Rundveehouderij

Nieuws 1974 x bekeken

Evaluatie van maatregelen mestbeleid

Alle voorgenomen maatregelen die het doel hebben de milieubelasting met nitraat of fosfaat uit de veehouderij te beperken, zullen worden beoordeeld op hun effecten. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Van Dam laat meer dan 20 maatregelen evalueren (zoals afschaffing melkquotum, convenant voer- en managementmaatregelen, verplichte mestverwerking, invoering fosfaatrechten melkveehouderij en AMvB grondgebonden groei melkveehouderij). Daarnaast kijkt hij ook naar de effecten van bijvoorbeeld aanscherping van gebruiksnormen en werkingscoëfficiënten in de mestwetgeving, regionale differentiatie van gebruiksnormen en maatregelen of omschakeling naar een minder uitspoelingsgevoelig bouwplan. De onderzochte effecten hebben ook betrekking op bodemvruchtbaarheid, gewasopbrengst, mestafzet en de economische gevolgen op bedrijfs- en sectorniveau.

In de Meststoffenwet is vastgelegd dat het beleid moet worden geëvalueerd. De evaluatie zal ook worden gebruikt bij de vaststelling van het volgende actieprogramma dat Nederland moet maken om bij de Europese Commissie gedaan te krijgen dat de melkveehouderij ruimere normen mag hanteren voor de stikstofaanwending dan de Nitraatrichtlijn voorschrijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.