Home

Nieuws 3811 x bekeken 1 reactie

Acht Green Deals in agro-sector

Den Haag – Bij de 56 nieuwe Green Deals die de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Milieu hebben gesloten met regionale overheden en bedrijfsleven, zijn er acht gericht op de agro- en food sector.

Er zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een proefboerderij voor zeewierteelt op zee, bij Texel, de ontwikkeling van een rietvergasser met WKK bij Gerberakwekerij Zwarts in Mijdrecht, de verwerking van paardenmest en over de ontwikkeling van een biomassavergister, waarin vooral bermgras en maaisel van natuurterreinen wordt vergist.

Het ministerie van IM heeft via een Green Deal afspraken gemaakt met LTO Noord over de vervanging van asbestplaten door zonnepanelen. LTO zorgt hierbij vooral voor de communicatie over deze regeling naar boeren. Daarnaast gaat de organisatie collectief zonnepanelen inkomen. Vanuit de overheid wordt in dit project onderzocht of de zonnepanelen onder het lage btw-tarief kunnen vallen. Ook wordt gekeken of plaatsen van zonnepanelen onder de Vamil- en MIA-regeling kan vallen.

Samen met De Hoeve, Stichting Natuur en Milieu en Ploos van Amstel heeft het ministerie afspraken gemaakt over verduurzamen van de varkenshouderij. Doel hierbij is het ontwikkelen van een financieel kader om investeringen in duurzame energie in de varkenshouderij te versnellen. Dit moet ertoe leiden dat de varkensbedrijven binnen het project binnen twee jaar 50 procent energie besparen.

Eclectic Energy gaat in het kader van een Green Deal een bestaande co-vergistingsinstallatie ombouwen naar een mestvergister, waardoor geen snijmais meer vergist hoeft te worden. De vergister wordt zodanig ingericht dat er pluimvee- en varkensmest wordt vergist.

In de Green Deal Bio-energiecentrale Horst aan de Maas wordt met behulp van mesofiele co-vergisting biogas geproduceerd uit varkens- en pluimveemest van bedrijven uit het landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg, waarin onder andere het Nieuw Gemengd Bedrijf zich wil vestigen. De bio-energiecentrale heeft een verwachte  energieproductie van 14 miljoen kuub biogas per jaar, uit 120.000 ton mest. De overheid spant zich in deze Green Deal vooral in voor de vergunningverlening, onder andere voor de aanleg van ondergrondse mestleidingen.

In totaal heeft de overheid inmiddels 130 Green Deals gesloten met overheden, particulieren en bedrijven. Met de Green Deals wil de overheid het verduurzamen versnellen.

Eén reactie

  • zanden

    Tsja, je moet maar durven. Eerst veevoer, zoveel als waarvoor de oppervlakte van heel Nederland nodig zou zijn, afnemen van gigabedrijven op landerijen ver over zee, waarvoor eerst al kleine boeren van hun landje zijn weggekocht en regenwoud moest worden gekapt En dan de mest, die de dieren hier afscheiden niet terugbrengen, omdat de bodem aldaar natuurlijk hard nodig heeft om niet te verarmen. Nee de mest houden we hier. Laten ze het daar maar verder uitzoeken! En die gigabedrijven aldaar zitten er ook niet mee dat de bodem van moeder aarde daar volledig verarmt. Zo werkt het hebzucht-gen. Ik de lusten, jij de lasten. Levert de grond niet genoeg meer op? Gewoon weer een nieuw stuk bos kappen! En er hier als 'green deal' gewoon subsidie mee genereren. Je moet maar durven. Tsja, met een demissionair kabinet dat ook niet wijzer is en haar ogen voor de waarheid sluit, kan dit allemaal maar. Alsof 45 miljard EUsubsidies die voor 80% naar 20% van de boeren gaat al niet onrechtvaardig genoeg is. Het maatschappelijk draagvlak voor de industriele agrarische sector trilt al een tijd lang op zijn grondvesten. Steeds meer gewone burgers krijgen door hoe alles met alles samenhangt. Subsidies hier en door dumping van overschotten in stand houden van honger elders. Maar de brutalen hebben vooralsnog de wereld in handen. Onrecht kan heel lang duren, maar krijgt tenslotte de werking van een boemerang. Wat je verkeerd doet komt een keer op je terug. Moet het eerst zo ver komen?

Of registreer je om te kunnen reageren.