Home

Nieuws 499 x bekeken

Pachtontbinding met ’eigen’ BV belast

Door een pachtontbinding ontstaat er belaste winst. Omdat er verpacht wordt aan een ”eigen” BV is de terbeschikkingsstellingsregeling van toepassing.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende is samen met zijn echtgenote eigenaar van de aandelen van een bv. De bv exploiteert een landbouwbedrijf. Met ingang van 1 oktober 1993 worden onroerende zaken in eigendom van belanghebbende en zijn echtgenote voor 12 jaar aan de bv verpacht. Medio 2001 heeft de bv het melkveebedrijf gestaakt en het melkquotum verhuurt. De pachtovereenkomst is op 27 februari 2003 om niet beëindigd. De verpachting wordt met ingang van 1 januari 2001 gezien als een terbeschikkingstelling in de zin van art. 3.92 Wet IB 2001. De inspecteur corrigeert het aangegeven inkomen 2002 met het verschil tussen de waarde vrij en de waarde verpacht als resultaat uit overige werkzaamheid.

Het hof stelt eerst vast dat het bij de beëindiging van het pachtcontract uitgaat van zakelijk handelende partijen. Over de waarde verpacht en de waarde vrij is naar het oordeel van het hof een bindend compromis tot stand gekomen. Op de keuze voor toerekening aan het jaar 2002 kan belanghebbende niet meer terugkomen, nu die keuze op grond van goed koopmansgebruik juist was. Het standpunt van de inspecteur dat er sprake is van box 1 inkomen acht het hof juist en gelet op de wetsgeschiedenis is art. 3.99 Wet IB 2001 niet van toepassing. Het hoger beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hof Den Bosch 23 december 2010, nummer 10/00077, LJN BQ0432

Of registreer je om te kunnen reageren.