Home

Nieuws 1841 x bekeken laatste update:31 okt 2012

Kabinet wil EHS toch volledig aanleggen

Den Haag – De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt toch uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar het kabinet wil er meer tijd voor nemen dan in het oorspronkelijke plan. Dat staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Bij het natuurbeleid is de rijksoverheid verantwoordelijk voor kaders en ambities, de provincies doen de invulling en uitvoering van het beleid.

Natuur blijft, in tegenstelling tot eerdere voorstellen van de PvdA, onder het ministerie van Economische Zaken vallen.

De 200 miljoen euro uit het lente-akkoord gaat naar het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden. Deze gebieden krijgen voorrang boven nieuwe natuur. Bij het natuurbeleid wordt gestreefd naar synergie met andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, ondernemerschap, energie of klimaat. Rutte II wil de positionering van Staatsbosbeheer bezien, in het kader een grotere private betrokkenheid. Ook natuurorganisaties moeten zoveel mogelijk eigen middelen genereren.

In het regeerakkoord is ook opgenomen dat de Zeeuws-Vlaamse Hedwigepolder ontpolderd gaat worden. Een grote tegenvaller voor het actiecomité Red onze polders, die direct een rechtszaak hebben aangekondigd. Ook Carla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland reageert teleurgesteld, maar had dit resultaat wel verwacht. Ze hoopt op compensatie voor Zeeland. Mark Rutte wil niet zeggen wanneer de ontpoldering begint. “We gaan er niet vanavond heen”, aldus de premier. Rutte zegt fel tegen het onder water zetten van land te zijn. “Maar we hebben twee jaar gezocht naar alternatieven, maar daarbij waren ook veel nadelen, bijvoorbeeld voor de bedrijvigheid van de haven van Vlissingen. Dan moet je terug naar de basisafspraak, waarmee ik ontpoldering van de Hedwigepolder acceptabel vind.”

Op bestuurlijk gebied wil de regering op termijn toe naar vijf landsdelen in plaats van het huidige provinciestelsel, en gemeenten van ten minste 100.000 inwoners. De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen. De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht worden samengevoegd. Op de weg naar minder regionale overheden streeft de regering naar een opschaling naar vijf a twaalf waterschappen. Waterschappen verdwijnen uit de grondwet. Waterbeheer en waterkwaliteit zal wel een essentiële overheidstaak blijven.

In het regeerakkoord is tevens opgenomen dat de besluitvorming over ruimtelijke projecten eenvoudiger en sneller moet. Hiervoor wordt de ruimtelijke wet- en regelgeving verder gestroomlijnd in een nieuwe omgevingswet.

Op het gebied van duurzame energie kiest de regering voor een naar eigen zeggen realistische, ambitieuze groene groeistrategie. Nederland zet in op volledige duurzame energie in 2050. Voor 2020 is de doelstelling 16 procent duurzame energie. Om dit te realiseren worden de uitgaven voor de SDE+-regeling verhoogd.

Of registreer je om te kunnen reageren.