164 x bekeken

Ciolos vindt ook op geleidelijke weg veel obstakels

Sinds zijn nogal vage schets vorig jaar november het levenslicht zag, kijkt de agrarische sector reikhalzend uit naar het definitieve voorstel van eurocommissaris Dacian Ciolos voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Op welke wijze gaat hij het budget verdelen over de oude en nieuwe lidstaten? En hoe geeft hij de wens tot vergroening van de toeslagen vorm?

Een eerste inkijkje hierin werd deze week gepubliceerd door Agra Europe. Deze website heeft de hand weten te leggen op interne conceptstukken van het Directoraat Generaal Agri van de Europese Commissie met daarin een antwoord op bovenstaande en andere prangende vragen.

De opvallendste verandering is de koppeling van de toeslagen aan groene verplichtingen. Ciolos wil 30 procent van de directe betalingen koppelen aan nieuwe maatregelen op het gebied van gewasdiversificatie, permanent grasland en ecologische doelen. Opvallend is vooral het detail; zo zouden bedrijven met minstens 3 hectare tenminste drie verschillende gewassen moeten verbouwen, waar de grootste niet meer dan 70 procent van de onderneming mag vormen en de kleinste niet minder dan 5 procent.

Daarnaast stelt Ciolos een absoluut plafond van 300.000 euro aan directe betalingen voor, waarbij ontvangers boven de 150.000 euro al met kortingen krijgen te maken. Ook wil hij dat de betalingen per hectare binnen lidstaten of regio’s worden gelijkgetrokken en moet er in 2028 gelijkwaardigheid bestaan tussen de oude en nieuwe lidstaten voor wat betreft de verdeling van de middelen.

Bovenstaande plannen betreffen allemaal de eerste pijler van het GLB. Met de hervorming gaat echter ook het beleid voor plattelandsontwikkeling (tweede pijler) op de schop. Ciolos wil de huidige drie assen - concurrentie, beheer van hulpbronnen en rurale gemeenschappen - vervangen door een nieuw systeem dat aansluit bij de doelstellingen van het programma Europe2020. Speciale aandacht daarbij wordt geschonken aan jonge ondernemers. Ook moeten er faciliteiten komen om boeren en tuinders in tijden van crises te ondersteunen.

Daarmee bevat het voorstel geen revolutionaire ideeën, maar dat was ook niet echt de verwachting. Ciolos kiest voor een geleidelijke aanpassing van het GLB, waarbij er in de komende periode (2014-2020) geen radicale veranderingen zullen plaatshebben.

In hoeverre de maatregelen in de onderhandelingen met de lidstaten gaan standhouden, zal na de officiële presentatie in oktober blijken. Vooral de vergroeningsmaatregel zal de nodigde discussies opleveren. De risico’s voor bedrijven zijn groot en de gedetailleerdheid van de plannen lijkt niet te rijmen met de wens tot vereenvoudiging van het systeem. Ook over de herverdeling van het geld onder de EU-leden is het laatste woord nog niet gezegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.