Home

Achtergrond 320 x bekeken

Heldere regels voor behoud van diversiteit dieren en planten

Heldere regels zijn noodzakelijk om de biodiversiteit in ons land weer te laten toenemen.

Het is echter een misverstand dat daarmee het ondernemen op agrarische bedrijven onmogelijk wordt, zegt Godelieve Wijffels directeur van Natuur en Milieu Overijssel.

Natura 2000 is een onderwerp waar veel discussie over is. De noodzaak van extra regelgeving wordt vaak betwist. Dat geldt ook voor de wijze waarop we de ecologische doelen van Natura 2000 willen bereiken. Waarom is de natuur gebaat bij goede heldere regelgeving en hoe kunnen we daar zo mee omgaan dat deze praktisch blijft?

De diversiteit aan dieren en planten is sterk afgenomen in Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat de populaties van de inheemse wilde soorten de afgelopen 100 jaar een factor drie kleiner zijn geworden. In de meest kwetsbare natuurgebieden en ook in landbouwgebieden gaat de achteruitgang door. Alhoewel de stikstofdepositie de laatste jaren aanzienlijk gedaald is, is de toevoer van stikstof nog altijd te hoog in natuurgebieden, waardoor karakteristieke soorten verdwijnen. Verdroging en versnippering zijn andere belangrijke oorzaken. Maatregelen op het gebied van stikstof, waterhuishouding en ecologische hoofdstructuur zijn nodig. De natuur houdt immers van frisse lucht en natte voeten.

Het belang van biodiversiteit is bewezen voor onze voedselvoorziening en gezondheid en in de vorm van een genetische zaadbank en biologische ziektebestrijding. Burger en ondernemer hebben er veel baat bij. We zijn niet gewend om deze baten in geld uit te drukken en mee te nemen in onze afwegingen. Internationaal wordt dit wel een eis.

Een vraag die vaak terugkeert is: zijn er nu te veel regels voor Natura 2000? Feit is dat de regels voor Natura 2000 nieuw zijn. Nederland is bezig de Europese richtlijnen te implementeren. Of er in Nederland nu meer regels zijn dan in ons omringende landen kan het regiebureau voor Natura 2000 ons niet vertellen, omdat gegevens hierover ontbreken. Wel kunnen wij ons inzetten om de regels werkbaar en redelijk te maken. In de provincie Overijssel is intensief samengewerkt met de provincie, de landbouworganisaties, de natuurterreinbeheerders en Natuur en Milieu Overijssel aan een kader voor stikstof. Door toepassing van dit kader in de beheerplannen Natura 2000 worden bijna alle bedrijven verlost van zware onderzoekverplichtingen. Een mooi resultaat.

Agrarische ondernemers gebruiken vaak als argument tegen Natura 2000 dat hun bedrijven op slot gaan. Dit is een misverstand. Door het stikstofkader kunnen op dit moment in de provincie Overijssel weer vergunningen verleend worden. Er zijn goede afspraken gemaakt over de wijze waarop de stikstofdepositie de komende 18 jaar gereduceerd kan worden. Landbouw en natuur hebben stevig onderhandeld. De provincie Overijssel heeft dit compromis gebruikt om een kader te maken. De landbouw heeft hier winst geboekt: het merendeel van de bedrijven (93%) krijgt een lichte vergunning, bedrijven behouden een deel van de reeds gerealiseerde emissiereductie (AmvB Huisvesting) en er komt subsidie voor innovatie voor emissiereductie. De natuur heeft daarvoor een emissieplafond gekregen wat betreft stikstofuitstoot, gekoppeld aan de AmvB Huisvesting. Winst voor de natuur is dat de stikstofemissie in Overijssel hierdoor niet meer gaat groeien.

De landbouw is er van overtuigd dat ze zichzelf kan vernieuwen. Een recente voorbeeld laat zien dat dit alleen gaat door druk van regelgeving. De agrarische sector kreeg in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij de gelegenheid om zelf maatregelen te nemen voor januari 2010. Dit bleek niet te werken. De minister heeft inmiddels de sector verplicht om per direct een bedrijfsontwikkelingsplan te maken en uiterlijk in 2013 te realiseren. Heldere regels zijn blijkbaar nodig om ondernemers duidelijk te maken waar de grenzen liggen.
Het is duidelijk dat er regels nodig zijn om de biodiversiteit in ons land weer te laten toenemen. Dit kan alleen door helderheid te bieden aan ondernemers over waar de grenzen liggen. Deze grenzen maken ondernemen niet onmogelijk. Als we geen mist optrekken rondom Natura 2000, maar blijven staan voor biodiversiteit en constructief samenwerken, dan wordt voor iedereen duidelijk dat de natuur een zegen is voor boeren, burgers en buitenlui.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.