Pluimveehouderij

Achtergrond 10355 x bekeken 28 reacties

'We hebben maar twee poepjes waar vogelgriepvirus in zat'

De vogelgriep lijkt onder controle, al blijft er reële kans op nieuwe uitbraken, aldus Arjan Stegeman, veterinair adviseur van de overheid. Tijd om terug en vooruit te kijken. Pluimvee in waterrijk gebied houdt een risico in. Maar de grote concentraties in delen van het land zijn dat ook. De Utrechtse hoogleraar toont zich optimistisch over de mogelijkheden om gevaren van ziektes in toom te houden via stringente hygiënemaatregelen.

Je hoort niet zo veel van hem, maar achter schermen is Arjan Stegeman als voorzitter van de Deskundigengroepen Dierziekten een belangrijke adviseur voor de overheid bij de bestrijding van vogelgriep. Hij geeft veterinaire adviezen, waarna beleidsmakers de afweging moeten maken tussen de veterinaire, economische en maatschappelijke belangen. Zijn adviezen zijn 'tot nu toe aardig opgevolgd', verklaart de Utrechtse hoogleraar. "Een gelukkige omstandigheid was dat de besmettingen in pluimveearm gebied zijn vastgesteld. Wat dan van het grootste belang is, is dat versleping naar pluimveedichte gebieden voorkomen wordt. Daar waren de maatregelen op gericht."

 

Is het beleid succesvol geweest?

"Op het punt van voorkoming van verspreiding zeker. Maar je moet niet raar opkijken als het nog eens gebeurt. Het is verstandig dat het waterrijke gebied A losgemaakt is van de rest. Uit veterinair oogpunt was het verstandig geweest om gebied A uit te breiden met de waterrijke gebieden in het Noorden. Daar zijn ook veel watervogels. In die zin is een risico genomen. Maar die afweging maak ik niet, die is aan de beleidsmakers."

 

Staat nu wel vast dat er verschillende besmettingen zijn geweest die los staan van elkaar?

"Onderzoek naar de erfelijke samenstelling van de virussen wijst uit dat er zoveel verschil is tussen de gevonden virussen, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de bedrijven elkaar onderling hebben besmet. De verschillen tussen de virussen die nu zijn gevonden, zijn al bijna net zo groot als die tussen de virussen die we in 2003 aan het begin en aan het eind van de epidemie hebben gevonden. Alleen de beide besmettingen in Kamperveen zijn heel nauw aan elkaar verwant."

 

Waar komt het virus vandaan?

"De virussen die in Nederland, Duitsland en Engeland zijn gevonden, lijken het meest op virussen die in november in Japan zijn aangetroffen. Eerder zijn in mei in China, in maart in Japan en vanaf januari in Korea H5N8-virussen gevonden. Vermoedelijk is het ontstaan in Korea, niet zo heel veel eerder. In broedgebieden in Siberië is het H5N8-virus mogelijk uitgewisseld tussen vogels afkomstig uit het Verre Oosten en Europa."

 

Is hoogpathogene vogelgriep nu endemisch in Nederland?

"Dat kun je nog niet zeggen. Daarvoor weten we te weinig van het voorkomen van het virus in wilde watervogels. We hebben nog steeds niet meer dan twee poepjes van smienten waar het in zat."

 

Is het zeker dat de ziekte via wilde vogels is verspreid?

"Nee ook dat is nog steeds niet zeker. Op grond van de nu beschikbare informatie is het wel de meest aannemelijke besmettingsroute, maar keihard bewijs ontbreekt. Voor de rechter zou het verhaal niet overeind blijven. Een aantal zaken duiden wel die kant op: de vondst van het virus in wilde vogels, de besmette bedrijven in waterrijke gebieden en de verschillen tussen de virussen die duiden op onafhankelijke introducties. Wat er tegen spreekt is dat het binnen gehouden dieren zijn. Daarbij zijn de vondsten in het wild gedaan nádat in de houderij vogelgriep was gevonden. Daarvoor niet, ook al wordt er al jaren intensief gemonitord op wilde vogels. Wat is oorzaak en wat gevolg? Daar is nog geen zekerheid over. Ook is er geen informatie over het voorkomen van het virus in de broedgebieden van de trekvogels."

 

Wat is de meest waarschijnlijke route van buiten naar de stal?

"Het virus wordt uitgescheiden met mest en via de keel. Die laatste route is waarschijnlijk omdat de wilde dieren er niet ziek van zijn. De vermenigvuldiging via de darmen is het belangrijkst. Het kan zijn dat vogelpoep met schoeisel mee de stal in is gekomen vanaf het erf. Ongedierte zou ook kunnen, ook dan waarschijnlijk op mechanische wijze, door bijvoorbeeld vogelmest onder de poten of aan de haren. Ratten en muizen zijn zelf eigenlijk geen vector voor de ziekte."

 

En via de lucht?

"Die route is onwaarschijnlijk en is alleen een belangrijke factor wanneer de ziekte in een stal vol kippen zit. Dan kan met mechanische ventilatie het virus naar buiten geblazen worden en elders binnenwaaien. In 2003 was ongeveer 20 procent van de besmettingen daar aan toe te schrijven. Besmetting op deze manier vanuit het wild is vrijwel uitgesloten vanwege de lage aantallen besmette dieren.

Wel is geopperd dat de besmetting mogelijk is gegaan via eenden op het dak van stallen. Er is sprake van dat op en rondom besmette bedrijven watervogels aanwezig waren. Een besmette eend zou op het dak bij de inlaat van de ventilatie kunnen hebben gepoept. Dat is een mogelijkheid. Ik wil niet de schuld in de schoenen van de getroffen veehouders schuiven, want deze optie maakt duidelijk dat het nog mis kan gaan, ook als je je zelf goed aan de hygiëne regels houdt. Je hebt maar heel weinig virus nodig voor een besmetting. Een gram ontlasting kan wel een miljard virussen bevatten en om een kip te besmetten zijn maar 1.000 virussen nodig. In theorie kan een milligram vogelpoep dus al volstaan. Dit betekent dat pluimveehouders goed moeten nadenken hoe het virus hun eigen stal zou kunnen binnenkomen en die insleepmogelijkheden moeten doorbreken met goede hygiënische maatregelen."

 

De discussie over de toekomst van de pluimveehouderij begint al. Sommigen zeggen: je moet geen pluimvee houden in waterrijk gebied, vanwege het besmettingsgevaar.

"Voor conclusies is het te vroeg, er is nog te veel onduidelijk. Je kunt wel stellen dat een combinatie van buiten uitloop en waterrijke omgeving voor vogelgriep ongelukkig is. Maar of je dat moet reguleren is een politieke afweging waarbij je ook maatschappelijke wensen zoals dierenwelzijn moet meenemen. Maar er is wel meer ongewenst in Nederland uit veterinair oogpunt. Zo zijn er in de Gelderse Vallei en in het Zuidoosten enorme concentraties pluimvee. Dat is een risicovolle situatie die vanuit veterinair oogpunt onwenselijk is. Als vogelgriep daar nog een keer uitbreekt, is de kans op een grote epidemie enorm. Vanuit veterinair oogpunt zou je de pluimveehouderij moeten spreiden over Nederland."

 

Laagpathogene varianten van vogelgriep worden de laatste jaren steeds vaker gevonden. Is een systeem van stamping-out en drastische maatregelen houdbaar in een situatie waarin de ziekte vaker opduikt?

"Er zijn 16 H-varianten van vogelgriep. We ruimen nu bij uitbraken van H5 en H7. Als je die hun gang laat gaan, ontwikkelen ze zich tot hoogpathogene varianten. Dat kun je niet op zijn beloop laten, omdat de impact te groot is."

 

Is vaccinatie een optie?

"Nee, momenteel niet. We weten niet hoe effectief de huidige vaccins tegen H5N8 zijn. Los daarvan is er nog geen goede methode om een eventueel vaccin effectief toe te dienen aan grote aantallen dieren en duurt het weken voor de dieren immuun zijn na een vaccinatie. Preventieve vaccinatie aan het begin van het seizoen heeft geen zin, want het is tot nu toe onmogelijk om te voorspellen welke griepvarianten op komst zijn. In de humane gezondheidszorg kan dat wel, dankzij uitgebreide wereldwijde monitoringssystemen. Er wordt wel hard gewerkt aan vogelgriepvaccins die massaal kunnen worden toegepast en een brede bescherming geven, dus wellicht wordt het in de toekomst wel een optie."

 

Zijn er vanwege de vogelgriep nu redenen om vraagtekens te zetten bij het gemengde bedrijf?

"Dat risico van uitwisseling tussen soorten vee is in onze houderij vooral theoretisch. Bij varkens komt een virusvariant voor die zich kan mengen met de vogelvariant, waardoor een voor mensen gevaarlijk nieuw virus zou kunnen ontstaan. Maar met de huidige maatregelen is de kans dat dit gebeurt heel klein. We zijn gewoon heel alert. Dat blijkt ook al uit het feit dat op alle bedrijven waar de hoogpathogene variant is gevonden, meerdere stallen waren, maar het virus steeds in maar één stal is gevonden."

 

Is er toenemend ziektegevaar uit de wilde natuur? Denk aan varkenspest, Afrikaanse varkenspest en tbc bij runderen.

"Dat kun je in zijn algemeenheid niet zeggen. Je moet het per ziekte bekijken. De varkenspest zat jarenlang bij wilde zwijnen in Duitsland. Maar door die dieren te vaccineren is het probleem veel kleiner geworden. De Afrikaanse varkenspest is vanuit Georgië via Rusland westwaarts gegaan. Wilde varkens spelen daarin een rol, maar niet als enige. Het is niet eens zeker of deze ziekte puur in een populatie wilde varkens wel kan overleven. De backyard farming is een grotere risicofactor, van daaruit is er een constante wisselwerking met de wilde populatie. Zo is uitloop inderdaad wel een risicofactor als daardoor contact met wild kan ontstaan. Dat kun je ook zeggen van urban farming en andere kleinschalige nieuwe trends waar het varken meer in contact komt met andere dieren uit de omgeving. Maar ik ben redelijk optimistisch. Ik verwacht niet dat morgen het eerste wilde varken met Afrikaanse varkenspest voor de grens staat, want in Duitsland is men ook heel alert. Het insleeprisico via mensen is groter. Een factor is vreemde arbeid. Er werken nogal wat mensen uit Oost-Europa in de varkenshouderij, die zouden het virus met etenswaren of andere contacten binnen kunnen brengen. Die riscio's zijn momenteel groter dan die van wilde varkens. Ook hier is goede hygiëne de oplossing."

 

Is er speciaal beleid nodig voor gevaren uit het wild?

"Beleidsmakers zouden deze risico's wel mee moeten wegen en hebben er ook aandacht voor. Interactie van dierziekte- en natuurbeleid is nodig. Dan zou je in verband met varkenspest inderdaad kunnen denken aan vaccinatie van wilde varkens als er dreiging is. En bij een uitbraak op de Veluwe moet je het gebied met wilde varkens gaan compartimenteren om te bevorderen dat het virus uitsterft. Maar je moet het per ziekte bekijken. Tegen Afrikaanse varkenspest is geen vaccin beschikbaar. Tbc is een ziekte die zich langzaam verspreidt en waarvan de diagnose moeilijk te stellen is."

 

Is ruimen van besmet wild een serieuze optie?

"Dat brengt nieuwe risico's mee. In Duitsland dacht men eerst de varkenspest onder zwijnen te bestrijden door de populatie te verdunnen via de jacht. Maar dat werkte averechts, want de onrust die dat teweegbracht, zorgde juist voor verdere verspreiding. Dat kan ook gebeuren als je wilde vogels gaat bejagen om die reden."

 

De sector heeft het over biosecurity, risico's indammen door nog striktere hygiëne. Redden we het daar mee?

"Dat is in feite wat nu gebeurt. Het kan ook. Het bewijs is geleverd in Thailand. Daar was in 2003 en 2004 een enorme H5N1 vogelgriepepidemie. De categorie bedrijven die de hygiëne echt goed voorelkaar had, is helemaal ziektevrij gebleven, zelfs in die omgeving met grote ziektedruk."

 

Critici zeggen dan weer: je moet die kip niet helemaal afsluiten van de buitenwereld, dan krijg je laboratoriumkippen.

"Dat is dan weer een afweging die naast dierziekteaspecten veel maatschappelijke kanten heeft. Maar je weet dat kippen en kalkoenen gevoelig zijn voor vogelgriep, ook de hobbymatig gehouden dieren. Het is wel gelukt kippen resistent te maken tegen vogelgriep, maar daar is genetische modificatie voor nodig. Daar is ook veel maatschappelijke weerstand tegen. Het enige alternatief is dan om ziektes voor lief te nemen. Maar dat is voor vogelgriep geen serieuze optie gezien de impact, de reactie vanuit het buitenland daarop en omdat we ons via internationale afspraken hebben gebonden om de ziekte te bestrijden."

Laatste reacties

 • Burnetti

  Goed interview redactie Boerderij. Compliment aan Arjan voor de heldere antwoorden.

 • blondie10

  Het blijft me fascineren waarom het enkel bedrijven betrof die hun dieren juist binnen hielden. Is toch niet logisch. Of ben ik te blond?

 • johannesspook

  Dak en dakgoot schoonmaak is nieuw inkomsten voor schoonmakerbedrijf!

 • Ishtar

  Het is ook raar dat het alleen binnenbedrijven zijn.
  Wat de oorzaak ook is,
  -de schuld zal nooit ligen in de sector, al komen er 10 onderzoken en 30 convenanten.
  -altijd heeft een ander het gedaan.
  -dat is een soort van wetmatigheid van de vee-industrie , een muis of trekvogel of eem mug of een vlooi.
  -immers zat het in het voer, of is het door de zwakke genen van de doorgefokte kippen, dat zal dat nooit bekent worden.
  -immers dan kan de sector niet meer om geld vragen van de regering, wat dus geld is van hardwerkende Nederlanders.
  -de sector zal zijn eigen zaakje moeten regelen, immers zal vast nog wel een keer gebeuren.
  -dus reserveer als keten maar al het geld waar jullie om klagen, dat is de taak van julie bestuurders.
  -of sluit een verzekerig af bij clubjes al zlto etc die dat alle schade verzekeren.
  Diee vakbond lijder Oplaat van de VVD zei ===> de sector betaald alle schade zelf in Nieuwsuur, maw alweer een leugentje.......

 • Mozes

  @blondie 10 , die vraag die je stelt wordt in een ander artikel op deze site beantwoordt. De griep komt voor onder trekeenden die in waterrijke gebieden verblijven. In deze gebieden blijken toevalliggerwijs geen kippenbedrijven met buitenkippen gevestigd dus vindt je ook geen besmette bedrijven met buitenkippen.
  Als griep uitbreekt op een kleuterschool zul je alleen zieke kleuters vinden en geen zieke bejaarden. Niet omdat bejaarden ongevoelig zijn voor griep maar omdat bejaarden niet in een kleuterschool wonen.

 • PetervanKempen

  Goed artikel, vooral omdat er alleen feiten in voorkomen en geen vermoedens.Ik lees dat tegen vogelgriep resistent maken van gehouden Pluimvee kan maar dat er maatschappelijk problemen mee zijn. Van of door wie dan?
  Verder dat deze wetenschapper niet wil bevestigen dat scharreldieren sterker zouden zijn dan gehouden dieren, weer een misverstand de wereld uit.
  Tenslotte dat uitroeien van wilde dieren geen oplossing is. Als ik eerlijk ben , is dat voor mij, als jager en natuurliefhebber, een enorme opluchting. Ik denk niet dat iemand zou willen dat de alle lastige wilde dieren opruimt om de productie van tamme dieren ruim baan te geven . Ik heb nog nooit een boer ontmoet die zo tegen de natuur en diren in de omgeving aankijkt ook al heeft ie door toedoen van allerlei onterechte beschermingsmaatregelen veel te lijden van fauna schade. Daarom vind ik het niet erg jager bij mijn boer te zijn en hem binnen de huidige mogelijkheden te vrijwaren van fauna schade als dat mag en als ik dat kan. Gehuurde killers zijn fatsoenlijke jagers niet en zullen zij ook nooit worden.
  Alle aandacht dus nu voor het isoleren en de hygiene, en meer , veel meer uitzoeken over de transport mogelijkheden van voor de dierhouderij en soms zelfs mensen gevaarlijke virussen.

 • koestal

  Dus de waterstand niet verhogen,daar komt alleen maar ellende van !

 • blondie10

  @Mozes: Ik geloof niet zo in toeval als het over de bio-industrie gaat.
  Zomaar een paar vragen: - is er een second opinion uitgevoerd door een buitenlandse instelling? - Hoe onafhankelijk is de NVWA en zitten daar toevallig PvdD-sympathisanten in hoge functies? Zomaar wat vragen.

 • joohoo

  De laatste jaren gebeuren vaker dingen waarbij je vraagtekens zet; stalbranden, nertsen loslaten, en nu vogelgriep in afgesloten stallen? watervogels geloof ik niks van , ratten/ muizen dan hadden ze wel een exemplaar gevonden die het bij zich had! . blijft nog een optie open en hoe ze het doen weet ik niet maar ik hou het op actiegroep of veeteeltterorisme.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Lie

  Ik vind het een duidelijk interview.
  Poepen eenden alleen maar wanneer ze zitten, vliegende eenden laten toch ook wel eens wat vallen?

 • zon

  #10,jij schreeuwt wel heel erg veel en gemakkelijk omdat anderen een andere mening hebben dan jij hebt.

 • alco1

  Bij @spotvogel moet ik denken aan die man die voor de autoradio hoort dat er op de weg waar hij rijdt een spookrijder is gesignaleerd. Wat zegt hij: 'Eentje, ik zie er heel veel.'

 • PetervanKempen

  @zon inderdaad, een van de vele mogelijkheden. Een virus is microscopisch klein en een milligram besmette poep is al voldoende, de huidige stallen zijn weliswaar goed afgeschermd maar tegen microscopisch fijne deeltjes bestendig? Ik denk van niet. Ik zie vaak hele groepen Kraaien en Kauwtjes aan de nokken van de veestallen rondhangen, om zich daar te warmen aan de uitgeblazen ventilatie lucht en insecten ed te eten. Die zelfden zitten ook wel eens ergens op de grond, tussen een krooi Smienten, talingen, ganzen,wilde eenden of zwanen bijvoorbeeld. Het is een bekend feit, dat vogels hun pootjes niet vegen waar ze gaan zitten na een kilometer of 5 gevlogen te hebben, (bijvoorbeeld). Ik noem iets wat iedereen kan waarnemen en een optie is voor binnenkomen virussen. Helaas mogen we Kraaien amper en Kauwtjes helemaal niet afschieten.Dat er te veel van alle bovengenoemde soorten vogels zijn, komt aan de ene kant door overbescherming via #10 en andersom door onbedoeld vetmesten op onze cultuuractiviteiten en gebrek aan natuurlijke vijanden. Niks natuurlijk evenwicht, wat wel goed komt als je niets doet. Ik blijf bij het nagaan en verhinderen van alle vormen van insleep.

 • LUCTOR

  Wanneer er een vogel over NL vliegt met het virus in zich en hij laat een poepje is de kans vele malen groter dat het bij een kippenbedrijf of een hobby kippenhouder terecht komt dan in welk land ook we zijn hier over de tax heen gegroeid onze moeras delta is overbevolkt jaarlijks stromen boven op het geboorte cijfer {wat voor nl terug loopt wat de autochtone bevolking betreft} een stroom vluchtelingen binnen de schatting voor volgend jaar is 40.000 koppel hier het geboorte cijfer aan en je ziet dat we over 20jaar de 20.000000 miljoen inwoners benaderen en met het huidige stelsel zal de prijsvorming van het ei of de kip nog hetzelfde zijn als anno 1953 dit zou toch tot nadenken moeten aanzetten.

 • minasblunders1

  Alco, ik ben je mail-adres kwijt. Wil je me even een mail sturen?

 • PetervanKempen

  @Luctor helemaal met je eens dat door de wereldmarktprijs te laten gelden dat is die nooit veder toenemende prijs wegens de ongeremde concurrentie van de wereld zonder regels of consumenten eisen als die wij hebben , wij onze boeren in een spagaat hebben gemanouvreerd. Helaas is de door jou gesignaleerde overbevolking op ons zakdoekje land niet zo te betrijden als onder MAO en preken de etisch zuiveren ter linker zijde nog steeds voor onbelemmerde immigratie. Het ware te hopen dat we ons gaan richten op opvangen en helpen van vluchtelingen ter plekke, maar goed dat, is nu niet zo. Was een KEUZE Er komen weer verkiezingen..................................................................................................

 • J@gertje

  @Peter, in # 14 schreef je: 'Helaas mogen we Kraaien amper en Kauwtjes helemaal niet afschieten.Dat er te veel van alle bovengenoemde soorten vogels zijn, komt aan de ene kant door overbescherming via #10 en andersom door onbedoeld vetmesten op onze cultuuractiviteiten en gebrek aan natuurlijke vijanden.

  Helaas moet ik je hierin tegenspreken.
  Kraai en kauw zijn landelijk vrijgesteld en mogen het gehele jaar met het geweer bestreden worden.
  Bij Roeken is dat alleen op ontheffing, maar ook dat wordt al gemakkelijker.
  Aan natuurlijke vijanden zoals stootvogels ontbreekt het evenmin.
  Maar een stootvogel is ook niet gek, die pakt liever een mals duifje of weidevogel i.p.v. zo'n muffe stinkende kraai of kauw.
  Hierdoor is en blijft beheer van kraaien pure noodzaak.

  Uit je reactie blijkt maar weer dat in de regels omtrent jacht en beheer zoveel onduidelijkheden bestaan dat het soms voor de jager, en voor de burger al helemaal niet meer te snappen is.
  Voor je het weet wordt je zelfs als directeur van de KNJV ontslagen omdat je gebruik hebt gemaakt van een simpel ganzenlokfluitje terwijl dat blijkbaar niet mocht.
  Hieruit blijk dan weer opnieuw dat we met al die regeltjes in NL veel te ver doorgeslagen zijn.

 • LUCTOR

  @jagertje Je hebt gelijk wat de vrijstelling betreft maar als zo vaak hier het geval is( als het kalf verdronken is dempt men de put) waar ik woon heeft de populatie zo,n vlucht genomen dat ze niet meer te reguleren zijn als ik foly balen maak moet ik ze achter de pers weg halen en dan lukt het nog niet om ze onbeschadigd bij huis te halen er moeten gelijk beschermkleden over anders is het ook mis nu komt het fenomeen mentaliteit van de jager ook nog om de hoek kijken de oude garde is gestopt met jagen en de jonge garde jagers jagen liever op een haasje dan in het voorjaar de nesten te reguleren.

 • J@gertje

  @LUCTOR, Wat die kraaien e kauwen betreft moet ik je gelijk geven.
  Het moest toen, net als met de ganzen nu, eerst gierend uit de klauwen lopen voordat er iets aan gedaan kon worden.
  Wat betreft de jonge garde jagers die liever op een haasje jagen dan in het voorjaar de nesten te reguleren kan ik kort zijn.
  Maak daar heldere afspraken met hun over, bij het niet uitvoeren van schadebestrijding betekend dat voor hun het einde van de jachthuur overeenkomst.
  Een jachthuur overeenkomst moet je m.i. verdienen door als jager het gehele jaar klaar te staan om schade en overlast te bestrijden.
  Zo hebben wij het hier tenminste wel geregeld.

  Mocht je 40 ha. grond aaneengesloten hebben dan wil ik je best eens komen helpen om van die kraaien af te komen.
  Van een vroege ochtend op de kraaien blijf ik altijd weer genieten.

 • Spotvogel

  Zon, ik ben gewend om van uit mijn jarenlange ambtelijke expertise de echte waarheid bij de naam te noemen, Met gewauwel en gezever wordt dit probleem - dat de bioindustrie zelf veroorzaakte - nooit opgelost. Jagertje verdiep je eerst eens in het leven van kraaiachtigen, want ook daar weet je geen mallemoer vanaf. Met knallen en moorden is er nog nooit enig verondersteld probleem opgelost. Dankzij jullie ondeskundig gerotzooi sterven de torenvalk en ransuilen uit. Kapotgeknald op de nesten! Sovon heeft fraaie analyses van hun populatieverloop vanaf 2005 toen jullie werden omgekat tot faunabeheerders, Enfin: dat is straks afgelopen!

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • new kids

  Lachùh

 • PetervanKempen

  @jagertje, touche dat met die Kauwen en Kraaien mocht IDD weer. Inderdaad zeer verwarrend, onlogisch en niet bij te houden. Wat nu nog een voorbeeld van bezopen belemmeringen is de regel over Kraaien vangkooien. Mag alleen als er een tamme Kraai (met Pootring!!) in zit om andere kraaien te lokken en dan moet je nog op je knieen voor de aanvraag en als je hem dan eindelijk hebt kijken drie BOA's Toe of je niet misschien een gevangen roofvogel de nek omdraait. Fijn zo werken naast de boer die elke dag helis boven zn kop heeft die op een overtredinkje loeren zodat ze hem vervolgens kunnen korten op wat dan ook vaak zijn GLB vergoeding om zich aan al die achterlijke regels te houden bij zijn werk. He he lucht op maar lost niets op van het dreigende vogelgriep probleem...Mijn redenatie van kraaien en dergelijke die in de poep staan en dat uitbrengen op de dakroosters is niet weersproken dus een van de hotspots waar we naar moeten kijken, en wij verjagen inderdaad... Ik ga overigens regelamatig op Kraaien, ik heb een Buizerd (Met LOODJE) die mantelend is opgezet en als ik die bij de kuil bult neerzet worden de kraaien helemaal gek en kan ik ze makkelijk schieten , ik ben niet van de sportieve meer van het effectieve afschot........
  Jammer dat Kraaien niet te eten zijn hoewel ik heb gelezen dat iemand zegt dat dat wel zo is. Ok als je honger hebt dan lust jje alles ik heb alleen trek dus eet geen kraai.

 • LUCTOR

  @jagertje Bedankt voor het aanbod helaas is mijn grondbezit niet zo groot dat ik een kavel van 40ha aan een gesloten heb.

 • HesselBouma

  Beste Stegeman, ik begrijp je verhaal, maar blijf met vragen zitten : Hoeveel trekvogels zijn het afgelopen jaar gemoniteerd? Hoeveel pluimvee is in dezelfde periode gemoniteerd? Hoeveel is er gemoniteerd in de broedgebieden van de trekvogels? Zijn er ratten en muizen op het virus gemoniteerd? Als iemand griep heeft en proest, hoever vliegt het virus dan weg? 10meter?
  Hoeveel lucht zuigen grote ventilatoren in de stal van buiten per uur, per dag en van hoever?
  Denk eens in die richting.

 • koestal

  2 poepjes kunnen voor miljoenen schade zorgen !

 • PetervanKempen

  We moeten niet de kant op van een 'berufsverbot'omdat dat dan het minste risico oplevert voor hoogpathogeen virus naar de mens. Dat liojkt me de kant op die WD en co nastreven maar dan draaien we de zaak wel heel erg om. Hoogpathogeen virus in China vermenigvuldigde zich massaal via de scharrelkippen die daar overal op het platteland en op de matkt vrolijk rondfladderen al of niet met de pootjes aan elkaar gebonden wegens gebrek aan ijskasten voor vleesbewaren.
  Dus ik zou nogmaals zeggen, over die twee gevonden poepjes van alle poepjes die dagen waar gezocht is: opperste hygiene, alle insluipingsmogelijkheden onderzoeken, riscico dieren als kraaien etc op stallen verjagen/afschieten hun populatie in evenwicht brengen met een normaal fauna bestand, en vooral niet willen dat er huisdieren en vee massaal gedood moeten worden! Dat wil echt niemand, over de schade maar niet te spreken.

 • buijserd

  Waarom, als een stal besmet, is het wel zo besmettelijk dodelijk als de
  overheid zegt of is het maar stemmingmakerij.
  Waarom geen lucht metingen doen van uitgaande lucht van de stallen.
  Een virus maken de kippen zelf aan, een griepvirus is misschien maar
  een paar dagen actief later treft je wel antistoffen aan in het bloed.
  Waarom geen laboratorium opstelling of onderzoek.
  Waarom in de praktijk maar vier keer per jaar bloed tappen, in alle anderen dagen van het jaar mogelijk ook een levende virus aanwezig geweest
  Waarom mogen dan wel eieren mest vertegenwoordigers slachters
  werken als het zo besmettelijk is als de overheid beweert dan waren
  zeker meer doden als nu.
  De ruimingen van dode kippen geeft veel maatschappelijke onrust en onnodig veel kosten met zich mee.
  Sluit een verdacht besmet bedrijf af, en monitor het tot de virus is verdwenen.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.