Home

Nieuws 711 x bekeken

Te weinig koeien voor cultuurgrondvrijstelling WOZ

Volgens het Hof Arnhem is er geen sprake van een bedrijfsmatige exploitatie van landbouwgrond. Het houden van enkele koeien is niet voldoende om voor de cultuurgrondvrijstelling in de WOZ in aanmerking te komen.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende: Een bewoner van het buitengebied in Nijkerk is eigenaar en gebruiker van een vrijstaande woning inclusief een berging, zijnde de oude deel, die in gebruik is als veestal met plaats voor zeven koeien. De woning die is gelegen in het buitengebied van de gemeente Nijkerk is omgeven door weidegrond (47.890 m²) die grotendeels (38.280 m²) wordt verpacht.

De weidegrond die wel tot de onroerende zaak behoort (9.610 m²), wordt door X gebruikt voor het houden van een klein aantal koeien. In geschil is de WOZ-waarde 2009 (waardepeildatum 1 januari 2008) die door de gemeente is vastgesteld op € 422.000.

Hof Arnhem oordeelt dat de cultuurgrondvrijstelling niet van toepassing is op de weidegrond van 9.610 m² waarop X een aantal koeien houdt. Bij de beoordeling of er sprake is van bedrijfsmatige exploitatie van deze grond worden de weilanden die X heeft verpacht en die dus niet tot het WOZ-object behoren buiten beschouwing gelaten.

Het hof overweegt dat het houden van een klein aantal koeien, waarvan objectief gezien geen winst valt te verwachten, onvoldoende is om van bedrijfsmatige exploitatie van de weidegronden te spreken. Het beroep van X op het vertrouwensbeginsel faalt omdat de heffingsambtenaar in een tweetal brieven is teruggekomen van zijn eerder ingenomen standpunt dat er sprake is van bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond.

Het hof oordeelt verder dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat de door haar vastgestelde WOZ-waarde niet te hoog is. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.