Home

Nieuws 2833 x bekeken 13 reacties

Nederlandse overschotten stikstof en fosfaat groot

Den Haag - De Nederlandse landbouw heeft op milieugebied grote sprongen gemaakt maar realiseert nog altijd één van de grootste overschotten van stikstof en fosfaat per hectare binnen de Oeso. Dat blijkt uit cijfers van de Oeso, een denktank voor met name rijkere Westerse landen, en een analyse van LEI Wageningen UR. De onderzoekers stellen ook vast dat de teruggang in weidevogels in Nederland veel ernstiger is dan elders.

“Dat we er nog niet zijn, dat wisten we al", aldus Hans Huijbers, bij LTO Nederland portefeuillehouder Verduurzaming. "Maar het is “heel goed dat de forse vooruitgang, die we maken op het gebied van duurzaamheid en met name milieu, met cijfers zichtbaar wordt gemaakt.” Volgens Huijbers is de Nederlandse land- en tuinbouw de snelst verduurzamende sector van Nederland, een feit dat volgens hem te weinig wordt gecommuniceerd.
De onderzoekers concluderen dat Nederland mede door beleidsmaatregelen een relatief sterke daling van de overschotten voor stikstof en fosfaat heeft gerealiseerd, maar zeker wat betreft stikfstof Nederland nog altijd veel slechter dan omringende landen en het Oeso-gemiddelde. Alleen Zuid-Korea komt nog slechter uit de bus. Nederland kwam in de periode 2007 tot en met 2009 uit op meer dan 205 kg per hectare, waar België 125 kg noteert. Nederland komt van een niveau van ruim 300 kg in de jaren ’90.
Ook wat betreft de uitstoot van ammoniak heeft Nederland relatief veel vooruitgang geboekt. De ammoniakemissie is in de Oeso-landen in de jaren ’90 nog licht gestegen, maar in het laatste decennium jaarlijks gemiddeld met 1,3 procent teruggedrongen. Nederland realiseerde een halvering in de jaren ’90 en een jaarlijkse vermindering van 3,7 procent in het laatste decennium.
De weidevogelpopulatie is in Nederland veel sterker afgenomen dan elders. Het aantal weidevogels wordt door de Oeso gezien als een graadmeter van hoe de condities en omstandigheden van landbouwleefomgevingen zich hebben ontwikkeld. De trend is overal in de Oeso zeer negatief maar Nederland spant met een afname van 49 procent in de laatste 20 jaar de kroon. Duitsland noteerde een daling van 25 procent terwijl andere Noord-Europese landen doorgaans tussen een daling met 10 tot 20 procent uitkomen.
Als indicatorsoort is voor Nederland de grutto genomen maar ook voor veel andere weidevogelsoorten zoals de scholekster, kievit en tureluur geldt dat de populatie fors is afgenomen. Onderzoeker Huib Silvis van LEI Wageningen UR benadrukt dat bij weidevogelpopulaties moeilijk is te bepalen waarom sprake is van een daling of stijging. Migratiestromen en klimaatontwikkeling spelen bijvoorbeeld een rol. “Met bepaalde vogels gaat het zelfs goed.”
De broeikasgasemissie van de Nederlandse landbouw is de laatste 20 jaar met 1,7 tot 1,8 procent per jaar teruggedrongen. Deze daling is veel groter dan het Oeso-gemiddelde. In Nederland ligt de uitstoot per hectare op een vergelijkbaar niveau als in de meeste Noord-Europese landen. In Noord-Europa is de uitstoot verreweg het grootst in Frankrijk, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Het energieverbruik van de Nederlandse agrarische sector is in vergelijking met het buitenland groot. Liefst 6,3 procent van het totale verbruik in Nederland komt op het conto van de sector, tegen een Oeso-gemiddelde van 2 procent. Huib Silvis wijst er echter op dat het cijfer vooral aantoont dat de glastuinbouw in Nederland in verhouding erg groot is.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  De Oeso...een denktank. Laat ze dan eerst maar eens beginnen met DENKEN. Dat is wat anders dan tellen.

 • V. Arkenshouder

  wat zijn de normen / ha in de andere landen met uitrijden?? zo krijgen we hier wel een overschot als het elkaar bijgesteld word!!

 • jordi 1455

  Hoe lager je de normen legt hoe groter het overschot wordt.

 • massy

  Wat een hoop gelul van niks.

 • bennie

  We hebben toch ook de hoogste opbrengsten ter wereld

 • koestal

  is er ook gekeken naar de riooloverstorten ,daar wordt vaak niet naar gekeken ,de wateren in Zuid-Holland hebben een hoog fosfaatgehalte door de bevolkingsdichtheid,dus ze moeten ze alleen naar de boeren kijken

 • anker

  Goedgezien koestal,ik snap niet dat er nog gewoon riooloverstorten gedoogd worden.WIj krijgen al een paar diuzend euro boete als de mest tever in de kant licht.JE bent als boer gewoon de kop van jut,de overheid mag alles.

 • geelgors

  vreemd dat niemand reageert op het alarmerende bericht over de achteruitgang van grutto, kievit , tureluur etc.

 • Paul De Proft

  Wanneer er een evenwicht is voor de fotosynthese en de bemesting met alle elementen en groeifactoren zal de plantproductie zeer hoog zijn evenals zal de CO2-, stikstof- en fosfaatopname door de planten ook hoog zijn, zoniet was er geen grote plantproductie en zullen er overschotten blijven bestaan : goed nadenken hierover !!! Raadpleeg de natuurwetten ; deze bestaan reeds zolang de natuur bestaat, dus langer dan vorig jaar !!!

 • Cep Smeets

  Heeft er soms een onderzoek plaats gevonden over het vernielen van nesten door de zodenbemester?

 • alco1

  Het is onbegrijpelijk dat Hans Huijbers van LTO toegeeft dat de normen nog niet gehaald worden. Portvordrie, geef eens aan dat er van de normen niets klopt.

 • Adrie G.

  De riooloverstorten zijn inmiddels vrijwel allemaal gesaneerd. Omdat op andere terreinen méér vooruitgang wordt geboekt dan in de landbouw wordt de relatieve bijdrage van de landbouw aan de stikstof- en fosfaatemissie steeds groter.
  Dus 'koestal' en 'anker', jullie zien splinters, maar niet de balk in je eigen ogen.

 • abtje

  De riooloverstorten gesaneerd? In veel buitengebieden hebben ze nog steeds niet eens riolering, een afvalwaterbehandeling die in de meeste gevallen niet functioneerd. Word op bezuinigd, dus dat aantal wordt nog steeds groter. Ongezuiverd lozen dus, en dat het jaar rond.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.