze wel zijn gaan stemmen, zij stemmen in met zoals de rest stemt dat dat goed is.

 • no-profile-image

  de

  ans drachten. ik begrijp dat je niet veel van de bijbel af wat een dom gelul en als je een plantje afsnijt gaat ie toch ook dood ik weet ook niet veel van de bijbel mar ik weet nog wel dat er in staat dat ze een lam slachten en een roofvogel maakt toch ook een mus dood en wij zijn van natuure vlees eeters als je dat niet hebben kunt moet je naat mars gaan

 • no-profile-image

  diepe

  Haha die linda valt wel steeds erg door de mand he ? Als je niet met goede en originele agrumeneten komt stop er dan aub maar mee linda, wij beginnen jou een beetje zielig te vinden.

Laad alle reacties (68)

Of registreer je om te kunnen reageren.