Home

Achtergrond 191 x bekeken

Natuurwet scheert alles over één kam

De Natuurbeschermingswet scheert alles over één kam en past het zwaarste regime toe op driemaal zoveel soorten en habitattypen als volgens EU-regels nodig is, betoogt Nico Gerrits, van adviesbureau Incaconsul.

Minister Verburg maakt in haar recente brief duidelijk dat Nederland er een geheel eigen interpretatie op na houdt van de uitvoering van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Waar de richtlijnen uitgaan van maatregelen in de afzonderlijke gebieden, stelt zij dat de Nederlandse invulling uitgaat van landelijke doelen die worden vertaald in gebiedsdoelen.

Tot welke excessen dit kan leiden blijkt bij het habitattype 'actief hoogveen'. Op grond van Europese verplichtingen zijn hiervoor twee gebieden geselecteerd, maar via een landelijke doelstelling is dit habitattype toegekend aan nog eens twintig andere gebieden, of het er nu voorkomt of niet.

Met een verwijzing naar artikel 6, lid 1 van de Habitatrichtlijn, stelt de minister dat voor alle habitattypen en habitatrichtlijnsoorten maatregelen moeten worden genomen om "deze natuurwaarden" te beschermen. Uitzondering zijn die waarvan het voorkomen verwaarloosbaar is.

Afgezien van het feit dat Nederland voor alles wat het predikaat 'verwaarloosbaar' heeft gekregen tóch doelstellingen formuleert, is de minister hier onvolledig. Het gaat onder artikel 6, lid 1 om maatregelen die tegemoet komen aan de ecologische vereisten, maar ook vereist de richtlijn dat rekening gehouden wordt met sociaal-economische en maatschappelijke aspecten.

De minister verzuimt in haar brief duidelijk te maken dat artikel 6, de leden 2 en 3, (voorkómen van significant negatieve effecten en passende beoordeling) uitsluitend betrekking hebben op die soorten en habitattypen waarvoor de gebieden zijn aangewezen als 'speciale beschermingszone'. De Natuurbeschermingswet scheert alles over één kam en past het zwaarste regime toe op driemaal zoveel soorten en habitattypen als nodig is.

Toevoegen of weglaten van soorten en habitat typen zou alleen mogen gebeuren met inachtneming van de richtlijncriteria. Maar helaas, ook hier wordt weer gewerkt vanuit de zelfbedachte landelijke doelstellingen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.