Home

Achtergrond 286 x bekeken 4 reacties

NBHV wil met minister in overleg

Brancheorganisatie NBHV wil met minister verburg in overleg om de zorgen over exporten naar Rusland weg te nemen.

LTO deelt de visie van de minister dat export van vleesvarkens naar Rusland een ongewenste ontwikkeling is. Transportbond Saveetra vindt dat export moet kunnen mits aan randvoorwaarden is voldaan. Ook vakbond NVV zit op die lijn. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is tegen exporten van vleesvarkens naar Rusland.

De NBHV wil met de minister aan tafel om de exporten naar Rusland in goede banen te leiden. Voorzitter Piet Thijsse zegt mogelijkheden te zien voor waterdichte garanties voor kwaliteitstransport. Hij stelt verder dat hij de omstandigheden tijdens een lange-afstandstransport belangrijker vindt dan de duur van het transport. In dat verband wijst hij op de beladingsgraad van 38 ton treingewicht die Rusland hanteert.

Ook wijst hij er op dat Rusland dichter bij is dan menigeen denkt. "Zuid-Italië is net zo ver weg als Moskou, zo’n 2.300 kilometer. Daar rijden we al jaren heen." Het zijn bovendien de Russen zelf die vragen om levende Nederlandse varkens. Zij willen hun eigen vleesverwerkende industrie opbouwen. Ook uit andere landen, onder meer Duitsland, worden al varkens naar Rusland geëxporteerd. "Zulke klanten moet je niet willen teleurstellen."

Ook de veterinaire risico’s acht Thijsse niet zo groot. "Er is reinigings- en ontsmettingsplicht bij terugkeer in Nederland. Risico’s van vee-importen zijn veel groter." Ook Anne Marie Nelck van transporteursorganisatie Saveetra wijst op de kwaliteit van de omstandigheden tijdens het transport. "Als die omstandigheden goed zijn, dan kun je best verder met de dieren rijden." Zij pleit voor een betere afstemming van de rij- en rusttijden van chauffeurs en dieren.

LTO acht export naar Rusland een ongewenste ontwikkeling. Het schap is tegen exportcertificering als de veterinaire veiligheid niet is gegarandeerd. Verder wil LTO inzetten op bilaterale afspraken met Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne om extra eisen te kunnen stellen aan dierenwelzijn en gezondheid tijdens het transport door deze landen.

Ook Wyno Zwanenburg van de NVV wijst op de kwaliteit van het diervervoer. "Met een goed tracking and tracing-systeem moet export naar Rusland kunnen. De Russen hebben een sterke voorkeur voor Nederlands varkensvlees en Nederlandse varkens", zegt hij.
Richard van der Kruik van COV meldt dat zijn organisatie export van levende varkens onwenselijk acht en in strijd met het belang van de hele varkenssector.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  een realist

  Hallo Heer Boelrijk van Lto. U komt met 5 punten die u uitgebreid beschrijft. Een korte reactie per punt. 1) LTO hecht zwaar aan het punt dat slachtdieren zo dicht mogelijk bij de houderij geslacht worden? Weg vraag en aanbod en vrije prijsvorming. Niks ondernemerschap! 2) LTO heeft niks in handen om beperkingen op te leggen en uit de tekst lees ik dat verwacht wordt dat niet aan de regelgeving voldaan wordt. Wat een onzin. Mensen die daar markt gaan opbouwen ten gunste van de prijsvorming en ten gunste dus van de gehele sector (dus ook voor uw portemonnee), willen continuiteit. Derhalve zullen ze dus zéker zorgen voor goede condities! De markt doet z'n werk. 3) LTO wil extra regels opstellen via een omweg om de exporterende bedrijven een extra controle op te kunnen leggen. Het controle-apparaat zal dit zeker toejuichen, maar zinvol is het geenszins. 4) LTO wil betere garanties om dierziekteinsleep te voorkomen. Lege en schone wagens terug zouden volgens LTO blijkbaar meer dierziekterisico's in zich hebben dan met nuka's geladen vrachauto's. Dat een goede I&R-regeling insleep van ziektes kan voorkomen is uiteraard je reinste onzin. 5) Eindelijk een zinvol argument. Zorg ervoor dat de dieren niet meerdere keren in- en uitgeladen moeten worden, maar dat ze op de wagen kunnen blijven en daar gedrenkt en gevoerd kunnen worden. Des te eerder zijn ze op de plaats van bestemmin en voor het dierenwelzijn is lekker blijven liggen op de goed uitgeruste wagen veruit het beste. Kortom, er zijn geen enkele belemmeringen om de weg naar Rusland op te gaan. Snel doen, voordat de concurrentie ons voor is. Rusland, here we come!!

 • no-profile-image

  Ben

  Beste heer Boelrijk, ik weet in het geheel niet wie u bent. Maar gezien u reactie waarschijnlijk iemand van LTO. Het is jammer dat LTO zoveel woorden nodig heeft om te zeggen dat ze tegen export zijn. Mijn opzegging hebben jullie inmiddels binnen. Ga me nu opgeven als lid van de NVV, want ik vind dat die club mijn belangen eerlijker verdedigd.

 • no-profile-image

  buitenstaander die sector volgt

  Best Henk,
  Ten eerste snap ik het verschil niet tussen slachtdieren en andere dieren. Volgens mij moeten alle dieren goed vervoerd worden. Ook is LTO van boeren. Als u exporten niet goed vind, kan de helft van de Nederlandse stallen leeg blijven. Varkens/biggen gaan nu al door de hele EU. Kalveren komen uit de hele EU.
  De afstand zegt me ook niets. Ik hoor dat er veel biggen naar griekenland gaan. Zijn die er wel in 24 uur? Nee, de afstand is even groot en die komen toch ook goed aan! Door de strakke handhaving van Rusland tav de gewichten van de vrachtwagens, kan een wagen max 17.000 kg laden. Dat zijn 150 varkens per auto. In Nederland rijden die zelfde wagens met 200 varkens omdat de wagens hier 55 ton mogen wegen. Ik zou zeggen dat die wagens dan qua dierwelzijn super beladen zijn. Het enigste puntje is de R&O. Dit moet je direct goed regelen bij de losplaatsen, maar ik geloof niet dat het in Rusland slechter voor elkaar is, als bv Bulgarije of Romenie.
  Persoonlijk zou ik zeggen: mits de transportverordening goed nageleeft wordt, is het geen probleem.

 • no-profile-image

  Henk Boelrijk

  In het artikel is de reactie van LTO kort aangegeven. Hierbij de complete reactie van LTO.
  1. LTO wil samen met ketenpartijen initiatieven stimuleren die er toe leiden dat kwaliteit van diertransport wordt verbeterd. Dit vanuit een marktgestuurde benadering. Het wettelijk reguleren van transportkwaliteit en transportafstanden dient plaats te vinden in het kader van de EU verordening voor diertransport. Level-playing field in Europa is hierbij voor LTO het uitgangspunt. LTO vindt dat er hoge eisen dienen te worden gesteld aan transport van (slacht)dieren. Dit zowel op het gebied van dierenwelzijn als diergezondheid. De beleidsmatige inzet van LTO is om te komen tot een situatie waarin slachtdieren dicht bij de veehouderijbedrijven waar ze worden gehouden worden geslacht en tot waarde worden gebracht. Hierbij is het noodzakelijk dat er voldoende marktwerking blijft en er sprake is van een vrije- en concurrerende prijsvorming. LTO hecht zwaar aan dit uitgangspunt.

  2. Vanuit dit beleidskader vindt LTO een ontwikkeling van export van levende slachtdieren vanuit Nederland naar buiten de EU geen goede ontwikkeling. LTO constateert dat overheid en bedrijfsleven geen juridische of private instrumenten heeft om transporten van slachtdieren naar buiten de EU te verbieden of te ontmoedigen. De groep ondernemers die deze marktkansen willen invullen conform de wettelijke bepalingen op het gebied van welzijn (transportrichtlijn) en diergezondheid maken zelf de keus en zullen de transporten op een verantwoorde manier moeten invullen. Zij zullen zich niet laten sturen door vrijwillige oproepen van de overheid of zich binden op basis van private afspraken. Ook het (georganiseerde)bedrijfsleven heeft dus geen instrumenten om deze ontwikkelingen te blokkeren. De lijn is om het verantwoord te laten plaatsvinden.

  3. LTO vindt dat ook voor exporten naar derde landen aan de eisen die in de EU worden gesteld (transportverordening en veterinaire eisen) moet worden voldaan. De EU en de lidstaten dienen ook voor deze transporten verantwoordelijkheid te nemen voor borging van dierenwelzijn en diergezondheid. Om dit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat controle, handhaving en sanctionering goed worden vastgelegd in overleg met het importerende derde land. Hierbij is het tevens absoluut noodzakelijk dat bij de grenscontroles die plaatsvinden aan de grens met de EU (naar derde landen) en bij grenscontroles tussen niet EU staten (doorvoer) het welzijn van de dieren gewaarborgd wordt. Dit betreft het voorkomen van wachttijden en het in-en uit laden van dieren. De afspraken om dit te garanderen dienen te worden vastgelegd in bilaterale handelsakkoorden. De Nederlandse regering en de EU moet hierop inzetten.

  4. LTO maakt zich zorgen over de veterinaire risico’s bij transport van levende dieren naar derde landen. Voorop staat dat risicogebieden vermeden dienen te worden en certificering naar risicogebieden achterwegen blijft. Hierbij is het de vraag of bijvoorbeeld de Russische federatie, Wit Rusland en de Oekraïne als niet EU-landen, voldoende zekerheden kunnen geven over een veilige dierziektesituatie en het naleven van preventieve maatregelen zoals een toereikende R&O van veewagens en veilig verzamelen. Zonder harde garanties op dit punt is het de vraag of transporten van levende (slacht)dieren kunnen worden gecertificeerd. Hierbij is ook het punt van veterinaire risico’s bij retourvrachten van bijvoorbeeld runderen of kalveren aan de orde. Ook hier is de vraag of er voldoende garanties kunnen worden gegeven. Is er bijvoorbeeld een sluitende I&R regeling?

  5. LTO-Nederland zet grote vraagtekens bij het in het routeplan opnemen van halte- en rustplaatsen. Als dit in Wit Rusland of de Oekraïne moet worden georganiseerd zet LTO grote vraagtekens bij de veterinaire veiligheid. Er is geen zicht op de aanwezigheid en beveiliging van rust- en halteplaatsen in de genoemde derde landen. Tevens is het meerdere keren in- en uitladen van dieren zeer belastend voor het welzijn van varkens. Als onderdeel van eventuele certificering stelt LTO voor om in het routeplan op te nemen dat er continue doorgereden moet worden en de dieren op de wagen kunnen worden gedrenkt en gevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.