Home

Achtergrond 384 x bekeken 1 reactie

Zonder agrariërs geen landbouw in het Groene Hart

Het Innovatieplatform stelt dat Nederland zich moet richten op zijn sterke punten, de zogenoemde sleutelgebieden. Een van die sterke punten is de land- en tuinbouw, zegt Jan Pieter Lokker. En die boodschap geldt zeker voor de landbouw in het Groene Hart.

In het Groene Hart is de agrarische sector door de eeuwen heen altijd in staat geweest ook onder moeilijke omstandigheden rendabel te boeren. Zij is buitengewoon weerbaar gebleken tegen ingrijpende natuurlijke, economische en maatschappelijke veranderingen. Daarom is er alle reden om ook nu en in de toekomst vertrouwen te hebben in het ondernemerschap van boeren.

De landbouw in het Groene Hart staat de komende tijd voor drie grote opgaven waarin boeren een belangrijke rol spelen. In de eerste plaats de productie en verwerking van hoogwaardig voedsel. Behalve voor de internationale markt zal de productie de komende tijd zich vooral richten op de lokale en regionale markt. Het is een landbouw waar het gezinsbedrijf de norm is en waarbij arbeid, grond en kapitaal in één hand zijn. Schaalvergroting is voor dergelijke bedrijven geen doel op zich maar onderdeel van een bredere bedrijfsfilosofie. Deze bedrijven zullen tevens met andere marktpartijen moeten kiezen voor een marketingstrategie die het Groene Hart plaatst in de reeks van slow food regio’s in Europa. Het Groene Hart kan het "Toscane van het Noorden" worden.

De tweede grote opgave is het in stand houden en beschermen van natuur en landschap. Het open veenweidenlandschap is uniek in Europa en hoort daarom de status te krijgen van Europees Cultureel Erfgoed. Boeren zijn en blijven de belangrijkste beheerders van dit landschap. Ze moeten ook worden betrokken bij het duurzaam en kosten-effectief realiseren van nieuwe opgaven voor natuur en water.
De derde grote opgave betreft het behoud en de verdere ontwikkeling van de sociale en culturele vitaliteit op het platteland. Dan gaat het over de leefbaarheid in de dorpen en kleine steden en het behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals molens, forten en boerderijen.

Het is noodzakelijk om een gebiedsdekkend netwerk van fiets- en wandelroutes, vaarroutes en recreatieve bestemmingen op voortvarende wijze te realiseren. Stadsmensen willen het platteland beleven. Dan moet het wel toegankelijk zijn. Boeren zullen wel hun bedrijven en grond open moeten stellen voor burgers om te laten zien wat er wordt geproduceerd en hoe er op het bedrijf wordt gewerkt. Zo blijft er maatschappelijk draagvlak voor het behoud van de boer, de koe en de wei.

Kortom, de landbouw in het Groene Hart heeft toekomst. Sterker nog: zonder een vitale landbouw mist het Groene Hart de belangrijkste beheerder van het karakteristieke cultuurlandschap. Een vitale landbouw in het veenweidengebied vraagt van de boeren dat zij actief en op vernieuwende wijze de verbinding aangaan met de samenleving, de markt en de natuur. Dat vraagt van de overheid dat zij deze verbindingen stimuleert en faciliteert, vertrouwen geeft en dus durft los te laten. Er is geen nieuw beleid nodig. Reeds genomen besluiten moeten op een vernieuwende wijze worden gerealiseerd.

Belangrijk is ook dat overheden op regionaal niveau onderling de verbinding aangaan om een heldere en eenduidige gebiedsgerichte sturing te realiseren. Een regionale ruimtelijke visie biedt de noodzakelijke duidelijkheid aan ondernemers en gebruikers van het gebied. Het buitengebied van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen en Nieuwkoop vormt een belangrijk kernstuk van het westelijke veenweidegebied in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Hier spelen identieke ontwikkelingskwesties die om een samenhangende aanpak vragen, waaronder het behoud van een vitale landbouw, instandhouding van het unieke agrarische cultuurlandschap, de realisatie van Natura 2000 doelstellingen, inclusief de aanleg van EHS en Groene Ruggengraat en een duurzaam bodem- en waterbeheer. Het zou van bestuurlijke moed getuigen om daarin op korte termijn stappen te zetten.

Jan Pieter Lokker is burgemeester van de Groene Hart-gemeente Bodegraven en voorzitter van de Innovatieregeling Landbouw Subsidies van het ministerie van LNV. Tot 2007 was hij gedeputeerde Landelijk Gebied van de provincie Utrecht en lid van de Stuurgroep Groene Hart

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    als de samenleving de boer op komt en zijn gebied

    Ik heb sterk het vermoeden dat dit op meerdere plekken in nederland van toepassing is.
    denk aan gebieden waar groen blauwe inkomens verdiend moeten worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.