Home

Achtergrond 261 x bekeken

Miljoenennota LNV: Overige uitgaven in 2009

Naast de speerpunten van het ministerie van LNV, die Agrocount.nl in het eerste artikel besprak, geeft LNV geld uit aan diverse andere projecten, maatregelen en beleidsterreinen op het gebied van landbouw, de visserij, de natuur, het landschap en de voedselketen. Dit artikel geeft de overige uitgaven in een alfabetische rangschikking.

Biologische landbouw: €4,2 miljoen
In 2009 moeten de consumenten 10% meer biologische producten kopen dan nu het geval is, vindt LNV. Consumenten kopen nu €571 miljoen aan biologische producten per jaar. In 2006 en 2007 lukte het ook om jaarlijks 10% meer biologische producten te verkopen. Het areaal voor biologische landbouw moet toenemen met 5%. Daarvoor trekt LNV in 2009 €4,2 miljoen uit.

Dierenwelzijn: €13,5 miljoen
In 2009 komt er meer aandacht voor handhaving en onderzoek op dierenwelzijn. Ook worden technische vernieuwingen en investeringen in duurzame en diervriendelijke stallen gestimuleerd. Het streven is dat in 2011 5 % van de stallen duurzaam en diervriendelijk is. Verder staan in de begroting van het ministerie van Vrom fiscale maatregelen voor milieu-investeringen. LNV trekt in 2009 €13,5 miljoen uit voor dierenwelzijn.

Duurzame gewasbescherming: €3,6 miljoen
LNV werkt samen met onder meer Vrom, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) en de Unie van Waterschappen aan een duurzamere manier van gewasbescherming. De tussenevaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming uit 2006 laat positieve resultaten zien. LNV stimuleert in 2009 de toepassing van en kennis over geïntegreerde gewasbescherming onder meer door demonstratieprojecten, bijscholingsbijeenkomsten en informatie over voorbeeldpraktijken. Zo zijn de telers beter op de hoogte van de nieuwste technieken en inzichten. Ook door innovatie kan het gebruik van chemische middelen verder worden beperkt. In 2009 wordt voor dit beleid €3,6 miljoen uitgetrokken.

Duurzame visserij: €17,6 miljoen
LNV werkt samen met de sector aan duurzame visserij. Om een betere balans te krijgen tussen visstand en vangstcapaciteit biedt LNV de sector financiële steun voor proefprojecten en kennisdeling met andere EU-lidstaten. De komende jaren ligt het accent van het beleid op de uitvoering van het Operationeel Programma bij het Europees Visserij Fonds. In 2009 is voor de verduurzaming van de visserij €17,6 miljoen gereserveerd.

Glastuinbouw: €75,6 miljoen
Er is geld gereserveerd voor drie belangrijke glastuinbouwgebieden: in de zuidelijke Randstad, bij Venlo en bij Aalsmeer. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor energiemaatregelen. Doelen voor het geld zijn onder andere verbinding tuinbouw met andere functies (water, wonen, recreaties, landschap of natuur), sanering losliggende kassen en kas als energiebron.

Invasieve Exoten: €1 miljoen
Invasieve exoten zijn niet-Nederlandse planten en dieren die inheemse soorten kunnen verdringen en zo een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Voor €1 miljoen moet er een netwerk van experts komen dat zich richt op het signaleren van nieuwe exotische plant- en diersoorten en het maken van risicoanalyses. Verder geven de experts adviezen en voorlichting aan het publiek en bedrijven. Verder coördineert het netwerk bestrijdingsmaatregelen en evalueert de eerder genomen maatregelen.

Jonge agrariërs: €5,6 miljoen
LNV gaat de komende jaren door met de financiële ondersteuning van ondernemende agrariërs. De steun is bedoeld voor jonge agrariërs die na bedrijfsovername willen investeren in onder meer kwaliteitsverbetering, innovatie, dierenwelzijn of omschakeling van productie. Hiervoor is in 2009 €5,6 miljoen beschikbaar.

Leefgebieden: €2,7 miljoen
Het aantal ernstig bedreigde en bedreigde soorten neemt sterk toe. Omdat het met individuele beschermingsprogramma’s niet mogelijk is om het verdwijnen van soorten te voorkomen, is de zogeheten ‘leefgebiedenbenadering’ ingezet. Daarbij wordt het belang van soorten vroegtijdig meegenomen in diverse planologische ontwikkelingen en worden er maatregelen genomen die voordelen opleveren voor groepen van soorten. LNV zet de leefgebiedenbenadering door en investeert in 2009 €1,5 miljoen meer in het behoud en het herstel van bedreigde dier- en plantensoorten, zodat in er totaal €2,7 miljoen beschikbaar is.

Luchtwassers: €7,9 miljoen
Varkensstallen produceren fijn stof en ammoniak. Met luchtwassers wordt de uitstoot daarvan verminderd, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het milieu. Het Programma luchtwassers is erop gericht via onderzoek nieuwe milieutechnologie te verbeteren. Daarom wordt een investeringsregeling in het leven geroepen, waarvoor komend jaar €7, 9 miljoen beschikbaar is.

Multifunctionele of verbrede landbouw: €3 miljoen
Multifunctionele landbouw staat voor agrarische bedrijven die naast hun vee-, akker- of tuinbouwbedrijf een of meer andere activiteiten uitoefenen. De zorgboerderij is hier misschien wel het bekendste voorbeeld van, maar het gaat ook om agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de productie en verkoop van streekproducten. Hiervoor heeft LNV onder andere de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Deze onderzoekt de vraag vanuit de markt, biedt ruimte aan ondernemers die bijdragen aan een veelzijdig platteland en zorgt ervoor dat de kennis over multifunctionele landbouw toeneemt en beter toegankelijk is. LNV steekt in 2009 €3 miljoen in de versterking van de multifunctionele landbouw.

Naleving Natuurwetgeving: €2,8 miljoen
Helaas komt het voor dat de natuurwetgeving wordt overtreden. Daarnaast is het belangrijk om overtredingen te voorkomen, omdat het vaak veel tijd kost en soms bijna onmogelijk is om de aangerichte schade aan de natuur te herstellen. De betrokken handhavers, zoals de politie, de AID en toezichthouders van de provincies, moeten minder op basis van incidenten opereren, maar aan de hand van signalen en analyses prioriteiten in de handhaving stellen. Zo gaat de aandacht vooral uit naar schadelijke bouwactiviteiten in beschermde natuurgebieden en voor schade die wordt aangericht door recreatie in natuurgebied. Voor de naleving van de natuurwetgeving stelt LNV aan de Algemene Inspectiedienst (AID) 1,9 miljoen euro extra beschikbaar. Natura 2000: 7 miljoen

Natuurgebieden die worden aangewezen als Natura 2000-gebieden, worden beschouwd als uniek natuurgebied, die door Europese regels worden beschermd. In 2009 heeft LNV de voorlopige aanwijzing van alle 162 Natura2000-gebieden rond. En worden in de gebieden beheerplannen gemaakt. LNV is verantwoordelijk voor het opstellen van ruim 40 beheerplannen. LNV financiert bovendien een deel van de kosten die de provincies maken om hun beheerplannen te maken. In totaal is voor de uitvoering van Natura-2000 37 miljoen beschikbaar, wat in 2009 neerkomt op 7 miljoen euro.

Recreatie: €1 miljoen
Het aantal recreatiegebieden rond steden neemt toe en daarmee ook het beheer van deze gebieden door natuurbeherende organisaties. Voor dit beheer is in 2009 1 miljoen euro ter beschikking.

VWA: €14 miljoen
Met de rapporten van Hoekstra en Vanthemsche is in 2008 veel aandacht geweest voor de bedrijfsvoering van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Naar aanleiding van beide rapporten zijn maatregelen voorgenomen zoals de inzet van vliegende brigades, het vergroten van de capaciteit en kwaliteit dierenartsen en het invoeren ven preventieregels. In 2009 krijgt de VWA 12,5 miljoen extra om de maatregelen te kunnen uitvoeren. De AID krijgt 1,5 miljoen voor de vliegende brigades.

Veenweidegebieden: €8 miljoen
In de Randstadprovincies liggen de veenweidegebieden, die gezien worden als internationaal unieke cultuurlandschappen. In deze gebieden daalt de bodem, daarom zijn er projecten om de bodemdaling tegen te gaan, waardoor de culturele en natuurwaarden van de veenweiden behouden blijven. Tussen 2008 en 2011 is er €35 miljoen voor beschikbaar, waarvan €8 miljoen voor 2009.

Onderwijs en OnderzoekVan de totale LNV-begroting gaat €977 miljoen naar het segment ‘Kennis en innovatie’. Het grootste gedeelte van dit geld gaat naar het agrarische onderwijs en wetensschappelijke onderzoek van de ‘Wageningse’ instellingen.

Meer informatie LNV, 16 september 2008: LNV-begroting van A tot Z

Meer informatie Gezamenlijke website van de ministeries over Prinsjesdag 2008: Begroting van LNV in het teken van technische vernieuwing, onderwijs en wetenschap

Lees ook Miljoenennota LNV: Speerpunten voor 2009

Lees ook Prinsjesdag 2009: alles onder controle

Lees ook Uit de troonrede van 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.