Home

Achtergrond 236 x bekeken

Rekenmodel WUR voor gevolgen agrarisch beleid

Wageningen Uni­versiteit heeft samen met dertig kennisinstellingen uit dertien landen in opdracht van de Euro­pese Commissie een computer­model ontwikkeld dat antwoord kan geven op verschillende agra­rische vraagstukken.

Met het programma Seamless kunnen vragen beantwoord wor­den als; hoe pakken de WTO-on­derhandelingen uit voor de Euro­pese boer, voor zijn inkomen, voor het landschap en voor de consu­ment? Welke invloed heeft de Eu­ropese nitraatrichtlijn op milieu, landerosie of het agrarisch inko­men? En in hoeverre is het cross compliance-systeem rendabel? Het model kan ook alternatieven doorrekenen.De ontwikkeling van Seamless duurde vier jaar en kostte 15,5 miljoen euro. De komende jaren wordt het doorontwikkeld. Nu wordt het vooral door on­derzoekers gebruikt, over een aantal jaar zullen de Europese Commissie en de verschillende EU-lidstaten gebruik gaan maken van het programma. Ook belan­genorganisatie zoals LTO en Copa-Cogeca kunnen het pro­gramma gebruiken.

Aan de basis van het Seamless­model staat een omvangrijke da­tabase. Veel van die gegevens zijn afkomstig uit de praktijk van boe­renbedrijven, zoals omzetten, in­komens, bedrijfsomvang en ande­re bedrijfskenmerken.Ook politiek-bestuurlijke data, economische gegevens, land­schapskenmerken of gegevens over milieu en klimaat zijn daarin terug te vinden. Gegevens kun­nen aan elkaar gekoppeld worden en berekeningen gemaakt op ver­schillende niveaus, voor de indivi­duele boer tot heel Europa.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.