Home

Achtergrond 765 x bekeken

Geen cultuurgrondvrijstelling Wet WOZ bij invalide pachter

Een landeigenaar kan voor een van zijn percelen geen beroep doen op de vrijstelling van cultuurgrond voor onroerende zaakbelasting (OZB) vanwege de Wet WOZ. Hij verpachtte enkele percelen. Het betreffende perceel werd verpacht aan een voormalig agrariër die invalide was. De laatste gebruikte het perceel niet zelf en had het op de peildatum ook niet in gebruik gegeven aan derden. Aldus was de vrijstelling niet van toepassing volgens het hof van Den Bosch op 17 juli 2008.

De tekst van artikel 2, lid 1 en onderdeel a van de Uitvoeringsregeling Wet WOZ luidt:
”1. Bij de bepaling van de waarde wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van: a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, voor zover die niet de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen.”

Eerst keek de rechter of de percelen samen een geheel vormden met een agrarisch bedrijf. Dat was niet geval, daar de eigenaar de grond aan verschillende personen verhuurde of verpachtte. Nu moest elk perceel op zich beoordeeld worden. De rechter keek verder of met het gebruik van de percelen winst beoogd werd en of die winst ook verwacht kon worden. Het hebben van opbrengsten die eventueel nog wat geld opleveren, is niet genoeg. Hobbymatig gebruik komt dus niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Het perceel dat verpacht werd aan de invalide, voormalige agrariër, kon volgens de rechter inderdaad niet in de vrijstelling vallen. Deze pachter had zelfs naar de belastingontvanger, de verwerende partij, verklaard niets met de grond te doen op de peildatum. Een jaar later kon de eigenaar de grond aan een melkveehouder verpachten, maar dat was voor de beschouwde periode niet van belang.

Het andere perceel werd wel bedrijfsmatig geëxploiteerd. De verweerder gaf zelf aan dat de pachter daarvan de grond in gebruik gaf aan iemand die de grond bedrijfsmatig gebruikt. Voor de Wet WOZ wordt de waarde van een vrijgestelde percelen op nihil gesteld.

De rechter verklaarde het beroep van de grondeigenaar gegrond. Een van de percelen werd alsnog vrijgesteld van de OZB en het andere perceel niet. De verwerende partij mag de proceskosten betalen.

VNG
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft op haar site WOZ-informatiepunt andere zaken betreffende de cultuurgrondvrijstelling. Grond van een paardenfokkerij komt ook niet in aanmerking voor deze vrijstelling, omdat de paardensport als niet-agrarisch gezien wordt.

Meer informatie Uitspraak Hof Den Bosch, 17 juli 2008, nr. 04/00619

Meer informatie WOZ-informatiepunt.nl (VNG), 13 februari 2008: Geen cultuurgrondvrijstelling voor paardenfokkerij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.