Home

Nieuws 385 x bekeken

’Collectief agrarisch natuurbeheer wel degelijk succesvol’

Huizinge – collectief natuurbeheer door agrariërs werpt wel degelijk vrucht af. Dat stelt voorzitter Everhardus Togtema van koepelorganisatie BoerenNatuur tijdens de viering van het tienjarig jubileum van de koepelorganisatie, vrijdag.

Uit tellingen in Friesland sinds 2000 blijkt volgens hem dat in gebieden met collectief weidevogelbeheer de stand van scholeksters, kieviten en grutto’s zich beter ontwikkelt dan elders in de provincie. Verder wijst hij op de terugkomst van de gauwe gors en de vooruitgang van de grauwe kiekendief in akkerbouwgebieden.

Togtema toont zich zeer bezorgd over de afspraken die Rijk en Provincies hebben gemaakt over het natuurbeleid. De afspraak is dat agrarisch natuurbeheer buiten de EHS (in het Noorden 80 procent van het totaal) in pijler 1 gaat vallen. Europa moet hier nog wel een besluit over nemen. Volgens de voorzitter is dat ’een enorme verslechtering’ voor het agrarisch natuurbeheer.

Togtema kraakt verder het voornemen dat staatssecretaris Bleker volgens hem heeft om de foerageergebieden voor winterganzen om financiële redenen te schrappen. ’We spannen ons tot het uiterste in om de goede foerageergebieden te behouden.’

Tot slot hekelt hij in felle bewoordingen het voornemen van Den Haag om de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer volgend jaar niet te indexeren. ’We zullen dit niet over onze kant laten gaan.’ Hij vindt dat de overheid zich hiermee onbetrouwbaar zou tonen, en sluit juridische stappen niet uit.

Subsidieregeling

Namens staatssecretaris Bleker stelt topambtenaar Jaap Verhulst van ELI dat de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer buiten de EHS uit pijler 1 betaald gaan worden, als onderdeel van de hectaretoeslagen. Bij de invulling hiervan dicht de staatssecretaris een belangrijke rol toe aan de collectieven.
Gedeputeerde Rein Munniksma van Drenthe bevestigt dat er hard is onderhandeld over het akkoord van Ipo en ELI. De overheveling van agrarisch natuurbeheer naar pijler 1 is gebeurd op initiatief van de staatssecretaris. Daardoor is de vergoeding in principe individueel. Gevolg is dat het collectieve beheer lastiger is in te passen. “Dus hebben we gezegd: hier moet een oplossing voor komen.”
Munniksma stelt dat het ministerie een aantal onderwerpen ‘te vondeling’ legt, zoals de nationale parken en landschappen. “Die ziet het Rijk niet meer als zijn taak. Maar dat betekent niet automatisch dat de provincies Verantwoordelijk worden.”
De provincies krijgen in hoge mate de verantwoordelijkheid voor het nakomen van internationale verplichtingen zoals kaderrichtlijn water en natura 2000. Maar krijgen ze daarvoor voldoende geld?’

Of registreer je om te kunnen reageren.