Home

Nieuws 1220 x bekeken

Landbouwvrijstelling deels van toepassing bij erfpacht

De landbouwvrijstelling is bij erfpacht gedeeltelijk van toepassing. Een akkerbouwer is over een gedeelte van de verkoopwinst geen belasting verschuldigd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Leeuwarden de volgende:
Een akkerbouwer dreef tot 30 april 2000 een akkerbouwbedrijf. De Dienst Domeinen heeft voor een periode van 26 jaar landbouwgrond in erfpacht uitgegeven aan de akkerbouwer. Hiervoor heeft hij een jaarlijkse canon betaald. In 1999 heeft hij de blote eigendom van de gepachte grond verkregen voor f 30.720 per hectare, zijnde 64% van de vrij getaxeerde waarde. In datzelfde jaar is hij met een derde overeengekomen de volle eigendom te verkopen voor f 64.000 per hectare. De levering heeft plaatsgevonden in 2000. In geschil is of het voordeel behaald bij deze verkoop terecht tot de winst is gerekend en of daarop terecht de landbouwvrijstelling niet is toegepast.

Rechtbank Leeuwarden heeft het beroep van belanghebbende ongegrond verklaard. Voor Hof Leeuwarden is tussen partijen niet in geschil dat de beginwaarde van het recht van erfpacht bij realisatie daarvan op moment van verkoop van de grond in de heffing betrokken moet worden. Partijen verschillen van mening over de daaraan toe te kennen waarde. Dat de beginwaarde nihil zou zijn is volgens het hof niet juist. De stelling van de akkerbouwer dat bij de waardering uitgegaan moet worden van grond in verpachte staat volgt het hof evenmin. Verder is het hof van oordeel dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbende bij de verkrijging van de blote eigendom ook een voordeel heeft behaald doordat de Dienst Domeinen van een hogere waardedruk van het erfpachtrecht is uitgegaan dan de werkelijke waardedruk daarvan. De landbouwvrijstelling mist toepassing op dit voordeel. Het verschil tussen de getaxeerde waarde en de verkoopprijs rekent het hof ook tot de winst. Ook voor dit voordeel geldt dat de landbouwvrijstelling niet van toepassing is. Een uitzondering hierop vormt de waardestijging van de grond voor zover die waardestijging is toe te rekenen aan de periode vanaf de aankoop van de blote eigendom tot de verkoop van de grond aan een derde. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.