Home

Achtergrond 194 x bekeken

Hoger saldo Koeien & Kansen-boeren

Werken met scher­pere mestnormen gaat niet ten kosten van de technische resulta­ten van het saldo van de Koeien & Kansen-bedrijven (KK).

Dat is een van de conclusies uit een vergelij­king met spiegelbedrijven door het LEI. Door een andere inzet van kapi­taal en arbeid is wel de bedrijfs­winst van melkveehouders die aan het project meewerken ge­middeld lager dan die van een spiegelgroep.

De melkveehouders in het pro­ject Koeien & Kansen lopen een aantal jaren voor op de mestnor­men. Doel is efficiënter met mine­ralen om te gaan. De vraag is of scherp minera­lenmanagement ten koste gaat van het economisch resultaat. De KK hebben in 2007 een hoger sal­do gerealiseerd dan de spiegel­groep. Het saldo dat met graasdie­ren werd behaald, bedroeg onge­veer € 31,50 per 100 kilo melk. Dit is € 1,65 per 100 kilo hoger dan bij de spiegelgroep en wordt veroor­zaakt door hogere opbrengsten en lagere toegerekende kosten.

De hogere opbrengsten komen uit omzet en aanwas en overige opbrengsten als beheersvergoe­dingen. De toegerekende kosten van de KK liggen onder die van de spiegelgroep. De ruwvoerkosten liggen lager en er is winst bij de gewaskosten door gebruik van minder meststoffen.

Het bedrijfssaldo komt voor de KK uit op ruim € 35,80 per 100 kilo. Dat is € 1,49 per 100 kilo melk ho­ger dan bij de spiegelgroep. Op bedrijfsniveau gaat het om een verschil van 13.000 euro.

De niet toegerekende kosten voor de KK liggen ruim een euro hoger dan bij de spiegelgroep, on­der andere door hogere kosten voor werk door derden en betaal­de arbeid. Ook de kosten voor grond en gebouwen zijn hoger.

Het productieresultaat be­draagt op het gemiddelde KK € 12,55 per 100 kilo melk, net iets hoger dan dat van de spiegel­groep. De bedrijven hebben ech­ter meer vreemd vermogen en betalen ook meer rente dan de spiegelgroep. Na aftrek van die rente blijkt dat de bedrijfswinst ruim 6 euro per 100 kilo melk is. Op bedrijfsniveau gaat het om een bedrag van 10.000 euro.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.