Home

Achtergrond 186 x bekeken

Subsidie aardwarmte Koekoekspolder rond

Tien glastuinders in de Koekoekspolder kunnen definitief gaan boren naar aardwarmte.

Het ministerie van LNV heeft MEI-sub­sidies verleend aan twee clusters van glastuinders. Naar verwach­ting gaan de tuinders eind van dit jaar boren. Het wachten is nog op de opsporingvergunning van het ministerie van EZ. Het ministerie van LNV heeft twee maal 2 miljoen euro toege­zegd. De subsidies zijn toegezegd aan twee clusters tuinders; een van zes tuinders en een van vier tuinders. Het gaat in beide geval­len om glasgroentetelers met een areaal van circa 45 hectare op een totaal 100 hectare glas.

De tuinders zullen in samen­werking met provincie en ge­meente twee doubletten aanleg­gen, die afhankelijk van de be­drijfssituatie, 50 tot 75 procent van de warmtevraag moeten gaan dekken. Ieder doublet zal volgens een haalbaarheidsonderzoek 600 tot 900 kuub aardgasequivalenten aan warmte produceren.

De dou­bletten moeten tevens tussen de 10 en 12 kiloton per jaar aan CO2 moeten besparen.Provincie Overijssel, gemeente Kampen en de clusters ontwikke­len de komende tijd een warmte­bedrijf dat de winning en exploi­tatie van de aardwarmte gaat doen. Ook moet het duidelijk ma­ken wie de financiële risico’s bij misboringen draagt. De business­case moet medio 2009 klaar zijn. De provincie zal bij ontwikkelen de regie houden. De provincie le­vert samen met gemeente Kam­pen een bijdrage aan het project. In de toekomst zal de regie in han­den van tuinders komen.

Gedeputeerde Rietkerk van Overijssel riep de ministers van landbouw en economische zaken op klaarheid te scheppen over de aangekondigde garantieregeling om de financiële risico’s te verze­keren.Vorig jaar november garan­deerde de Rabobank, die het fonds voor 5 miljoen euro medefinan­ciert, dat de regeling in ieder ge­val in april open zou zijn gesteld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.