Home

Achtergrond 159 x bekeken

Akkoord over stikstofaanpak Overijssel

Overijssel is met de landbouw- en natuurorganisaties in die provincie tot overeenstem­ming gekomen over de verminde­ring van de stikstofuitstoot rond­om Natura 2000-gebieden.

De aanpak, waarbij vooral ge­zocht wordt naar mogelijkheden tot het verminderen van de stik­stofuitstoot, moet ervoor zorgen dat bedrijven zich ook bij Natura 2000-gebieden kunnen blijven ontwikkelen.

De organisaties gaan met ver­schillende maatregelen proberen de stikstofuitstoot op veebedrij­ven verder terug te dringen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar technische maatregelen voor het verminderen van de ammoniak-u­itstoot, bijvoorbeeld via het voerspoor of met luchtwassers. De best beschikbare technieken zijn het uitgangspunt.

Daarnaast komt er een onder­zoek naar oplossingen voor piek­belasters en de mogelijkheden onderling te verevenen. Ook wordt gekeken of een drempel­waarde ingesteld kan worden, zo­dat bedrijven onder die norm geen vergunning voor de Natuur­beschermingswet nodig hebben.

”Op dit moment zit de agrari­sche sector in Overijssel op slot. Ongeveer 85 procent van de vee­houders heeft te maken met een of meer van de 25 Natura 2000-ge­bieden. Door de onduidelijkheid hierover kunnen we op dit mo­ment geen vergunningen ver­strekken”, legt gedeputeerde Piet Jansen van Overijssel uit. Met de nieuwe aanpak voorziet hij dat er dit najaar weer vergun­ningen verleend kunnen worden. ”Niet alleen de landbouw lijdt on­der de impasse, ook de natuur. Door de huidige situatie daalt het draagvlak voor Natura 2000, ter­wijl het eigenlijk een heel goede manier is om de natuur in Neder­land te behouden”, aldus Jansen.

In augustus wordt het beleids­plan getoetst op effectiviteit en de sociaal-economische gevolgen. Ook wordt de juridische haalbaar­heid onderzocht. Janny Lamberts, voorzitter van LTO Noord Overijssel, staat ach­ter het plan: ”Het moet een stimu­lerend beleid worden, waarbij we vooral op de lange termijn moe­ten denken.” De plannen worden gefinancierd met geld van de pro­vincie, LNV en EU-subsidies.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.