Home

Achtergrond 223 x bekeken

Kabinet spreekt zich uit over EU-landbouwbeleid

Het kabinet steunt op hoofdlijnen de voorstellen van de Europese Commissie tot aanpassingen van het Gezamenlijk Europees Landbouwbeleid (GLB). Die aanpassingen bieden mogelijkheden om boeren te belonen voor de zorg voor natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn. Wel wil het kabinet de melkquota verder verruimd zien worden.

Minister Verburg van LNV ziet goede kansen voor het blijvend belonen van boeren: ,,Landbouw is en blijft belangrijk, niet alleen voor het produceren van voedsel voor steeds meer monden, maar ook voor natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn." De landbouw zal inspelen op thema’s als klimaatverandering en duurzame energie. Nederland krijgt in de voorstellen van de Europese Commissie de ruimte om boeren te belonen die werken aan de instandhouding van landschappelijk waardevolle gebieden. In het najaar wil de minister de discussie starten over welke gebieden in aanmerking kunnen komen voor steun.

Inkomenssteun
Het kabinet steunt de voorstellen van de Europese Commissie om een boven- en ondergrens te stellen aan de inkomenssteun. De kosten voor het uitbetalen van de steun onder de €250 zijn te hoog, zeker in vergelijking met het inkomen van de boerenbedrijven. Vandaar dat boeren die nu minder dan €250 krijgen, straks geen inkomenssteun meer ontvangen. Het kabinet kan zich ook vinden in de afroming van de steun aan bedrijven die meer dan €100.000 ontvangen. Deze afroming komt dan ten goede aan het fonds voor plattelandsbeleid.

Het kabinet onderschrijft de noodzaak om de nog overgebleven productiesubsidies in de komende jaren af te bouwen. Het gaat in Nederland om de slachtpremies voor kalveren en runderen en de steun voor vlas, aardappelzetmeel en gedroogde voedergewassen. Voor elk van deze subsidies gaan verschillende overgangstermijnen gelden zodat in 2013 alle steun voor producten is omgezet naar inkomenssteun voor boeren.

Van inkomenssteun naar plattelandsbeleid
De Europese Commissie stelt voor om geld over te hevelen van het budget voor inkomenssteun aan boeren naar het budget voor plattelandsbeleid. Het kabinet is hier geen voorstander van omdat met directe beloning van boeren voor maatschappelijke diensten dezelfde doelen (voor landschap, natuur, milieu en dierenwelzijn) kunnen worden bereikt. ls er gekozen voor deze overheveling, dan moet volgens het kabinet het extra geld gebruikt worden voor nieuwe onderwerpen zoals waterbeheer, bio-energie, klimaatverandering, biodiversiteit en bijvoorbeeld dierenwelzijn. Daarbij moet al het geld van de directe inkomenssteun naar het fonds voor plattelandsbeleid gaan.

Verruiming melkquota
De voorstellen van de Europese Commissie voor de verruiming van de melkquota vindt het kabinet aan de magere kant. De verruiming moet zorgen voor een ‘zachte landing’ op weg naar de afschaffing van het melkquoteringssysteem in 2015. Voor dit jaar is er een verruiming van 2,5% afgesproken. De Commissie stelt voor het quotum tot 2013 met 5% uit te breiden. Het kabinet ziet graag een hogere verruiming.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie LNV, 9 juni 2008: Europese landbouwsubsidies naar natuur, landschap, milieu en dierenwelzijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.