Home

Achtergrond 160 x bekeken

Kamer: natuurwet wijzigen

Bedrijven die investe­ren in milieuvriendelijke maatre­gelen mogen niet de dupe wor­den van onduidelijke natuurregel­geving. De Tweede Kamer vindt dat landbouwminister Gerda Ver­burg hiertoe indien nodig de wet moet veranderen.

Volgens de Natuurbescher­mingswet zijn bestaande activitei­ten van agrarische bedrijven na­bij Natura 2000-gebieden toege­staan. Door twee uitspraken van de Raad van State is dit principe van bestaand gebruik op de tocht komen te staan. Ook vergunnin­gen voor veehouderijen die inves­teren in milieumaatregelen lijken gemakker te kunnen worden ge­weigerd. Volgens LTO staan dui­zenden bedrijven op slot.

CDA en SGP hebben daarom Verburg per motie opgeroepen beter te definiëren wat bestaand gebruik inhoudt, desnoods met een wetswijziging. VVD, PVV, Christenunie, SGP en Rita Ver­donk steunen dit, zo bleek giste­ren tijdens de stemmingen in de Tweede kamer.Op dit moment hebben de pro­vincies ruim 180 vergunningaan­vragen voor bedrijven rondom Natura 2000-gebieden in behande­ling. Sinds 2005 zijn er zo’n 400 verzoeken gehonoreerd. Een aan­tal hiervan wordt nog voor de rechter betwist.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een inventarisatie die Verburg de afgelopen weken op verzoek van het parlement heeft gemaakt.Vandaag debatteert de Tweede Kamer wederom over Natura 2000.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.