Verlotingsactie Boerderij - Algemene voorwaarden

 1. Ter afsluiting van het 100-jarig jubileum wordt op 1 oktober 2016 een verlotingsactie gestart onder abonnees van Boerderij. Deze actie is geldig voor abonnees op Boerderij magazine. Deze actie loopt vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2016.
 2. Deze actie wordt aangeboden door Reed Business B.V., uitgever van Boerderij en kantoorhoudende te (1041 NX) Amsterdam, Radarweg 29 (hierna “Reed Business”).
 3. Abonnees van Boerderij kunnen deelnemen aan de actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Minderjarigen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Reed Business, alsmede iedere medewerker van de hoofdpartners, partners en suppliers die direct betrokken zijn bij de actie.
 5. Reed Business is te allen tijde gerechtigd deelnemers te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen wanneer zij van mening is dat een deelnemer niet conform deze voorwaarden handelt dan wel indien zij van mening is dat een deelnemer zich anderszins frauduleus gedraagt of de wet (heeft) overtreden.
 6. Deelnemers van deze actie maken kans op een opa trekkerbeugel. De verlotingsactie verloot 15 exemplaren onder de deelnemers.
 7. De actie is georganiseerd in de vorm van een sweepstake. De winnaars worden op onpartijdige wijze getrokken uit het aantal deelnemers dat zich aanmeld via www.boerderij.nl/trekkerbeugel. Er vindt 1 trekking plaats op 1 november 2016. Men kan deelnemen aan deze actie tot en met 31 oktober 2016. Winnaars worden persoonlijk benadert in week 44. Deelnemers van de actie krijgen in week 44 bericht wie de winnaars waren.
 8. Deelnemers dienen hun gegevens in te vullen via een formulier beschikbaar gesteld op www.boerderij.nl/trekkerbeugel. Hier wordt gevraagd om hun voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en abonneenummer. Hun abonneenummer fungeert in wezen als lotnummer. Daarnaast worden ook profielgegevens uitgevraagd zoals sector, bedrijfstype en functie.
 9. De winnaar geeft Reed Business het recht om in het kader van de actie zijn of haar naam, de provincie en plaatsnaam waarvan hij/zij vandaan komt in Boerderij, op de website van Boerderij en op facebook van Boerderij bekend te maken.
 10. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld. Omdat de winnaar de prijs gratis verkrijgt, geldt voor het betreffende product geen herroepingsrecht. Reed Business draagt zorg voor betaling van kansspelbelasting, indien verschuldigd. Verder is er terzake van de prijs geen sprake van (consumenten)koop. De winnaar kan zich daarom ter zake van de prijs niet beroepen op de wettelijke bepalingen die gelden voor (consumenten)koop.
 11. Reed Business, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek zijn Reed Business, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie, waaronder voor:
  1. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
  2. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
  3. zichtbare of verborgen gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;
  4. schade bij levering (verzending) van de prijs;
  5. de volledigheid en juistheid van de door Reed Business weergegeven of verstrekte informatie;
  6. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
 12. Reed Business verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Reed Business. Reed Business behoudt zich het recht voor om de verlotingsactie van 15 Opa trekkerbeugels eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.boerderij.nl.
 14. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Reed Business: boerderij@reedbusiness.nl t.a.v. Dominique Cuppers en/of Katja Garritsen ovv Verloting Opa trekkerbeugel.
 15. Deze actie wordt aangeboden in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 16. Door het formulier in te vullen en deel te nemen aan de verlotingsactie, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.boerderij.nl/trekkerbeugel
 17. Op de actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen Reed Business en de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing. Conflicten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.