Home

Nieuws 228 x bekeken

Natuurakkoord geeft duidelijkheid aan reeds gemaakte afspraken

Den Haag – Staatsecretaris Henk Bleker en de provincies zijn het afgelopen vrijdag eens geworden over de interpretatie van het Natuurakkoord. Dit is vastgelegd in een zogenoemd Afsprakenkader.

Er is vooral duidelijkheid gekomen over de ruilgronden voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook heeft Bleker de toezegging gedaan dat er niet meer bezuinigd zal worden op natuurbeheer.


Het natuurakkoord waarover de provincies in december hebben gestemd, gaat over het decentraliseren van het natuurbeheer van het rijk naar de provincies. In december ontstond een patstelling toen de provincies Noord-Brabant, Friesland, Groningen en Drenthe tegen stemde. Flevoland heeft nog niet gestemd vanwege de kwestie rond Oostvaarderswold. De provincie wil eerst helderheid over de rijksbijdrage voor het natuurgebied.


Johan van den Hout, gedeputeerde van Noord-Brabant zegt vooral blij te zijn met de toezegging van Bleker dat er niet meer bezuinigd zal gaan worden gedurende deze kabinetsperiode op natuurbeheer. Hij stelt Provinciale Staten voor mee te werken met de uitvoering van het akkoord.


Gedeputeerde van Friesland Johannes Kramer is tevreden over de afspraken die gemaakt zijn over de ruilgronden. ”De afspraken die gemaakt waren in het Natuurakkoord waren op meerdere manieren uit te leggen. Nu is het helder dat de 14.000 hectare aan ruilgronden die het rijk heeft gereserveerd voor de uitvoering van de Ecologische Hoofdstructuur ook daadwerkelijk beschikbaar komt en wordt overgedragen aan de provincies.”


Wiebe van der Ploeg, gedeputeerde in Groningen, heeft een dubbel gevoel over het nieuwe akkoord. ”Ik ben blij dat er door diverse provincies, waaronder Groningen, tegengestemd is. Er is nu tenminste duidelijkheid gekomen over de afspraken.”
Ook de gedeputeerde In Drenthe zegt mee te werken aan de uitvoering van het Natuurakkoord.

 

Eens over de uitvoering van het Natuurakkoord

Vorige week werden rijk en IPO het eens over de uitleg van het natuurakkoord. De drie belangrijkste punten op een rij waar duidelijkheid over is.

 

Inzet van ruilgrond voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De provincies hoeven niet te betalen voor de 14.000 hectare ruilgrond die in het bezit zijn van het rijk. Deze grond blijft beschikbaar voor de herijkte EHS, waarvan 6.000 hectare tot 2016. In 2014 wordt na een evaluatie, de overige 8.000 hectare voor 2021 overgedragen aan de provincies. Die gronden hebben een waarde van 700 miljoen euro.

Financiering natuurbeheer
Bleker heeft nog ruimte gevonden om vanaf 2014 vijf miljoen euro extra te besteden. In totaal krijgen de provinvies samen 105 miljoen euro per jaar. Dit bedrag moeten zij met elkaar verdelen. Het rijk betaalt tot 2014 mee aan de kosten van het Faunafonds. Uit dit fonds worden vergoedingen betaald voor schade door dieren.
Een belangrijke nieuwe afspraak is dat het rijk ook na 2014 geld geeft aan agrariërs die op hun land natuur beheren. Hoeveel geld dit is, moet nog verder uitonderhandeld worden. Op zijn vroeg zal daar medio 2012 hier duidelijkheid over zijn.

Verantwoordelijkheid van provincies en rijk
De provincies zijn verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur vanaf 2007 tot en met 2013. Vanaf 2014 gaat het rijk hierover.

Of registreer je om te kunnen reageren.