Specifieke voorwaarden Boerderij op Maat

1. Definities:

a. “Gebruiker” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie RB een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van de sms-dienst(en) van Boerderij op Maat (de “Dienst”).

b. “Credits” het gekozen betaalmiddel voor de Diensten welke de waarde in Euros vertegenwoordigen zoals aangegeven op de site van Boerderij op maat. 

c. “Site” de website van Boerderij op Maat op www.boerderij.nl 

d. “RB” is Reed Business B.V.

2. Bij aanmelding voor de Dienst verbindt de Gebruiker zich ertoe de regels en voorwaarden zoals hieronder beschreven te accepteren en ook na te leven.

3. Gebruiker staat er voor in dat hij steeds tijdig correcte en volledige naam, adres en woonplaats gegevens en overige voor de Dienst(en) benodigde gegevens en informatie zal verstrekken. 

4. De door RB aan Gebruiker verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal RB van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.

5. Bij de aanmelding voor de Dienst, zal Gebruiker aan RB een machtiging verlenen tot automatisch incasso van de maandelijks verschuldigde vergoedingen voor het aantal gekozen Credits. Maandelijks zal bij vooruitbetaling het door de Gebruiker gekozen vaste bedrag automatisch worden geïncasseerd bij de Gebruiker. Het automatisch incasso wordt afgewikkeld door MicroIncasso van CM B.V. RB is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de diensten van CM BV. Meer informatie en de voorwaarden terzake van MicroIncasso is te vinden op de site van MicroIncasso

6. Na de vooruitbetaling via een (maandelijks) automatisch incasso, verkrijgt Gebruiker het bijbehorende aantal Credits zodat de Dienst(en) kunnen worden afgenomen. RB is te allen tijde gerechtigd de waarde van de Credits en de kosten van Dienst(en) te wijzigen of aan te passen. RB zal de Gebruiker tijdig op de hoogste stellen  van enige waarde- of prijsverandering.

7. Credits kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de Dienst(en) van Boerderij op Maat.

8. Ingeval het automatisch incasso op enig moment niet of niet meer mogelijk is danwel een reeds gedane betaling wordt gestorneerd, zullen reeds vergeven Credits komen te vervallen.

9. Gebruiker kan op elk gewenst moment de Dienst en het automatisch incasso stopzetten middels de Site. Reeds vergeven credits komen hiermee te vervallen en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere diensten.

10. Naast deze specifieke voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van Reed Business  en de Gebruikersvoorwaarden Internetdiensten  en websites van toepassing op de Dienst(en). 

11. RB is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door RB aangegeven moment. RB zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken via Site. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen door middel van een afmelding van de Dienst via de Site.