Home

Achtergrond 210 x bekeken

Uit de troonrede van 2008

“Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld. Wereldwijd zijn er ontwikkelingen waarover mensen zich zorgen maken. Vrede en veiligheid staan op veel plaatsen onder druk. Duurzame economische groei is niet vanzelfsprekend. In eigen land vraagt de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving extra inzet.” Voorgaande is het begin van de troonrede, waarin agrarische ondernemers al enkele algemene eisen kunnen herkennen die ook aan hun gesteld worden. In latere artikelen bespreekt Agrocount.nl de consequenties meer in detail.

De duurzame economische groei en de leefomgeving komen in de tweede alinea meteen al terug in de troonrede.
“De regering wil met alle burgers samen bouwen aan een land dat vertrouwen heeft in zichzelf en de blik gericht houdt op de toekomst. Centraal in de begrotingsvoorstellen voor 2009 staan een intensieve internationale samenwerking, optimale kansen voor duurzame economische groei en een leefomgeving die mensen houvast en vertrouwen biedt.”

De regering blijft achter de EU staan, dat voor de agrariërs belangrijk is vanwege het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB).
”De Europese Unie heeft vrijheid en veiligheid gebracht in ons deel van de wereld. De regering zal zich blijvend inzetten voor een hechte Europese samenwerking. Het is verheugend dat u, Staten-Generaal, het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd. De regering hoopt dat de lidstaten van de Unie in 2009 vervolg geven aan de ratificatie.
Samenwerking in Europees verband is eveneens cruciaal bij het realiseren van duurzame economische groei. De begroting van de EU dient daar in toenemende mate op te worden gericht.”

De troonrede noemt als eerste productsoorten in de wereldeconomie voedsel en energie:
”Duurzame economische groei spreekt niet vanzelf. De wereldeconomie kampt met tegenslagen. Overal neemt de vraag naar voedsel en energie toe en stijgen de prijzen. De crisis op de financiële markten vertraagt ook in ons land de groei.” De ministers zien de gevolgen van hun beleid zonnig in voor zowel ondernemers als overige burgers:
”De regering wil deze fundamenten verder verstevigen door verbetering van de concurrentiepositie, beperking van de inflatie en vergroting van de arbeidsparticipatie. De btw wordt daarom niet verhoogd. Dit maakt een verantwoorde loonkostenontwikkeling en verlaging van de werknemerspremies op arbeid mogelijk. Zo kunnen in 2009 de lasten voor burgers en bedrijven dalen.”

Ondernemers in het algemeen krijgen gemakkelijker personeel als het aan de ministers ligt. Maar ze komen er niet gemakkelijker vanaf (ontslagbescherming blijft):
“Er zijn personeelstekorten in de zorg, in het onderwijs en in andere sectoren. Ook daarom is er de regering veel aan gelegen de arbeidsparticipatie te verhogen. Kinderopvang blijft aantrekkelijk voor ouders die betaalde arbeid verrichten. Voor mensen met een uitkering wordt werken financieel aantrekkelijker gemaakt. Werkgevers krijgen een subsidie als ze langdurig werklozen in dienst nemen. Voor jongeren tot 27 jaar komt er in plaats van een bijstandsuitkering een passend leer- en werkaanbod. De regeling voor jongeren met een beperking wordt aangepast, waardoor zij eerder naar werk worden begeleid. Werknemers krijgen een bonus als ze na hun 62ste jaar actief blijven op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een deeltijdbaan gaat het extra lonen om meer uren te werken. Hoogopgeleide buitenlandse werknemers kunnen makkelijker in ons land aan de slag.”

De ondernemers en financiers zelf worden niet alleen geprezen, maar zien ook concrete maatregelen tegemoet:
”Het bedrijfsleven en de financiële sector zijn essentieel voor een krachtige economie. De regering maakt meer ruimte voor ondernemerschap. De belastingvrijstelling voor winst in het midden- en kleinbedrijf wordt verruimd. Het tarief in de onderste schijf van de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het schrappen van de eerstedagmelding is een van de maatregelen waardoor de administratieve lasten voor ondernemers verminderen. Het aanvragen van vergunningen wordt vereenvoudigd. Ook zal de regering gedurende vijf jaar aan kansrijke bedrijven ondersteuning bieden bij hun verdere groei.”

Qua transport raken agrariërs iets gemakkelijker een strook land kwijt, terwijl belasting van hun eigen wagenpark richting het gebruik ervan gaat:
”Economische ontwikkeling is niet mogelijk zonder een adequate infrastructuur. De regering wil de capaciteit van wegen en spoorlijnen vergroten. Bouwprojecten die daarop gericht zijn, moeten sneller worden uitgevoerd. De regering zal een voorstel voor een nieuwe Spoedwet wegverbreding bij de Kamer indienen. Ook zullen de lasten eerlijker over de weggebruikers worden verdeeld. In de toekomst wordt het bezit van een auto minder belast en het gebruik juist meer. Volgend jaar zet de regering de eerste stap op weg naar dit systeem. De belasting bij aanschaf wordt verlaagd en de motorrijtuigenbelasting verhoogd. Hoe schoner de auto, des te goedkoper autobezitters uit zijn.”

Voor de waterhuishouding wordt de komst van een nieuwe wet aangekondigd, maar wat de gevolgen daarin zijn voor landeigenaren blijft afwachten:
”Nederland is nu goed beschermd tegen het water. Maar de verwachte stijging van de zeespiegel maakt een forse meerjarige inspanning noodzakelijk. Wij willen dat ook onze achterkleinkinderen veilig in Nederland kunnen leven. De regering komt volgend jaar met een voorstel voor een Deltawet die het fundament hiervoor zal leggen.”

Om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te laten afnemen,
worden vooral de woningen en glastuinbouw genoemd naast windenergie van zee:
”De Nederlandse land- en tuinbouw zijn zeer innovatief. Dit biedt kansen om deze sectoren duurzaam te ontwikkelen. De regering zal de glastuinbouw stimuleren om netto energieleverancier te worden. De visserij verdient een stabiele toekomst.”

Aan aandacht voor de agrarische sector ontbreekt het dit jaar niet in de troonrede. In andere artikelen probeert Agrocount.nl de concrete maatregelen en gevolgen voor de agrarische bedrijven uit te vinden.

Meer informatie Prinsjesdag 2008, gezamenlijke website van de ministeries

Lees ook Miljoenennota LNV: Speerpunten voor 2009

Lees ook Miljoenennota LNV: Overige uitgaven in 2009

Lees ook Prinsjesdag 2009: alles onder controle

Lees ook Fiscale vergroening via auto en verpakkingsbelasting

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘troonrede’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.