Home

Nieuws 15306 x bekeken 32 reactieslaatste update:3 nov 2012

Verplichting mestplaatsingsovereenkomsten voorlopig van de baan

Den Haag – De verplichting tot het sluiten van Mestplaatsingsovereenkomsten (MPO’s) in het nieuwe mestbeleid wordt voorlopig uitgesteld. Dat schrijft staatssecretaris van landbouw Henk Bleker in een brief aan de Tweede Kamer.

De verplichte MPO’s worden uitgesteld tot de dierrechten komen te vervallen. Dat kan pas als er daadwerkelijk voldoende mest wordt verwerkt. "Tot die tijd blijven dierrechten noodzakelijk om de druk op de mestmarkt beperkt te houden", schrijft Bleker.

Veehouders die meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen, moeten volgens de nieuwe mestwet een deel van het mineralenoverschot verwerken. Voor het overige overschot moeten veehouders mestafzetovereenkomsten afsluiten met bijvoorbeeld akkerbouwers. Deze MPO’s moeten voor 15 mei van het jaar afgesloten worden.

Na overleg met de sector en na de inbreng van de Tweede Kamer constateert het ministerie dat de verplichting tot het sluiten van MPO’s voorafgaand aan de mestproductie naast de bestaande regels veel extra lasten veroorzaakt, terwijl de extra sturende werking die MPO’s hebben beperkt is. Ook weegt de mogelijkheid om alvast te kunnen oefenen met MPO’s niet af tot extra lasten voor de sector. Daardoor heeft Bleker besloten om de verplichte MPO’s voorlopig uit te stellen. De verplichte mestverwerking en de verplichting tot mestafvoer blijft, maar hiervoor hoeven niet van tevoren MPO’s worden opgesteld, zolang de dierrechten niet zijn afgeschaft. Als er voldoende mestverwerking is en de dierrechten kunnen vervallen, worden MPO's wel verplicht.

De nieuwe mestwet, met als uitgangspunten verplichte mestverwerking, vermindering van mineralenproductie via het voerspoor en mestverwerking tot kunstmestvervangers, zou per 1 januari 2013 van kracht worden. Het ziet er niet naar uit dat dit gaat lukken, omdat de Tweede én Eerste Kamer de wet nog moet behandelen.

Laatste reacties

 • John*

  waarom laten ze het niet paralel lopen? nu heeft iedere veehouder die mest af moet voeren een overschot van 10, 20 of straks 30 %. Met MPO's was dit de weg te werken! Zodat er niet naar de verwerking moet.

 • Mels

  Dat willen ze niet omdat dat zogenaamd niet controleerbaar is,wanneer gaan alle boeren nou eens inzien dat de overheid alleen maar tot doel heeft ze aan een leiband te houden?? Kijk maar naar de subsidies en steunmaatregelen,alleen in het leven geroepen om elke vorm van ondernemen in de kiem te smoren.Deels lukt dat.De echte ondernemers hebben er geen last van.

 • kalkar

  Gewoon de norm naar zeg maar 125 kg fosfaat per ha, en weg is het zogenaamde mestoverschot. Maar ja, dat gebeurt niet want het moet voor de boer zwaar geld kosten. En geen slaafser volk dan boeren, die doen alles wat die ambtenaren verzinnen.

 • probe14

  Op deze manier lijkt het dat politiek het dierrechten-stelsel blijft omarmen als een instrument om de meetprocedure niet te laten toenemen. Nu ook duidelijk waarom de datum van 2015 bij koninklijk besluit veranderen worden. Van uitstel komt afstel.

 • Albert Kuyerhuis

  Wanneer ik al die Haagse pogingen tot regelgeving in de agrarische tak zo bekijk dan acht ik me gelukkig naar het buitenland te zijn verdwenen en de agrarische tak (wel noodgedwongen) vaarwel te hebben gezegd (hoewel me de bedrijfstak me nog steeds erg interesseert).

  Realiseert Den Haag zich wel dat 'Landbouw' vertaalt naar voedselvoorziening? Realiseert het zich dat een goedkoop voedselpakket een grote stuwer is naar de intensieve landbouw met de neven resultaten die gezien worden als problemen voor mens, dier en milieu? Elk beetje mest betekent toch ook voedsel en voor Nederland diviezen vanwege de export!

 • j.verstraten1

  ik heb het idee dat 'boerderij' verwarring zaait door de foute kop boven dit artikel. Slechte journalistiek. De mpo's zijn van de baan, dat is goed nieuws. LTO heeft deze ook niet gewild aangezien dit geen mestplaatsing creert, alleen bureaucratie en een ongewenste geldstroom die daarmee gemoeid gaat.
  Vwb. de mestverwerkingsplicht geld dat 1 januari dan wel niet gehaald zal worden maar afhankelijk van het besluit van het nieuwe kabinet/ 2e kamer dit ook in de loop van 2013 kan, al dan niet met terugwerkende kracht.

 • John*

  iedere producent moet verantwoordelijk worden voor de afzet zijn eigen 'afval', Laat aan het eind van het jaar maar zien waar je met je mestoverschot naar toe bent gegaan. Maar om alles voor mij rond te zetten maakt het allemaal erg lastig.

 • j.verstraten1

  Ik zie dat de kop is aangepast. Leest toch heel anders, verplichte mpo's vd baan ipv verplichte mvo vd baan! 't is maar een detail. Bleker heeft inzicht getoond. Ben wel benieuwd of dhr Verdaas ook zo weldenkend is dat hij met de sector mee denkt om gezamelijk doelgericht te werk te gaan of dat hij vanuit de partijpolitiek zoals we die tot op heden van de pvda kennen, vooral regeltjes met de nodige bureaucratie gaat invoeren en daarmee de doelstelling voorbij schiet.

 • natuurboer

  Het is maar net welk labeltje je aan mest wilt hangen. Voor niet grondgebonden veehouders is mest 'afval', voor grondbebonden veehouders en akkerbouwers is mest 'grondstof'. Bureuacraten hebben dan een probleem hoe mest op papier te zetten. Als afval of als grondstof. Volgens mij kunnen bureaucraten die keus nooit maken en blijft het steeds maar rommelen met de mestwetgeving.

 • drientje

  Als MPO's ingevoerd zouden worden, komt meteen naar boven hoeveel mest niet plaatsbaar is, of hoe groot het mest tekort is. Want dit laatste is men bang voor.
  Kijk eens hoeveel mestafnemers in het voorjaar niet beleverd kunnen worden.
  Door nu even alles bij het oude te laten houdt men het probleem ook in stand.
  Dit is een direct belang van sommige politici en de cumelaleden.

 • priva

  Het is mogelijk om mest te drogen. De droogestof blijft over en gedeminiraliseerdwater. Cappaiteit 4000 Kuub per dag.

 • joannes

  Priva, waar is er meer info over dit process? Op de website van Priva is het niet aanwezig volgens de zoek funtie!

 • boerkebrabant

  betekent dat dat, dat de rundveehouders zonder rechten onbeperkt mogen uitbereiden?

 • minasblunders1

  Goed gezien Drientje. Als je wettelijk 2 verschillende methodes hanteert (BEX en afzetovereenkomsten), dan heb je hetzelfde probleem als destijds met MINAS en de afzetovereenkomsten. Toen moesten de afzetovereenkomsten zgn. van 'Brussel' naast MINAS ingevoerd worden om de derogatie binnen te halen. Later moest dit opeens weer worden afgeschaft (volgens Veerman om de adminstratieve lasten te verminderen). Hetzelfde hebben we nu weer, met dezelfde smoes. Mensen, we worden met z'n allen tot en met belazerd door dat LNV-tuig.

 • probe14

  boerke, rundveehouders worden ook aan dierrechten gebonden. Let op mijn woorden. Stallen komen alleen vol als er gekocht gaat worden van stoppers. Dus niet te hoog productieve koeien en volzetten voor een goede referentie van de peiljaren die toegekend gaan worden.

 • natuurboer

  Boerkebrabant, de melkveehouders mogen inderdaad zonder rechten uitbreiden. Na het afschaffen van het melkquotum in 2015 wordt in Nederland een toename van de melkproductie verwacht van minimaal 20%. De zuivelindustrie heeft voor die verwachte stijging van de Nederlandse nelkplas de nodige investeringen al gedaan. Ga maar rekenen hoeveel meer mestplaatsingsruimte er in Nederland voor die 20% grotere melkplas nodig zal zijn. In het kader van de mestwet gaat die 20% grotere melkpas het volgende voor de Nederlandse varkenshouders en pluimveehouders betekenen:
  Of 40% meer/extra van hun huidige mestproductie naar het buitenland afzetten,
  of de Nederlandse intensieve veehouderij met 40% inkrimpen.

 • probe14

  Nee natuurboer, dit gaan de koeieboeren zelf oplossen. En anders worden ze gelimiteerd met dierrechten. Niet ten kosten van varkens en kippen.

 • politiek

  Ik denk dat natuurboer een zeer wezenlijk en terecht probleem en dreigement aanstipt. Regeren is vooruitzien. Schandelijk zou het zijn als er door die komende uitbreiding van die industriemelkproductie dit voor de varkenshouders en pluimveehouders extra mestafzetkosten teweegbrengt. Zeer vreemd is het al dat fosfaten uit mest van rundvee en intensieve veehouderij verschillend beoordeeld worden. Blijkbaar heeft dit nu ook al meer met belangenverstrengeling te maken als met realiteit.

 • drientje

  Er bestaat ook nog zoiets als een nationaal fosfaatplafond. Om onder dit plafond te blijven moet de varkenshouderij fosfaatarmvoer voeren. Dan het toch niet zo zijn dat de melkveehouderij zomaar 20% kan groeien?

 • Mozes

  Drientje, de afgelopen dertig jaar is de varkenshouderij alleen maar gegroeid terwijl de rundveehouderij is ingekrompen. Bij de invoering van het melkquotum heeft meteen al een inkrimping van 20% plaats gevonden. Daarna is de productie per koe fors naar boven gegaan waardoor het aantal koeien fors naar beneden is gegaan. Daarna is door hervorming van het Europese landbouwbeleid de vleesstierhouderij verdwenen. Er is wel rosevleeshouderij voor in de plaats gekomen maar dat zijn kleinere dieren die lang niet zoveel mest produceren. Ik heb al eens horen vertellen dat het huidige aantal koeien in Nederland al lager is dan in 1870.
  Ook al zou er 20% meer melk komen dan zijn we alleen nog maar terug op de melkproductie in 1983 toen het melkquotum werd ingevoerd. Deze melk wordt dan wel gemolken met koeien die anderhalf keer zoveel geven als toen. Het aantal koeien is dan nog steeds een derde deel lager dan in 1983.

 • boerkebrabant

  mozes, er is ooit een vvd minister geweest die de varkenshouderij van 15 miljoen naar 10 a 11 miljoen heeft terug gebracht! of ben je dat al vergeten? nou ik niet!

 • gerstiroma

  wat er nu precies besloten word in DenHaag weet ik niet, maar zoals bijna altijd zal het wel weer in het voordeel van de rundvee boer uitvallen

 • drientje

  Mozes, je bent toch wel met eens dat een koe die anderhalf keer zoveel melk produceert,ook anderhalf keer zoveel mest produceert. Bovendien wordt er in de varkenshouderij al jaren gerekend en gestuurd met voederconversie. De melkveehouderij integendeel, werkt op de wijze van om er zoveel mogelijk voer door te jassen om de maximale melkproductie te krijgen .

 • leo,s vriend

  Drientje, je eerste zin is onzin en de rest van je betoog raakt kant noch wal.
  Een koe is een ruwvoer verwerker en bij maximale ruwvoeropname zal de krachtvoergift flink kunnen zakken. (ruwvoer is hoofdzakelijk eigen productie en zal weinig invloed hebben op mineralenaanvoer)
  Als er al een stijging van 20% zal plaatsvinden (en die komt er niet) zal dat hoofdzakelijk op nu nog extensieve bedrijven plaatsvinden zodat er weinig mest extra op de markt zal komen.

 • natuurboer

  Mozes , volgens CBS cijfers is dankzij het melkquotum de melkproductie in Nederland van 1980 tot 2010 gelijk gebleven. 20 % meer melk na 2015 kan dus nooit als zijnde terug naar de melkproductie van 1983. 1% van de Nederlandse melkplas vraagt ca 10.000 ha voor ruwvoerwinning/mestafzet melkvee. 20% meer melk na 2015 gaat 200.000ha akkerbouwareaal vragen. Alsmede ca 150.000 ha akkerbouwareaal om in de nieuwe mestwet de fosfaatreductie grasland van 125kg/ha naar 105kg/ha terug te kunnen brengen. En dit totale akkerbouwareaal zal dan ontrokken worden voor de mestafzet Nederlandse intensieve veehouderij. Na afschaffen melkquotum in 2015 dreigt halvering van de Nederlandse akkerbouw en intensieve veehouderij.

 • Mozes

  natuurboer, u vergelijkt 1980 met 2010. De melkquotering is gekomen in 1983.

  drientje, ik ben het niet met u eens dat een koe die anderhalf keer zoveel melk geeft ook anderhalf keer zoveel mest produceert. Een koe die meer geeft zal wel meer mest produceren maar per liter melk veel minder.
  Het belangrijkste verschil met de varkenshouderij is dat de melkveehouderij grondbebonden is. Het rantsoen van een koe bestaat voor het grootste deel uit ruwvoer en niet uit voer dat overzee wordt aangevoerd. De mest kan geplaatst worden op grond die ook het ruwvoer levert waardoor er een mineralen kringloop is.

 • info104

  Dat de MPO's worden afgeschaft is positief, de mest die word geproduceerd krijgt altijd wel een plaats en wanneer er door inkrimping van de toediening per ha er wel een overschot ontstaat kan de overheid toch gewoon van de afgevoerde mest een persentage stellen wat dan verwerkt of geexporteerd moet worden. Zo moet elke overschotsondernemer maar op zijn manier aantonen dat hij dat ook daadwerkelijk doet. Dan zullen de ondernemers die dicht bij de grens wonen hun mest de grens over zetten en die daar verder van af zitten hun mest wellicht gaan indikken of omgekeerde osmose toepassen.
  De boeren die b.v. in de flevopolder te veel mest produceren gaan wel land huren bij een akkerbouwer dat gebeurd nu ook al.

 • Farm1110

  Ich sehe jedes voorjaar vrachtwagen an vrachtwagen mest over de grens brengen en iedre boer moet er vlink voor betalen ondanks dat er genog grond in nederland is 1 kg n is 1€ de duitse boere lache sich kapot ze buere geld en kriege goede (kunst)mest.

 • Mels

  Farm1110,ja zo stom is het in NL,kunstmest kopen en betaalde mest langs je akker laten rijden.Nog meer EU premie en steun geven,kan alle mest naar Duitsland.

 • drientje

  Mozes, kijk even wat verder dan je eigen erf. In oost Nederland zijn de laatste paar jaar ontzettend veel bedrijven verdubbeld qua stalcapaciteit. Deze bedrijven waren veelal ruwvoeraankopend. Dat betekent dat de uitbreiding volledig grondloos is. Er is weliswaar een mineralenkringloop, maar een andere die jij voor ogen hebt.

 • leo,s vriend

  Drientje, De bedrijven die jij noemt hebben de stalcapaciteit misschien verdubbeld maar ik zie nog niet veel verdubbelde veestapels en die komen er ook niet in veel gevallen. Wel weet ik dat dat soort bedrijven proberen om zoveel mogelijk grond bij te huren of mais voor mest toe te passen. Dit is dus wel gesloten.

 • Mozes

  Drientje, er zijn veel bedrijven gestopt, meer dan de blijvers gegroeid zijn. Er komen in oost Nederland niet meer koeien bij.

Laad alle reacties (28)

Of registreer je om te kunnen reageren.