Home

Achtergrond 371 x bekeken

LNV wil andere forfaits stikstof

Minister Verburg stelt voor de forfaits voor berekening van de stikstofbalans in de Meststoffenwet aan te passen naar aanleiding van het rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De CMD kwam naar buiten met beschouwingen over de stalbalansen en forfaits in de intensieve veehouderij. Met name de gasvormige verliezen wijken per diercategorie af van de huidige uitgangspunten: hoger voor varkens en kippen en lager voor kalveren, konijnen en nertsen.

Uit de veehouderijsector kwamen vragen over afwijkingen in de stalbalansen. Het mestbeleid verplicht veehouders met hokdieren een stalbalans bij te houden waarmee de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat wordt verantwoord. Sommige varkens- en pluimveehouders ervaren echter een discrepantie tussen de hoeveelheid stikstof die volgens de stalbalans afgevoerd moet worden en de gemeten afvoer. Een oorzaak is dat de gasvormige stikstofverliezen uit mest van hokdieren in de praktijk mogelijk hoger zijn dan de forfaitaire gasvormige stikstofverliezen waar de stalbalans vanuit gaat.

De minister van LNV liet daarom de CDM een nadere inventarisatie doen. De CDM analyseerde met name de onderbouwing van de gasvormige verliezen van stiksof. De commissie beschreef haar bevindingen en adviezen in het rapport ‘Nadere beschouwing van stalbalansen en gasvormige stikstofverliezen uit de intensieve veehouderij’.

Conclusies en adviezen van de CDM:

 • verhoging van de forfaits voor gasvormige verliezen bij de diercategorieën varkens en kippen;
 • verlaging van de forfaits voor gasvormige verliezen bij de diercategorieën kalveren, konijnen en nertsen;
 • geen vaste forfaits per dier te gebruiken, maar de gasvormige verliezen te berekenen als een percentage van de excretie omdat dit nauwkeuriger is;
 • voor vaste mest-stalsystemen niet één gasvormig verlies te hanteren, zoals nu in de regeling staat, maar apart het gasvormige verlies uit de vaste en de dunne fractie te berekenen. De forfaits die de CDM aandraagt in het advies zijn dan de forfaits uit de vaste fractie.
Reactie veehouderijsector op de adviezen uit het rapport

Over de bevindingen en adviezen in het rapport vond overleg plaats metvertegenwoordigers van de intensieve veehouderijsectoren van LTO, NVV en NVP. Zij hebben in die overleggen het volgende aangegeven:

 • zij kunnen zich vinden in de voorgestelde wijzigingen van de huidige forfaits;
 • nog eens kritisch kijken naar bevindingen van de CDM voor de sectoren met aanbevolen verlaging van de forfaits;
 • zij hebben uit communicatief oogpunt een voorkeur voor een vast forfait per dier voor de gasvormige verliezen in plaats van een percentage van de excretie;
 • de door de CDM voorgestelde aanpak voor vaste mest-stalsystemen zijn voor de praktijk te ingewikkeld. Ze hebben daarom een voorkeur voor een vast getal voor de vaste en dunne fractie gezamenlijk zoals nu het geval is.
Voorstellen aanpassing van Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

De minister stelt op basis van voorgaande het volgende voor:

 • voor diercategorieën met een aanbevolen verhoging van de forfaits, dat doen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008;
 • voor diercategorieën met een aanbevolen verlaging, dat doen met ingang per 1 januari 2009. Eerder betekent een aantasting van de rechtszekerheid van de betrokken veehouders, omdat zij dan geen rekening kunnen houden met de lagere (en daarmee strengere) forfaits;
 • blijven werken met vaste forfaits sluit niet uit dat individuele veehouders de gasvormige stikstofverliezen op hun bedrijf kunnen berekenen als percentage van de excretie, zoals de CDM adviseert (deze mogelijkheid vloeit voort uit het beginsel van de ‘vrije bewijsleer’);
 • voor de gasvormige verliezen uit vaste mest-stalsystemen werken met vaste getallen. Deze zullen worden vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet;
 • omdat de excreties in de loop van de tijd veranderen, zullen deze getallen periodiek worden aangepast.
Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘meststoffenwet’

Meer informatie LNV, 13 juni 2008: Stalbalansen in de intensieve veehouderij en gasvormige verliezen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.