Rundveehouderij

Nieuws 943 x bekeken 1 reactie

CLM: afname van weidegang zet door

Culemborg – De afname van de weidegang zet de komende jaren door. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de voortgaande schaalvergroting in de melkveehouderij en het toenemende gebruik van melkrobots.

Toch valt op dat juist ook de opstallers het belang van weidegang onderschrijven. Dit signaleert het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) in een eigen onderzoek.

Dit jaar is het percentage koeien dat jaarrond op stal staat naar verwachting ruim een kwart. In 2005 was dat nog 17 procent. De 450 voor het onderzoek ondervraagde boeren verwachten dat het percentage opgestalde koeiern binnen vijf jaar naar 45 procent zal stijgen.

In Brabant en Limburg, waar 18 procent van de melkkoeien staan, staat ruim 40 procent van de koeien jaarrond op stal. In de Hollanden, Zeeland en Utrecht, ook goed voor 18 procent van de koeien, hebben bijna alle koeien nog weidegang. In het noorden en oosten van het land worden de meeste melkkoeien gehouden en hebben ook nog veruit de meeste koeien weidegang. Toch komt dit ook daar onder druk te staan. Een premie van 1 cent per kilo melk kan de koeien echter in de wei houden, menen de ondervraagde boeren. FrieslandCampina stelt momenteel 0,5 cent voor.

Vaak is de bedrijfsovername een belangrijk moment in de besluitvorming, zo blijkt. De opvolger besluit bij de overname vaak tot een modernisering en vergroting van het bedrijf. Als de koppel groter wordt, er regelmatig ook nog een melkrobot komt, het bedrijfsareaal relatief gezien afneemt en ook meer arbeidsbesparing wordt gezocht, is opstallen vaak een vrij voor de hand liggende keus. Boeren die gaan opstallen noemen als reden daarvoor vaak dat ze een te kleine huiskavel hebben en dat ze het beweiden van vee te arbeidsintensief vinden. Andere veelgehoorde argumenten zijn dat opstallen het mogelijk maakt om het voer optimaal te gebruiken en dat het door de aanschaf van een melkrobot niet meer haalbaar is om nog te beweiden.

Veehouders die bewust (blijven) kiezen voor weidegang noemen als belangrijkste redenen het gemak van weidegang en dat het helpt zorgen voor een aantrekkelijk landschap. Imago is een veel minder vaak gehoord argument.

Eén reactie

  • no-profile-image

    In de discussie over al of niet weidegang dient het uitgangspunt dat men wil hanteren: "optimale of maximale productie per koe", een duidelijke plaats in te nemen. Onder optimale productie versta ik: primair rekening houdend met de intrinsieke (wezenlijke) waarde van de koe, een melkgift nastreven, die onder Nederlandse omstandigheden, zo economisch mogelijk valt te realiseren. Inporteren van hoogwaardige producten om meer melk te produceren, past daar niet in. Daarbij is het nodig dat aan beheerders van ons landschap de mogelijkheden geboden worden gewenste uitgangspunten ontspannen te kunnen realiseren. De robot kan bij weidegang zeer zeker benut worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.