Redactieblog

716 x bekeken 2 reacties

Samenwerking voor efficiënter gebruik fosfaat

Nederland wil de fosfaatkringloop sluiten. Negentien bedrijven en instellingen hebben samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu de ambities om dit te realiseren vastgelegd. De agrarische sector, afvalverwerking en zuiveringsindustrie willen fosfaat gaan terugwinnen.

Nederland heeft een mineralenoverschot. In de huidige werkwijze importeert Nederland meer mineralen via voedsel, veevoer, en ertsen dan in de Nederlandse landbouw kan worden gebruikt. Tegelijkertijd dreigt er wereldwijd een tekort aan fosfaat. Het bedrijfsleven en de overheid willen daarom fosfaat efficiënter gaan gebruiken. Doelstelling is om binnen twee jaar een duurzame markt te creëren waarin zoveel mogelijk herbruikbaar fosfaat op een milieuverantwoorde wijze in de kringloop wordt teruggebracht. De nieuwe fosfaatproducten zijn vooral bestemd voor de exportmarkt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sloot deze week het Ketenakkoord fosfaat met negentien vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Voor de agrarische sector sluiten de afspraken naadloos aan op de voorstellen van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) voor het nieuwe mestbeleid. Hij wil mestverwerking verplicht stellen en zo mest verwerken tot een hoogwaardige fosfaatmeststof.
In het Ketenakkoord Fosfaat is met LTO de afspraak gemaakt dat via het voerspoor de productie van fosfaat in dierlijke mest met 50 miljoen ton wordt verlaagd. Daarnaast is de ambitie geformuleerd dat veehouders vanaf 2015 geen fosfaatkunstmest meer gebruiken. Fosfaatbemesting gebeurt dan alleen nog via dierlijke mest.

De afspraken tussen LTO Nederland en de overheid zijn ambitieus. Binnen twee jaar investeren boeren en ketenpartijen in enkele tientallen regionale mestverwerkingsinstallaties om kunstmestvervangers te produceren. Daarnaast wordt geïnvesteerd in enkele bovenregionale fabrieken die fosfaat terugwinnen uit dierlijke mest. Deze opwerkingsfabrieken moeten in 2018 operationeel zijn. Om de ontwikkeling van mestverwerking te prikkelen, wordt het gebruik van verwerkte mest ook gestimuleerd. Dit gebeurt door het toelaten van meer experimenteerruimte voor nieuwe meststoffen (op 5 procent van het totale landbouwareaal) en het jaarrond toestaan van bodemverbeteraars op alle gronden. In de afspraak met LTO is ook opgenomen dat lokale, regionale, landelijke en Europese overheden moeten bijdragen door snelle vergunningverlening en stimulerende regelgeving.

Cosun gaat in het kader van het fosfaat-akkoord zo min mogelijk fosfaatkunstmest gebruiken in de teelt van suikerbieten. Bovendien gaat de suikerproducent uit digestaat uit de vergistersinstallaties die bij de suikerfabrieken komen een fosfaatmeststof en bodemverbeteraar produceren. Vion Ingrediënts draagt bij aan het sluiten van de fosfaatkringloop door de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie die naast biogas fosfaatkorrels produceert uit dierlijke mest. Vion Ingrediënts verwerkt producten van dierlijke oorsprong tot producten voor onder andere de farmacie, voedings- en veevoerindustrie en de energiemarkt. De mestverwerkingsinstallatie komt op het energiepark Ecoson van Vion. De fosfaatkorrels worden gehygiëniseerd en kunnen daarmee geëxporteerd worden. De installatie, die vooral lokaal geproduceerde mest gaat verwerken, moet in 2013 operationeel zijn. Vion Ingrediënts verwacht dat ze voor deze installatie energiepremie via de SDE+-regeling krijgen. Ook gaat het bedrijf er vanuit dat marktpartijen bereid zijn mee te investeren in de ontwikkeling van exportmogelijkheden van de fosfaatmeststof.

Naast de afspraken in de agrarische sector zijn er in het akkoord afspraken gemaakt met kunstmestbedrijven. ICL Fertilizer Europe heeft afgesproken haar fosfaatkunstmestproductie in 2025 volledig te baseren op secundaire fosfaat. Hiervoor gaat de kunstmestproducent een installatie bouwen waarmee 15.000 ton secundaire fosfaat kan worden geproduceerd. Deze installatie kan in de toekomst worden uitgebreid naar een capaciteit van 150.000 ton. Voor 2015 verwacht de kunstmestproducent 15 procent van de fosfaatkunstmest te produceren uit teruggewonnen fosfaat.
De kunstmestproducent verwacht dat de overheid de garantie geeft dat de wetgeving het opwerken van secundaire fosfaat tot kunstmest toestaat. Ook moeten er landbouwkundige normen worden gesteld voor het gebruik van fosfaatkunstmest uit dierlijke mest.

Fosfaatfabriek Thermohos wil in 2020 alle fosfaatgrondstoffen vervangen door teruggewonnen fosfaat. Het gaat hierbij om 600.000 ton op jaarbasis. Voor 2012 en 2013 verwacht het bedrijf dat 15 tot 30 procent van de grondstoffen al secundaire fosfaten zijn. NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en slibverwerking HVC gaan fosfaat terugwinnen uit zuiveringsslib. De Unie van Waterschappen en Vewin gaan fosfaat terugwinnen uit water. Afvalverwerkers Twence Afval en Energie en Van Gansewinkel stappen ook in het fosfaatakkoord. Twence doet dit vooral door in samenwerking met LTO Noord een mestvergisting- en mestverwerkingsinstallatie te bouwen. De kennisinstellingen Wageningen UR, het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Deltares hebben zich ook aan het akkoord verbonden. Zij gaan een rol spelen bij de kennisontwikkeling op het gebied van terugwinnen van fosfaat. De overheid ondersteunt het plan vooral door een faciliterende rol te spelen bij het verstrekken van vergunningen. Concrete afspraken over financiële ondersteuning zijn er niet.

Noud Janssen, portefeuillehouder innovatie van LTO Nederland is positief over de afspraken die zijn gemaakt binnen het ketenakkoord. ”Dit akkoord benadrukt dat we als agrarische sector niet alleen staan in het efficiënter benutten en verwaarden van reststromen. Samen met andere sectoren hebben we dezelfde insteek: wereldwijd dreigt een fosfaattekort en Nederland wil op deze manier bijdragen aan een oplossing van dit probleem”, aldus Janssen.

De bestuurder ziet het akkoord als een stevige basis om te investeren in het efficiënter gebruiken van fosfaat. ”Het bedrijfsleven heeft daar niet alleen techniek voor nodig, maar ook commitment van de overheid om deze verwaarding van fosfaat van de grond te krijgen. Het gaat dan niet alleen om financieel commitment, maar vooral om ondersteuning van de ontwikkeling door mee te denken op het gebied van regelgeving. We hebben meer ruimte nodig om te kunnen ondernemen”, zegt Janssen. De LTO-bestuurder verwacht dat via deze ondersteuning de verwaarding van fosfaat straks onder het topsectoren-beleid komt te vallen. ”En de regering heeft aangegeven deze sectoren extra te ondersteunen.” Maar ondersteuning van het bedrijfsleven is volgens Janssen zeker zo belangrijk als ondersteuning van de overheid.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Eindelijk de kogel door de kerk. De overheid moet de goede kant in willen. Wat de rechterhand werkt en verdient , wordt door de linker hand die niet werkt, er meteen door heen gedraait. Niet duurzaam lenen maar er maar op los leven, de lonenen uitkeringen zijn altijd te laag en willen meer vacantie en minder uren werken. Hoe kan de rechter hand dit nog vol houden? Dag en nacht werken 7 dagen in week en 24 uur per dag atent zijn! Gevog Crisis!! Daaarom moet er een eind komen aan dat idiote mestbeleid, iets wat duurzaam is proberen om zeep te helpen. Organische mest is de belangrijkste schakel in de voedselketen!

  • no-profile-image

    Eindelijk de kogel door de kerk. De overheid moet de goede kant in willen. Wat de rechterhand werkt en verdient , wordt door de linker hand die niet werkt, er meteen door heen gedraait. Niet duurzaam lenen maar er maar op los leven, de lonenen uitkeringen zijn altijd te laag en willen meer vacantie en minder uren werken. Hoe kan de rechter hand dit nog vol houden? Dag en nacht werken 7 dagen in week en 24 uur per dag atent zijn! Gevog Crisis!! Daaarom moet er een eind komen aan dat idiote mestbeleid, iets wat duurzaam is proberen om zeep te helpen. Organische mest is de belangrijkste schakel in de voedselketen!

Of registreer je om te kunnen reageren.