Home

Nieuws 484 x bekeken

Besluit bedrijfsopvolging successiewet aangepast

De staatssecretaris heeft het besluit over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting aangepast. De bedrijfsopvolgingsregeling is voor de agrarische praktijk van erg groot belang.

Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010. De nummering van het vorige besluit over de bedrijfsopvolging van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M, is aangehouden. Een aantal onderdelen uit dat besluit is vervallen en andere onderdelen zijn aangepast.

De volgende onderdelen zijn vervallen of inhoudelijk aangepast:

- Onderdeel 3.2. (Vijfjaarseis en middellijk gehouden aandelen) is vervallen. De in dit
onderdeel opgenomen wetsuitleg is per 1 januari 2010 opgenomen in artikel 35d,
eerste lid, letter c, van de Successiewet.
- Onderdeel 3.3. (Toepassing 15%-regel) is vervallen. Per 1 januari 2010 geldt voor
beleggingsvermogen de 5%-regel. Die wordt toegepast over het
ondernemingsvermogen van een lichaam als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, van de
Successiewet.
- Onderdeel 3.5. (Fictieve verkrijging). De aanhef was voorheen (Verblijvingsbeding).
De tekst is aangepast aan de per 1 januari 2010 gewijzigde wettekst.
- Onderdeel 3.6. (Overlijden echtgenoot van de ondernemer). De tekst is aangepast aan
de per 1 januari 2010 gewijzigde wettekst.
- Onderdeel 3.7. (Finaal verrekenbeding). De goedkeuring geldt niet alleen voor
aandelen, maar ook voor de vererving van een persoonlijke onderneming. De positie
van kind C is verduidelijkt. Tevens is de laatste zin van dit onderdeel verduidelijkt.
- Onderdeel 3.9. (Preferente aandelen) is nieuw. Bij de omzetting in preferente
aandelen moeten nieuwe aandelen zijn uitgegeven. Bij situaties die zijn ontstaan vóór
2010 kon hiermee nog geen rekening worden gehouden. In die gevallen kan een
verzoek om toepassing van de hardheidsclausule worden gedaan.
- Onderdeel 3.10 (Vruchtgebruik en bloot eigendom van aandelen) is nieuw. De BOR
kan worden toegepast bij de verkrijger van de bloot eigendom en de verkrijger van
het vruchtgebruik.
- Onderdeel 4. (Toerekeningsregeling) is aangepast aan de per 1 januari 2010
gewijzigde Successiewet. Ook is het voorbeeld uit het oude onderdeel 4.5 opgenomen.
- Onderdeel 4.1. (Beleidseis) is vervallen. De beleidseis geldt vanaf 2010 niet meer. Per
1 januari 2010 geldt de BOR voor vermogensbestanddelen die behoren tot een
aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 35c van de Successiewet. - Onderdeel 4.2. (Een middellijk aanmerkelijk belang in de werkmaatschappij van ten
minste 5%) is vervallen. De goedkeuring is per 1 januari 2010 wettelijk geregeld in
artikel 35c van de Successiewet.
- Onderdeel 4.3. (Andere gevallen kunnen worden voorgelegd aan de inspecteur) is
vervallen. Per 1 januari 2010 geldt de BOR voor vermogensbestanddelen die behoren
tot een aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 35c van de Successiewet.
- Onderdeel 4.4. (Certificaten van aandelen) is vervallen. Tot 2010 gold de faciliteit voor
aandelen, waarmee in dit onderdeel onder voorwaarden mede werden verstaan
certificaten van aandelen. Dit onderdeel heeft per 1 januari 2010 zijn belang verloren.

Per 1 januari 2010 geldt de BOR voor vermogensbestanddelen die behoren tot een
aanmerkelijk belang als bedoeld in artikel 35c van de Successiewet.
- Onderdeel 4.5.(Toerekenen bij meerdere deelnemingen) is vervallen. De tekst is
opgenomen in onderdeel 4.
- Onderdeel 5. (Verdeling nalatenschap of huwelijksgoederengemeenschap) De oude
tekst is vervallen. Dit is per 1 januari 2010 wettelijk geregeld in artikel 35f van de
Successiewet. Nieuw opgenomen is een goedkeuring voor termijnverlenging bij
verdeling nalatenschap.
- Onderdeel 5.1. (Verdeling vóórdat de aanslagen zijn opgelegd) is vervallen. In dit
onderdeel was opgenomen dat de wijze van verdeling van de nalatenschap kon
worden gevolgd. Dit is per 1 januari 2010 wettelijk geregeld in artikel 35f van de
Successiewet.
- Onderdeel 5.2. (Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) is vervallen. Dit
onderdeel bevatte de goedkeuring dat de wijze van verdeling van de
huwelijksgoederengemeenschap kon worden gevolgd. Dit is per 1 januari 2010
wettelijk geregeld in artikel 35f, tweede lid, van de Successiewet.
- Onderdeel 6.2. (Aangaan samenwerkingsverbanden) is vervallen. Dit onderdeel
bevatte de goedkeuring dat op verzoek het voortzettingsvereiste niet geldt voor het
aandeel in de personenvennootschap dat de bedrijfsopvolger al bezat toen hij een
aandeel in de personenvennootschap erbij kreeg. Deze goedkeuring is per 1 januari
2010 wettelijk geregeld in artikel 35e, tweede lid, van de Successiewet.
- Onderdeel 7.1. (Latente inkomstenbelasting en toerekening aan de geconserveerde
waarden) is herzien. De belastinglatentie wordt evenredig toegerekend aan de belaste
en vrijgestelde delen van de verkrijging.

Ook zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd, waarmee geen beleidswijziging is beoogd.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.