Home

Achtergrond 403 x bekeken 15 reacties

Niets nieuws onder de zon

In de 70-er jaren is de discussie gevoerd wél of geen melkquotum. De jongerenorganisaties (lees NAJK) stonden lijnrecht tegenover de standsorganisaties (nu LTO). De jongeren wilden het quotum als bescherming van de markt, terwijl LTO de meest liberale marktwerking voorstond.

De Europese overheden wilden wel graag een quotering omdat een garantieprijs voor de melk zonder quotering de schatkisten te veel geld zou kosten. Achteraf moeten we constateren dat de quotering voor de Europese boeren een nuttig instrument is geweest. Vooral omdat de overproductie op die manier tegengegaan kon worden en gemiddeld toch een goede melkprijs kon worden gerealiseerd.

Zuivelondernemingen dachten en denken daar anders over. Zij willen hun vleugels uitslaan over de aardbol en daarbij past geen quotering. Toch heeft de quotering ook een nadeel. Voor de Nederlandse boeren is dat de hoge quotumprijs, die bij tijd en wijle de pan uitrees. Nu wil men de quotering afschaffen en dat is de grootste fout die zuivelland kan maken. We moeten er juist voor zorgen dat we de voordelen van het quotum behouden en dat we de nadelen (dus de hoge quotumprijs) opheffen. De sectorale bonden zien dat goed in.

Hoe zou dat kunnen? Stel de huidige quoteringsregeling voor twee jaar vast met een vereffening per land zoals nu ook het geval is. De melkveehouder hoeft dan ook maar één keer per twee jaar superheffing te betalen als hij ná de vereffening toch nog zijn quotum heeft overschreden. Bepaal dat één keer per twee jaar het quotum met maximaal 3 procent kan worden verruimd of met maximaal 1 procent kan worden ingeperkt al naar gelang de marktsituatie is.

De voordelen zijn dat de quotumprijs daalt en naar ik verwacht zal komen te liggen rond een euro per kilo melk. Verder wordt er een stukje marktbescherming gecreëerd, waarbij toch ruimte is voor aanpassingen. Een groot voordeel is dat de melkveehouder veel flexibeler kan inspelen op zijn quotum. En uiteindelijk is de consument verzekerd van een stabiele prijs. Doen we dit niet dan krijgen we een melkprijs met hoge pieken en diepe dalen en daarmee is niemand, behalve de handel gediend.

Terugkijkend op de argumenten van 30 jaar geleden en het gebrek aan argumenten nu, verdenk ik de beleidsmakers ervan dat zij expres de regeling zo star gemaakt en gehouden hebben om zodoende de geesten rijp te maken voor afschaffing. Er is niets nieuws onder de zon.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  europese

  Dan heeft het NAJK zich destijds toch verslikt in hun visie. De jongeren werden door de quotering beperkt in hun ondernemingsdrift door enorme quotumlasten en groeibeperkingen en zelfs de onmogelijkheid van bedrijfsovername.
  De wens van de auteur om de voordelen van quotering behouden en de nadelen te beperken zou misschien op één manier bereikt kunnen worden; vrije verhandelbaarheid van het quotum tussen de lidstaten, verevening én verruiming of beperking van het quotum of europees niveau. Alleen door alle drie punten bij elkaar op korte termijn te regelen, zou (beperkt) invloed kunnen worden uitgeoefend op de melkprijs. Tevens kunnen kansen door tijdige verruiming van het europees quotum toch benut worden. Als het quoteringsstelsel met het huidige systeem (landenquotum) in stand blijft, blokkeer je de ontwikkeling van een efficiënte melkveehouderij in europa. En dan zal door koersontwikkeling op de valutamarkt (euro/dollar) en de opmars van andere landen op de wereldmarkt europa op termijn de strijd op de melkmarkt verliezen. Als dit alles niet geregeld kan worden zijn we beter af bij afschaffing van het huidige europese quoteringsstelsel.

 • no-profile-image

  buren

  De expansie drift die er na het verdwijnen van het quotum komt zal melk prijzen brengen van minder als 22cent.
  Alle voorstanders van quotum afschaffing zijn straks op de financiele afgrond.

 • no-profile-image

  .

  We moeten niet denken dat die melkveehouders die nu niet kunnen groeien dat zonder produktie beperking dat wel kunnen. Zij zijn niet vakman genoeg om tegen in beperkte kostprijs te melken. En de melkveehouders die wel die kwaliteiten hebben kunnen dan ook groeien als ze dat willen! Maar zonder produktie beperking is het geen keus meer. Bovendien is het makkelijker bij een hoge melkprijs en een hoge kostprijs een grotere marge er tussen te houden dus meer winst. Als je meer winst maakt kun je dus ook groeien als je dat wilt! Er moet in de melkveehouderij een keer een trent breuk komen en niet meer over overleven praten maar over winst marge en een goed inkomen. Die mensen die graag willen overleven die hebben geluk met de dure qouta en stijgende grondprijzen anders hadden ze alleen hun inkomen van nog geen 5 euro per uur en een werkweek van 80 uur. Die keus kun je ook maken als melkveehouderij in Europa maar dan blijven we slaven! Ik hoor in Nederland ook nooit over mestkosten praten in de melkveehouderij. Vraag je voervoorlichter een keer wat er moet gebeuren om je produktie te verdubbelen als de buurman dat ook doet. De mensen die dat willen die moeten realiseren dat in de meeste landen de mestkosten onder de 3 euro per kuub liggen. Als je in Nederland zonder qouta onder de 15 euro blijft mag je van een wonder spreken. Als de melkprijs laag is gaat het om centen en dit zijn er al 300 euro per koe op 250 koeien is dit leuk geld! Kun je ook veel qouta voor kopen.

 • no-profile-image

  .

  Wien valt helemaal niets te verwijten integendeel; hij gaat volledig voor de varkenssector, dat is helemaal duidelijk.
  En inderdaad, hij heeft visie.........voor de varkenssector.
  Maar toch graag antwoord op de vraag waarom de varkenssector (en andere sectoren) zelf geen quotering wil, en stop met argumenten zoeken om de melkquotering in stand te laten ten faveure van de mestafzet van de varkenssector.

 • no-profile-image

  .

  Gezien de internationale ( enkel europese)analyse misschien een immigratiemakelaar die hier zijn visie geeft, en dus belang bij behoud van quotum hoge quotumprijs?
  Beste reactant, quotum heeft in andere europese landen maar een fractie van de waarde die in Nederland eraan vast gehangen wordt. Als dit puur met het saldo te maken heeft, dan zie ik nog eerder een teruggang van de melkveehouderij in andere europese landen i.v.m. de hogere prijzen voor grondstoffen en veevoer. Dit maakt het voor ondernemers in andere landen alleen maar moeilijker om rendabel veeteelt te bedrijven, en aantrekkelijker om over te stappen naar akkerbouw.
  En zoals je terecht opmerkt, er is een groot verschil tussen kunnen of willen verdubbelen. In andere landen kan men, maar het is de grote vraag of dit gebeurt. Ik moet het nog zien gebeuren.
  En dacht je nou werkelijk dat landen buiten europa liggen te slapen?

 • no-profile-image

  .

  En toen bleef het stil...........

 • no-profile-image

  veehouder

  Ja Berend, het klopt van de slechte en goede jaren in de varkenssector. Maar als dit per saldo zo slecht uitpakt, waarom wil de varkenssector dan persé geen quotering of overheidsbemoeienis?
  Wien, probeer dit eens uit te leggen aan de melkveehouderij c.q. wanneer ga je je hard maken voor quotering in de varkenssector?
  En Hertog Jan slaat de spijker op zijn kop; de melkveehouder betaald uiteindelijk het gelag van deze luchtballon en de rest wordt flink beter van het huidige (landelijke) quoteringsstelsel.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Op zich een goed idee van Wien, toch even een kleine aanvulling hierop. De quotering is en was nuttig voor de producent, het heeft hem gedeeltelijk beschermt tegen zijn eigen expansiedrift.
  Uiteindelijk heeft die expansiedrift van hem weer de hoge quotumkosten gecreëerd en dat heeft zich weer tegen hem gekeerd. Een mogelijkheid zou zijn geweest om het quotum slechts beperk of helemaal niet verhandelbaar te maken, maar het quotum van de stoppers gewoon verdelen onder de rest van de melkveehouders. Nu zijn het vooral de makelaars, en de banken en niet te vergeten de belastingdienst die de lachende derde zijn geweest. Het is zoals het altijd is geweest, waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou, ik vind het helemaal geen goed idee omdat het landenquotum in stand blijft en dus de quotumprijs dan weer zal stijgen en ontwikkelingsmogelijkheden de kop worden ingedrukt.En Wien is zeker meer met de varkens bezig; de quotumprijs ligt op het moment onder de euro. Over varkens gesproken, het zal Wien voor de mestafzet goed uitkomen als het quotum behouden blijft.

 • no-profile-image

  geen varkenshouder

  Het zijn volgens de "vooruitstrevende melkveehouders" altijd de varkenshouders die het over mestkosten hebben. Dit is zeer kort door de bocht! Hoeveel melkveehouders in het zuiden hebben nu nog een mest plaatsings ruimte van 1000 kuub? Die hebben in de toekomst nog ruimte om te groeien. (In het noorden is er waarschijnlijk meer plaats) De rest moet van de mest af! Dit is een kosten post die niet uit te sluiten valt! Bovendien zijn er in Nederland varkensrechten! Dat weten die vooruitstrevende melkveehouders blijkbaar niet! Het is dadelijk de melkveehouderij die de grote mestproblemen gaat veroorzaken! De meesten zijn zo dom dat ze miljoenen weg willen gooien (waarde qouta) en dan nog steeds voor die 5 euro willen werken! Alleen om te kunnen zeggen dat ze meer koeien kunnen melken. Hier krijg je echt geen beter inkomen van. Als je de potentie van expansie van Duitsland en Frankrijk niet meetelt alleen kijkt wat er in Nederland kan dan heb je een dikke plank voor de kop! In Frankrijk zijn de bedrijven zo exentensief en hebben nog nooit uitgebreid. Die produktie kan makkelijk verdubbelen! Duitsland idem! Oostblok loopt nog niet zo'n vaart want die hebben het geld nog niet. Maar in de rijken landen kunnen ze makkelijk gesext sperma in zetten en goed koop geld lenen. Ik geef ze 5 jaar voor een verdubbeling als ze dat willen. Daar kunnen ze dat met de zelfde variabele kosten als we nu in Nederland doen maar dan hebben ze goedkopere en veel meer grond!

 • no-profile-image

  Berend

  Goed gezien van Wien.
  Hoop toch werkelijk dat LTO bij zinnen komt.
  Trouwens melkveehouder zonder varkens, we zien in de varkenshouderij wat de vrije markt veroorzaakt.
  Meer slechte jaren, dan goede jaren.

 • no-profile-image

  ONDERNEMER

  Alweer een GOED IDEE van Wien van de Brink. Wien houdt altijd het vizier gericht op het belang van de primaire producent.
  En dat is van groot belang in deze tijd waarin anderen dan de primaire producenten (lees industrie, adviseurs e.d. ) een steeds groter deel van "onze koeK" proberen binnen te halen. Vaak geven deze "anderen" een mening die gevoed wordt door handelspolitieke overwegingen. En deze meningen zorgen voor een troebele beeldvorming.
  Gelukkig geeft WIEN wel een helder beeld.

 • no-profile-image

  .

  Ach, tussen de regels door valt het op; weer iemand (varkensboer?)met een mestprobleem die probeert te overtuigen dat behoud van quota goed is voor de melkveehouderij, en uitstekend is voor de varkenssector.

 • no-profile-image

  Frank

  Als de melkveehouders uitbreiden en moeten a ldie mest afzetten buiten hun bedrijf, drijft de kosten op. Stel dat de mestkosen naar 20 euro gaan is dit per koe 500 euro. Ik zou zeggen succes ermee, en dan nog de stijging van de voerkosten en de verlaging van de melkprijs. Je kunt dan nooit concureren tegen andere landen waar ruimte is. En dit gaat ook ten kosten van de andere dierlijke sectoren. Er moet gewoon evenwicht zijn in het belang van de producent. Anders wordt je de slaaf van de consument! Dat de coopertieve melkfabrieken er anders over denken dat weten we, die zijn er niet meer voor de boer zoals in de tijd van pater van de Elzen, maar voor zich zelf. Helaas is dit zo, door concurentie moet dit veranderen, anders ziet het er slecht uit.

 • no-profile-image

  frank

  Wat schijnbaar enkele niet weten dat Wien varkens en melkkoeien heeft. Men kan hem iets verwijten, maar een viezie heeft hij. Ik ben dit met hem eens dat het wel eens een groot probleem kan worden als het melkqotum eraf gaat. Door de technische ontwikkelingen ishet mogelijk om veel meer te melken. Elk voor deel heeft zijn nadeel. Dit is dan ook het probleem. Door de enorme stijgingen van de lonen moeten ook de boeren mee, wil je nog kunnen blijven boeren. Maar de kostprijs is het enige wat hier in telt, die moet gehaalt worden. De productie moet zeker niet hoger zijn als de vraag. Dit moet je als sector proberen te beheersen. Daar zal de consument die maar een dag vooruit kijkt, anders over denken. Maar iemand die inzicht heeft, weet dat dit op langer termijn een dure rekening kan worden. Als producent moet je een flecibel qoteringsysteem hebben wat sturing geeft. Voorspellers over economie hebben het vaak mis, voor hen niet erg, maar als boer is het levensbelang.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.