Home

Achtergrond 163 x bekeken

Samen aan de slag voor een succesvol natuurbeleid

Waar de plannen voor het natuurbeleid worden uitgevoerd is herstel zichtbaar, zo laat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur zien.

Rijk en provincies zouden hierin samen moeten optrekken, vindt Jan Jaap de Graeff, directeur bij Natuurmonu­menten , aan de vooravond van Prinsjesdag.

De onlangs verschenen Natuurbalans van het Planbureau voor de Leefomge­ving geeft wat mij betreft twee zaken heel helder aan. De natuur staat onverminderd onder druk, de biodiversiteit gaat nog steeds achteruit. Dit valt onder meer af te lezen aan de groei van het aantal bedreigde oftewel de ro­delijstsoorten, in weerwil van het natuurbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd.

Tegelijkertijd constateert het planbureau dat het beleid op zich goed is. Neem de Ecologi­sche Hoofdstructuur (EHS): waar die is uitge­voerd, herstelt de natuur zich. Zaak is om de uitvoering nu te intensiveren, het tempo moet omhoog. Daarbij dienen rijk en provin­cies niet naar elkaar te blijven kijken, maar samen aan de slag.

Het Nederlandse natuurbeleid is op zich goed, constateert het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn Natuur­balans 2009. Waar de EHS is uitge­voerd, vooral waar dit tot robuuste na­tuurgebieden heeft geleid, zien we na­tuurherstel. Natuurlijk zijn op onder­delen verbeteringen denkbaar, maar het beleid biedt een prima basis om tot een robuust netwerk van onderling verbonden gebieden te komen. Daar hoeft dus ook voor ons niks aan te veranderen.

Wat nu nodig is, is intensivering van dit be­leid. Ook hierin volg ik het planbureau. Juist nu het zogenaamde laaghangende fruit is ge­plukt en de moeilijkere fase in de EHS-uitvoe­ring aanbreekt. Discussies over beleidsaanpas­singen werken daarbij alleen maar verstorend op het uitvoeringstempo en creëren onzeker­heid bij alle partijen. Intensiveer dus de uit­voering, zodat het tempo ook echt omhoog gaat.

Over het draagvlak voor natuur en natuur­beleid wil ik nog wel iets zeggen. Door actieve uitingen van belanghebbenden die af en toe ook nadelen van de Ecologische Hoofdstruc­tuur ondervinden, lijkt het er soms op dat er maar weinig draagvlak is voor natuurbeleid.

Niets is minder waar. Recent onderzoek Top van TNS NIPO toont aan dat maar liefst 88 procent van de Nederlanders wil dat de overheid er­voor zorgt dat de EHS op tijd klaar is. En vier op de vijf Nederlanders vinden dat er ook in economisch moeilijke tijden geld moet worden geïnvesteerd in natuurbehoud.

De ambities van minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zijn steeds hoog geweest. Zo heeft zij zich voortdu­rend ingezet het afgesproken beleid ook vol­gens planning te realiseren. Dat verdient waar­dering, het kabinet creëert hiermee vertrou­wen en duidelijkheid. Nu ervoor zorgen dat het ook gaat lukken. Volgens ons is dit goed haal­baar, als de bestuurlijke wil en daadkracht van rijk en provincies er maar is om zich daar ste­vig voor in te zetten.

Wat is nog meer nodig? Allereerst de finan­ciering op peil houden. Te weinig geld of onze­kerheden over financiering werken zeer ver­storend. De minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd de tijdelijke bezuini­ging van circa 200 miljoen euro in 2011 weer ongedaan wordt gemaakt. Dat moet dan ook echt gebeuren.

Vervolgens zijn er instrumenten nodig om hobbels bij de uitvoering weg te nemen. Dat is nu gebeurd voor het particulier natuurbeheer door boeren en landgoedeigenaren in het zoge­naamde Linschotenakkoord. Zaak is om nu ook bij de verwerving van agrarische grond de boer in aanmerking te laten komen voor volle­dige schadeloosstelling, zodat hij zijn bedrijf elders kan voortzetten. Natuurmonumenten is verheugd dat deze wens breed wordt gesteund door de Tweede Kamer.

Het zou goed zijn als het rijk en de provin­cies een gezamenlijke programmatische aan­pak uitwerken voor de tijdige realisering van de EHS, zodat niet elke provincie voor zich het wiel hoeft uit te vinden. Dit kan ook voorkomen dat rijk en provin­cies elkaar te veel blijven aankijken als het aankomt op het nemen van werkelijke verant­woordelijkheid voor de tijdige totstandkoming van dit prachtige project. De Ecologische Hoofdstructuur is immers niet alleen goed voor planten en dieren, maar zorgt ook voor werkgelegenheid en welzijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.