Home

Foto & video 722 x bekeken

Agrovision: advies, spuitmoment en techniek

Het Crop-pakket van Agrovision (vroeger werd het aangeboden door Opticrop) omvat teeltregistratie met 14 adviesmodules, die akkerbouwers adviseren voor een optimale teelt van de gewa

Foto

 • Vooral de modules voor een optimale ziektebestrijding in onder meer aardappelen (ProPhy), uien (Uien) en granen (Cerdis) worden veel gebruikt. Voor advies over het optimale spuitmoment en dosering van de verschillende middelen is de module Gewis ontwikkeld.

 • Voordat advies ingewonnen kan worden, leggen telers eerst de perceelseigenschappen vast. Voor alle adviesmodules is deze perceelsregistratie nodig. Deze vormen samen met de data van het weerstation de basis van het advies dat voor het betreffende perceel wordt berekend.

 • In de perceelsregistratie kan de teler waarnemingen als gewasstadium, groeisnelheid, aantastingniveau en zwaarte van het gewas invoeren. In één oogopslag kan hij tevens de eerder ingevoerde waarnemingen bekijken.

 • in het adviesdeel van Crop kan de teler de percelen aanvinken waar hij op dat moment advies voor wil krijgen. Per perceel is er een tabblad met gegevens dat als uitgangspunt voor het advies van dat moment door het programma wordt gebruikt. Verouderde waarnemingen krijgen in dit overzicht een rode kleur. Deze worden voor de berekening niet meer benut. Hiervoor in de plaats gebruikt het programma de standaardinstellingen.

 • Onderaan in het beeldscherm kan de teler op het tabblad adviezen klikken. Hier staat dan per perceel, waarvoor het advies is opgevraagd, kort en concreet het advies voor dat moment. Voor een aantal adviesmodules geeft het programma een adviesdosering aan.

 • De teler kan in het vorige scherm het advies aanklikken. Zo krijgt hij een verdieping van het advies. Hier krijgt de teler dan een uitgebreidere adviestekst, een toelichting op berekende beschermingsduur, een grafiek, een indextabel, een toelichting op doseringsadvies en een middeloverzicht. De complete toelichting is bovendien te printen. Wil de teler meer weten over de beschermingsduur, dan kan hij dit tabblad aanklikken.

 • Het tabblad Beschermingsduur geeft een uitwerking van de berekende beschermingsduur door het programma. Daarbij wordt rekening gehouden met de dosering van laatste bespuiting, het ras, de zwaarte van het gewas en de gewasgroei, de afspoeling door neerslag na de laatste toepassing en de heersende ziektedruk.

 • Door op het tabblad ‘grafiek’ te klikken krijgt de teler de grafiek met het verloop van de ziektedruk te zien. Hij ziet zowel de ziektedruk van de laatste weken als de verwachte druk voor de komende dagen. Deze is gebaseerd op de weersverwachting.

 • Wil een teler meer weten over de verschillende middelen die hij kan gebruiken, dan klikt hij het middeloverzicht aan. Dit is een tabel met producteigenschappen en prijzen.

 • Zodra telers een bespuiting met het daarbijbehorende spuittijdstip invoeren, voert het programma een check uit of het na de bespuiting niet te snel is gaan regenen. Als dat het geval is, vraagt het programma de gebruiker of hij inschat dat het middel voldoende tijd heeft gekregen om aan te drogen of om opgenomen te worden (systemische middelen).

 • Vanuit Crop kan een teler ook direct advies opvragen voor zijn uien. Hiervoor gebruikt hij de module uien. In de berekening van het advies speelt het aantastingsniveau van valse meeldauw in de omgeving een grote rol. Dit moet de teler zelf invullen. Hierbij kan hij kiezen uit drie opties. Vanaf de invoerdatum houdt het programma er rekening mee totdat de teler een nieuwe waarneming invoert. Echter, tot maximaal 14 dagen na de invoer. Daarna neemt het programma weer standaardwaarden mee. Hetzelfde geldt ook voor bladvlekkenziekte.

 • Verder vult de teler de groeiwaarneming in. Zodra ingevuld is dat het stadium ‘strijken van het gewas’ is bereikt, ontvangt de teler automatisch deze waarschuwing.

 • Net als bij de aardappelen kan de teler ook bij het advies voor uien een uitgebreide toelichting krijgen. De toelichting op het uien advies bestaat uit de onderdelen valse meeldauw en bladvlekkenziekte. Vanuit dit scherm kan hij de teler ook weer naar het middelenoverzicht en de indextabel voor de ziektedruk.

 • Voor de teler is dit scherm heel belangrijk. Hierop kan hij zien hoe lang de beschermingsduur nog is voor de twee ziekten: BV = bladvlekkenziekte, VM = valse meeldauw.

 • Soms is de beschermingsduur al afgelopen, maar hoeft de teler toch nog niet te spuiten. De ziektedruk is in die periode dan niet risicovol voor het gewas. In dat geval krijgt de teler dit advies.

 • Cerdis is de derde adviesmodule van Crop die we hier bespreken. Deze module geeft advies voor de granen gerst en tarwe. Hier is de indextabel voor tarwe zichtbaar. Te zien is dat rekening wordt gehouden met meeldauw, gele roest, bruine roest, DTR, Septoria en Fusarium. In de voorlaatste kolom staat een T-som- berekening. Deze wordt gebruikt om de gewas ontwikkeling te berekenen. Op basis van deze T-som staat in de laatste kolom het berekende gewasstadium.

 • De risicofactoren gebruikt Cerdis om het gevaar op een bepaalde ziekte te wegen. Deze risicofactoren vloeien voort uit de ingevoerde gegevens bij de teeltregistratie en waarnemingen. Door gebruikt te maken van de risicofactoren berekent Cerdis het advies. Het programma berekent de gewasontwikkeling via de weergegevens. Wijkt deze af van het door de teler ingevoerde stadium, dan krijgt de teler een waarschuwing om dit te checken.

 • Zodra alle gegevens ingevoerd zijn, kan de teler het advies opvragen. Hij komt in een vergelijkbaar scherm terecht als bij Prophy en de uienmodule. In het advies staat aangegeven welke ziekte op dat moment de belangrijkste is om tot een bestrijding over te gaan.

 • Cerdis gaat ervan uit dat telers een standaard bespuiting uitvoeren kort voor het in de aar komen van het gewas. De werking van deze geprognosticeerde toepassing wordt in de indextabel al weergegeven voordat de teler deze heeft ingevoerd. Het gele vlak stelt de beschermingsduur van deze toepassing voor.

 • De teler kan in Cerdis aangeven of hij standaard een bespuiting tijdens de bloeiperiode gaat uitvoeren om fusarium te bestrijden. Doet de teler dit, dan houdt het programma daar rekening mee bij de middelenkeuze en het doseringsadvies van de bespuiting in het vlagbladstadium.

 • Zodra een teler heeft besloten welk middel hij wil gaan spuiten, kan hij in de module Gewis opzoeken wat het beste spuitmoment is.

 • Gewis geeft het advies in dit soort grafieken weer. Bij een goed tijdstip is een deel van de staaf groen gekleurd. Als telers op zo’n moment spuiten, wordt de werking van het middel het best benut. In het voorbeeld wordt het middel Basagran besproken. In dit geval kan de teler het middel het best toepassen in de ochtend.

 • De meeste telers zullen Crop kennen vanwege het spuitadvies. Maar er kan meer. GeoCrop is een geografische module in het Crop-programma. In GeoCrop kan de teler intekenen waar precies de percelen precies liggen. Telers kunnen hun bedrijf, kavels en percelen intekenen op de achtergrond van een meegeleverde topografische kaart. De percelen zijn gekoppeld aan de in Crop vastgelegde teeltregistratie. Door een perceel aan te klikken op de kaart, kan een teler direct de bijbehorende perceelsinformatie opvragen, inclusief de historie (gewasrotatie). GeoCrop biedt allerlei handige functies voor het opmeten van afstanden/oppervlakten en het uitzetten en nauwkeurig intekenen van percelen. Ook kunnen kaarten die betrekking hebben op bodemanalyses, opbrengstgegevens of strooikaarten, geïmporteerd worden in GeoCrop.

 • Telers kunnen niet alleen in huis met de modules van Agrovision werken, maar ook op de trekker. Zo kunnen telers bodemkaarten of opbrengstkaarten inlezen in GeoCrop en deze kaarten gebruiken in de modules Isobus en JD-Office. In deze modules kan een teler op basis van andere kaarten toepassingskaarten maken voor geplande werkzaamheden. De teler kan dit overzetten op een USB-stick en zo de gegevens inlezen op de terminal in de trekker. Op die manier kunnen telers werken met bijvoorbeeld een plaatsspecifieke bemesting of bespuiting.

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.