Home

Achtergrond 167 x bekeken

Boeren consulteren niet verplicht

Provincies zijn niet verplicht boeren van meet af aan te betrekken bij het onderzoek naar de milieugevolgen van na­tuurontwikkeling in agrarisch ge­bied.

LTO Noord noemde het on­derzoek van Flevoland naar de ef­fecten van de aanleg van een groene verbindingszone in het Oostvaarderswold slecht, omdat er niet met boeren is gepraat.

Provincies die gebieden willen inrichten voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moeten vooraf een zogeheten milieu-ef­fectrapportage laten opstellen. Strikt genomen hoeven de effec­ten op de landbouw hierin niet te worden meegenomen, maar meestal gebeurt dit wel. Flevo­land heeft dit ook gedaan, hoewel het daarvoor niet met de onderne­mers zelf sprak. Volgens LTO is het daardoor een ’bureaustudie met boekenwijsheid’ geworden.

”De rapportage moet alle rele­vante informatie bevatten over het milieu”, stelt een woordvoer­ster van de Commissie m.e.r., die straks het onderzoek moet beoor­delen. ”Dat is een breed begrip. Het gaat echter niet zo ver dat de effecten op de landbouw moeten worden beschreven.”

Het onderzoek naar de Oost­vaarderswold ligt nog tot 11 maart ter inzage. Tot die tijd kunnen ook boeren bezwaar maken. Vervol­gens brengt de Commissie advies uit aan de provincie.De provincie kan eventuele kri­tiek naast zich neerleggen, maar dat maakt het besluit om de ver­bindingszone aan te leggen kwets­baarder voor juridische procedu­res. Overigens ontkent Flevoland dat boeren geen stem hebben ge­had in de procedure; de provincie heeft in het voortraject met LTO Noord over de kwestie gesproken, aldus een woordvoerder.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.