Home

Nieuws 357 x bekeken

Pachtersvoordeel ondergrond woning niet belast

De winst op ondergrond bedrijfswoning is niet belast. De landbouwvrijstelling is van toepassing. Er is volgens het Hof Arnhem geen sprake van een belast pachtersvoordeel.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende:
Een akkerbouwer verkrijgt in 1996 de eigendom van een akkerbouwbedrijf. Het pachtersvoordeel op het woonerf wordt een jaar later door de taxateur van de Belastingdienst vastgesteld op f 5.856. In 2000 staakt de akkerbouwer zijn bedrijf. Hij verkoopt de grond en de machines, en brengt de overige activa, waaronder de ondergrond van de bedrijfswoning over naar zijn privé vermogen. In geschil is of het pachtersvoordeel van de ondergrond bedrijfswoning belast moet worden.

Anders dan de rechtbank oordeelt Hof Arnhem dat het pachtersvoordeel onbelast blijft. Het hof stelt vast dat de winst op de woonkavel (in totaal f 147.201) uit drie onderdelen bestaat, namelijk het pachtersvoordeel, de waardeverandering van de grond (in het economische verkeer) en de (negatieve post van) waardedruk wegens zelfbewoning. Uit de omstandigheid dat de waarde van de grond ten tijde van de onttrekking veel hoger is dan de waarde ten tijde van de aankoop, leidt het hof af dat het pachtervoordeel ten tijde van de onttrekking nog aanwezig is. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat in werkelijkheid niet behaalde winst of niet geleden verlies niet in de winstberekening mag worden betrokken. Om die reden moet de door de akkerbouwer behaalde winst worden verdeeld over vrijgestelde bestanddelen (waardeverandering) en belaste bestanddelen (pachtersvoordeel en aftrek wegens waardedruk). Omdat de winst (van f 147.201) niet hoger is dan de vrijgestelde bestanddelen (van f 233.220) is het hof van oordeel dat de winst volledig uit vrijgestelde bestanddelen bestaat. De landbouwvrijstelling is op de gehele boekwinst van toepassing. De akkerbouwer wordt in het gelijk gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.