Pluimveehouderij

Achtergrond 339 x bekeken

Speerpunt antibioticabeperking pluimvee

Het PVE zet in op een koppelpaspoort, een opvangadvies en oplossingsgericht onderzoek om het antibioticagebruik bij vleeskuikens terug te dringen. Broederijen starten er 1 januari 2011 mee.

De werkgroep antibioticagebruik vleeskuikenhouderij van het Productschap Pluimvee en Eieren heeft haar speerpunten benoemd voor het verder terugdringen van het antibioticagebruik. Vorige week presenteerde de commissie Werner haar plannen om het gebruik in de hele veehouderij te verminderen, voor de pluimveesector zijn nu concrete stappen te zetten. De aangescherpte aanpak binnen het bestaande masterplan selectief en correct gebruik antibiotica omvat vanzelfsprekend het steekproefsgewijs toezien op correct gebruik en de aanpak van veelgebruikers. De echte winst verwacht de werkgroep echter in een koppelpaspoort, een opvangadvies en oplossingsgericht onderzoek.

De vleeskuikenhouder en zijn dierenarts beschikken momenteel niet altijd over de juiste informatie uit de voorgaande schakels bij de levering van de kuikens om snel tot een goede diagnose te kunnen komen en om direct het meest effectieve antibioticum in te kunnen zetten. Om dit te verbeteren wordt momenteel een koppelpaspoort opgesteld. Alle kuikenbroederijen starten per 1 januari 2011 met het koppelpaspoort. Na een evaluatie medio 2011 zal gekeken worden of het koppelpaspoort in IKB Kip kan worden opgenomen. Het paspoort regelt de informatiedoorgifte tussen de schakels in de keten, inclusief gecategoriseerde uitvalgegevens van eerdere leveringen van het vermeederingsbedrijf en de teruglevering van relevante gegevens. Het belangrijkste doel van het koppelpaspoort is een vermindering van het antibioticagebruik én vermindering van de uitval.

De vleeskuikenhouder zal bij de ontvangst van zijn kuikens de optimale omstandigheden moeten creëren voor de opvang van de kuikens. De broederijen stellen een advies op over de juiste opvang van kuikens op het vleeskuikenbedrijf. Hiermee wordt bedoeld juiste vloertemperatuur, klimaat, voer, water etc. Dit traject loopt gelijk op met de ontwikkeling van het koppelpaspoort.

Op verzoek van de pluimveesector heeft de GD een onderzoeksnotitie opgesteld. Hierin zijn voorstellen voor onderzoeksprojecten beschreven waarvan de resultaten een bijdrage kunnen leveren aan een verlaging van het antibioticagebruik en/of een vermindering van de resistentieontwikkeling. De projecten zijn op te delen in onderzoek naar het voorkómen van en meer inzicht verkrijgen in ziekteproblemen zodat de noodzaak tot inzet van antibiotica afneemt én in onderzoek naar vermindering van de negatieve gevolgen van antibioticagebruik (resistentie).

Van de overheid verwacht de stuurgroep dat het inzet op het wegnemen van mogelijke knelpunten in regelgeving, van onderzoek in het kader van deze antibiotica-aanpak mee financiert (50%) en ervoor zorg draagt dat niet-IKB-deelnemers strenge controles ondergaan van overheidswege om draagvlak in de sectoren te behouden.

Foto

Fabian Brockötter

Of registreer je om te kunnen reageren.