Home

Achtergrond 447 x bekeken

Verburg versoepelt uitrijverbod

Minister creëert uitzonderingen Den Haag – Onder bepaalde om­standigheden en in bepaalde teel­ten mag worden afgeweken van uitrijverboden voor dierlijke mest.

Dat staat in het ontwerpbesluit gebruik meststoffen, dat minister Gerda Verburg (LNV) naar de Ka­mer heeft gestuurd. Allereerst houdt de minister de mogelijkheid om de uitrijtermijn met maximaal twee weken te ver­lengen, als extreme weersomstan­digheden zoals hevige regenval boeren ervan weerhouden hun mest uit te rijden. De minister vraagt dan wel eerst advies van de Technische commissie bodembe­scherming (TCB). Daarnaast mag in de winterpe­riode vaste mest worden toege­diend bij de aanplant van plant­soen- en fruitbomen op zand- en lössgrond. Voor deze gronden geldt per 2012 een uitrijverbod van 1 augustus tot 1 februari. Op klei- en veengrond geldt dan een uitrijverbod voor drijfmest van 1 september tot 15 februari.

De Kamer nam in mei met grote meerderheid een PvdA-motie aan, die vroeg de uitrijtermijn voor grasland op zand- en lössgrond een halve maand te verlengen; die zou moeten lopen van 15 februari tot 1 september. De Kamer vreest dat anders te veel mest in één keer wordt opgebracht.

Voor bouwland geldt per 2012 voor alle grondsoorten een uitrij­verbod tussen 1 augustus en 1 fe­bruari. Ook hierop is een uitzon­dering mogelijk voor de maand augustus, als aansluitend een groenbemester wordt geteeld (bladrammenas, gele mosterd, gras, granen en wikke). De Kamer debatteert morgen over de wijziging van de meststof­fenwet. Die vloeit voort uit afspra­ken met Brussel over

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.