Redactieblog

248 x bekeken

Verbod op onverdoofde rituele slacht met grof geschut afgeschoten

De meerderheid van de Eerste Kamer ziet niets in het wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofde rituele slacht. Hoewel het debat nog niet helemaal is afgerond, lijken de kansen op een goede afloop voor het voorstel van initiatiefneemster Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) klein.

Een meerderheid van CDA, SGP, Christenunie, VVD, D66 en PvdA hebben zich uitgesproken tegen het wetsvoorstel. SP, PVV, 50Plus, OSF en PvdD steunen het wetsvoorstel van Thieme. Groenlinks heeft zich nog niet uitgesproken. ”Wij maken onze keuze na beantwoording van Thieme op het voorstel van staatssecretaris Bleker”, laat senator Marijke Vos weten.

De senatoren van de verschillende partijen waren zeer kritisch tijdens het debat. PvdA, in de Tweede Kamer nog voorstander van het wetsvoorstel, had niet alleen inhoudelijk kritiek, ook wettelijk schort er volgens de partij nogal wat aan het wetsvoorstel. ”Vrijheid van godsdienst is een fundamenteel vrijheidsrecht. In het huidige wetsvoorstel mag een burger zijn grondrecht niet uitoefenen, tenzij hij kan aantonen dat er geen schade wordt berokkend”, aldus PvdA-senator Nico Schrijver.

Meerdere senatoren wijzen erop dat vrijheid van godsdienst in de Grondwet gewaarborgd is, maar dat hier vanaf mag worden geweken als er zwaarwegende argumenten zijn op het gebied van openbare orde, gezondheid, goede zeden of voor bescherming van rechten en vrijheden van anderen. Onverdoofd slachten valt onder de categorie ”goede zeden’ omdat het een aantasting is van dierenwelzijn. De vraag is alleen of dit argument in dit geval aantasting van vrijheid van godsdienst rechtvaardigt. Thieme vindt dat verbetering van dierenwelzijn de inperking van de godsdienstvrijheid rechtvaardigt.

De beoordeling of een verbod op onverdoofde slacht gerechtvaardigd is omdat het de godsdienstvrijheid beperkt, werd door de fracties verschillend beoordeeld. Alle partijen blijken wel voorstander van verbetering van dierenwelzijn.

Thieme koos na de kritische eerste termijn van de senatoren voor andere woorden voor haar wetsvoorstel. Nadat veel senatoren vielen over de negatieve benadering met het algehele verbod voor onverdoofde slacht, besloot ze een andere woordkeuze te kiezen: het wetsvoorstel waarin verdoving verplicht is bij slacht. De nieuwe benadering veroorzaakte geen verandering van het beeld dat de partijen hadden. De uitspraak van staatssecretaris Henk Bleker van landbouw dat in zijn ogen dierenwelzijn een legitieme reden is om godsdienstvrijheid te beperken, deed dit evenmin. Bleker gaf vervolgens geen steun aan het wetsvoorstel, vanwege de omgekeerde bewijslast. ”Dat de burger zijn eigen bescherming moet bewijzen is niet de gangbare wijze waarop we met de grondrechten om gaan”, zegt Bleker, die een voorstel lanceerde voor een convenant over striktere dierenwelzijnsregels voor onbedwelmde slacht. Een verzoek van Thieme om haar wetsvoorstel hierop aan te houden, werd slechts deels gehonoreerd. De Kamerleden wilden de tweede termijn voortzetten omdat zij hun kaarten al hadden geschud. Thieme krijgt wel de gelegenheid haar betoog volgende week voort te zetten.

Of dit nog effect heeft valt te betwijfelen. Thieme blijft positief en zal niet opgeven. Maar de Eerste Kamer heeft zijn oordeel geveld. Dat blijkt maar door de motie die door zes partijen werd ingediend, waarin de regering wordt gevraagd om striktere eisen te stellen voor alle vormen van slacht in Nederland. De Eerste Kamer staat hiermee achter de constatering van Thieme dat er veel kan verbeteren op het gebied van dierenwelzijn bij het slachtproces. Maar het middel dat Thieme kiest om dit te realiseren werd met grof geschut afgeschoten.

Of registreer je om te kunnen reageren.