Home

Achtergrond 170 x bekeken

Agrariërs onderzoeken kansen agropark in NOP

Agrarische onderne­mers uit diverse sectoren gaan samen met kennisinstellingen van Wageningen UR onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een agropark in de Noordoostpol­der (NOP).

In het consortium zit­ten onder andere agrarisch on­dernemers uit de glastuinbouw, bollensector, producenten van uitgangsmateriaal, akkerbouw en melkveehouderij. De provincie Flevoland steunt het onderzoek. Uitgangspunt van de haalbaar­heidsstudie is dat bedrijven op het agropark elkaar kunnen ver­sterken door uitwisseling van kennis en het gebruik van elkaars producten en reststromen. ”Basis voor de plannen zijn het efficiën­ter benutten van energie en warmte en het minder afhanke­lijk worden van fossiele brand­stoffen. Een tweede doelstelling is het optimaliseren van de kring­loop van organische stof, waarbij ook verbetering van de bodem een aandachtspunt is”, aldus een woordvoerder van de provincie. De ondernemers die deel willen nemen aan het agropark moeten hier zelf in investeren.

De provincie Flevoland stelt 20.000 euro beschikbaar voor het onderzoek. ”Ik hoop dat de ver­kenning zal leiden tot een investe­ring en realisering van het agro­park. Flevoland heeft alles in zich om dit type bedrijvigheid tot stand te laten komen. Het is belangrijk dat het bedrijfsleven zelf met de kennisinstellingen het voortouw nemen”, aldus gedeputeerde An­dries Greiner. In de eerste fase van het onder­zoek wordt gekeken wat nodig is voor de realisatie van een park. De uitkomst wordt februari 2010 verwacht, waarna in maart een besluit valt over het project.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.