Home

Achtergrond 458 x bekeken

FOB-regeling tuinbouw gesneuveld

De FOB-regeling voor de tuinbouwsector was slechts een kort leven beschoren. Na opneming in de landbouwnormen 2007 wordt de regeling al na enkele maanden weer ingetrokken. De regeling blijkt niet staatssteunproof te zijn. Dit volgt uit de brief van 1 april 2008 die de Directeur-generaal van de Belastingdienst, mevrouw mr. J. Thunnissen aan vertegenwoordigers van de tuinbouwsector zond.

De zogenaamde ‘fictieve onbelaste boekwaardeverhogingsregeling’ (FOB-regeling) was een tegemoetkoming voor de tuinbouwsector om de grote gevolgen van de afschrijvingsbeperkingen die per 1 januari 2007 zijn ingevoerd te beperken. Zonder de tegemoetkoming is afschrijving op nieuw gebouwde kassen vaak niet mogelijk.

Aan de landbouwnormen wordt de volgende tekst toegevoegd:

  • "Aanvulling landelijke landbouwnormen 2007

    In onderdeel 5.1.3 van de landelijke landbouwnormen (afschrijvingsgegevens investeringen in bedrijfsmiddelen glastuinbouw) is een regeling opgenomen, waarbij voor de toepassing van artikel 3.30a Wet IB 2001 de boekwaarde van de glasopstand extra-comptabel wordt vermeerderd met het verschil tussen de WOZ-waarde en de boekwaarde van de ondergrond van de glasopstand (hierna: de regeling).

    Gelet op staatssteunaspecten kan de Belastingdienst geen uitvoering geven aan de regeling. De regeling is namelijk aan te merken als ongeoorloofde (verboden) staatssteun. Ter motivering geldt het volgende. In de brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 juli 2007, nr. DB 2007-282u is aangegeven dat het informeel voorgelegde amendement van De Nereé tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bluemink (Kamerstukken II 2005/2006. mr/ 30572, nr 21) door de Europese Commissie is aangemerkt als ongeoorloofde (verboden) staatssteun. Nadere analyse heeft ertoe geleid dat dit laatste ook het geval is voor de in de landelijke landbouwnormen 2007 opgenomen regeling. Ondanks dat de regeling qua maatvoering en toepassing afwijkt van voormeld amendement, is het resultaat van de regeling namelijk in effect niet wezenlijk anders dan het amendement.

    De Belastingdienst kan de regeling die met ingang van 1 januari 2007 in de landelijke landbouwnormen 2007 is opgenomen dan ook niet uitvoeren. Dit betekent dat de regeling geen werking zal hebben.”

Momenteel beraden zowel de tuinbouwadviseurs als de Belastingdienst hoe in de praktijk om te gaan met deze vervelende kwestie. Eventueel worden proefprocedures opgestart.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘afschrijven’ en ‘kassen’

Meer informatie Belastingdienst, 23 januari 2008: Landelijke landbouwnormen 2007 beschikbaar

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.