Home

Achtergrond 215 x bekeken

Inspreken over 29 Natura 2000-gebieden kan tot 22 oktober

Minister Gerda Verburg van LNV start 11 september 2008 de inspraakprocedure voor 29 Natura 2000-gebieden. Dergelijke gebieden noemt ze Europese parels van de natuur. Mensen kunnen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten tot en met 22 oktober. Er komen 12 bijeenkomsten met op elk een informatiedeel en een hoorzitting over enkele van de 29 gebieden.

De ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de 29 natuurgebieden geven aan waarom ze geselecteerd zijn en welke kwetsbare natuur er precies beschermd moet worden. Ook staat in de besluiten wat de begrenzing van de betreffende gebieden is. Enkele voorbeelden zijn het Markermeer en IJmeer, Gelderse Poort, Geleenbeekdal, Uiterwaarden Waal en Boezems Kinderdijk.

Natura 2000 in Europa
De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Natura 2000 is het netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid dat het behoud en herstel van de voor Europa waardevolle natuur garandeert. Uiteindelijk worden in Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. In 2007 zijn in twee tranches al de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor 118 gebieden ter inzage gelegd.

Natura 2000 is niet slechts door Europa opgelegd, maar kent veel Nederlanders als aanhanger. Ze willen voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en het aantal zeldzame soorten in aantal afneemt. Veel mensen kunnen in en om deze gebieden terecht voor recreatieve activiteiten. Dit zorgt voor toegevoegde waarden, zoals meer woongenot, een betere gezondheid en een gunstiger vestigingsklimaat.

Beheerplan
Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is de eerste stap in de bescherming van het Natura 2000-gebied en biedt duidelijkheid over de specifieke natuurdoelen die in dat gebied gehaald moeten worden. Vóór de aanwijzing gold een algemene bescherming van alle soorten en planten in het gebied.

In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke maatregelen er genomen moeten worden om de kwetsbare natuur te behouden en te herstellen. In die fase zal ook de afweging plaatsvinden voor activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden die negatieve effecten kunnen hebben op de beschermde soorten en habitattypen.

Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen 3 jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. In de meeste gevallen zijn het de provincies die samen met de betrokkenen in de streek, andere overheden en maatschappelijke organisaties de beheerplannen opstellen. De betrokken partijen hebben samen met minister Verburg een intentieverklaring ondertekend waarin ze uitspreken zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in te spannen voor de tijdige opstelling van de beheerplannen en in te zetten op een zo breed mogelijk draagvlak voor de plannen.

Inspraak en bijeenkomsten
Mensen die willen reageren op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de 29 gebieden kunnen dat op verschillende manieren doen: mondeling op één van de 12 hoorzittingen, schriftelijk per post of via internet. Na de inspraakperiode krijgen de provincies de gelegenheid om hun beschouwing te geven op de inspraakreacties. Op basis van de inspraakreacties en beschouwingen schrijft het ministerie van LNV uiteindelijk de definitieve aanwijzingsbesluiten.

Gedurende de inspraaktermijn houdt het ministerie 12 informatiebijeenkomsten. Op elke bijeenkomst komen enkele van 29 gebieden aan de orde. Deze bijeenkomsten bestaan uit een informatiegedeelte en een hoorzitting. Iedere avond start met een informatiemarkt vanaf 18.45 uur. Het officiële programma begint om 19.45 uur met een presentatie. Om 21.00 uur vindt de hoorzitting plaats. Op de site van LNV staan de betrokken 29 gebieden vermeld met de locaties van de genoemde 12 bijeenkomsten.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Natura’ (2000)

Meer informatie Ministerie van LNV, 8 september 2008: Start inspraak 29 Natura 2000-gebieden

Meer informatie Ministerie van LNV, 5 september 2008: Verburg ondertekent intentieverklaring Natura 2000

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.