Home

Achtergrond 224 x bekeken

Enkele LNV-subsidies vanaf 1 mei opengesteld

Belangstellenden voor biologische landbouw, voor vernieuwing in de veehouderij, voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid of voor energiebesparing in de glastuinbouw zijn in mei aan de beurt voor een eventuele aanvraag van subsidie. Het LNV-Loket biedt op zijn site een overzicht van subsidies in 2008. Voor historische buitenplaatsen start de openstelling al in april!

Biologische landbouw
Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor het inwinnen van kennis en advies over omschakeling, uitbreiding met een andere biologische tak of andere mogelijkheden voor alternatieve inkomsten waardoor het bedrijf biologisch kan (blijven) produceren. Ook voor het volgen van een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst over het omschakelen naar de biologische productiemethode en de gevolgen hiervan voor het bedrijf komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie is maximaal €1.500 per aanvrager. Het totale budget is €455.000. Wie meer wil weten kan vanaf half april een brochure op de site vinden. De openstelling is van 1 mei tot en met 15 juni.

Bedrijfsadviesdiensten randvoorwaarden Gemeenschappelijk landbouwbeleid
Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor de kosten van een bedrijfsadvies over de randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Medewerkers van een bedrijfsadviesdienst, erkend door Dienst Regelingen, onderzoekt welke randvoorwaarden van het GLB op hun bedrijf van toepassing zijn en in hoeverre ze daaraan voldoen. Deze subsidie is maximaal €1.000 per aanvrager. Het totale budget is €1.300.000. Vanaf half april is de brochure op de site te vinden. De openstelling is van 1 mei tot en met 1 juni.

Innovatieprojecten veehouderij
Veehouders kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van een innovatieproject. Als het project goed aansluit bij de innovatieagenda’s van de sector, maken ze meer kans op subsidie. Zij krijgen 50% van de subsidiabele kosten vergoed tot maximaal €1.000.000. In 2008 zijn er openstellingen voor de melkveehouderij en intensieve veehouderij. De totale budgetten daarvoor zijn respectievelijk €900.000 en €1.300.000. Te zijner tijd is een brochure op de site te vinden. De openstelling is van 1 mei tot en met 30 mei.
Extra subsidie is te krijgen voor samenwerking in innovatieprojecten. Zowel samenwerking met andere agrariërs als MKB-ondernemingen in de agrarische sector kunnen in aanmerking komen. Nieuw dit jaar is dat de aanvraag ook beoordeeld wordt op de mate waarin het samenwerkingsproject aansluit bij de innovatieagenda's van de sector of de integraal duurzame en diervriendelijke stal. De subsidie is 35% van de kosten die in aanmerking komen en maximaal €500.000. Voor deze subsidie is reeds een brochure te downloaden op de site. De openstelling is eveneens 1 mei tot en met 30 mei.

Investeringen in integraal duurzame stallen
Deze subsidie is voor de kosten van maatregelen in stallen of houderijsystemen, die op het gebied van dierenwelzijn verder gaan dan de wettelijke eisen. De aanvraag krijgt een rangschikking. De hoogst gerangschikte aanvragers ontvangen subsidie totdat het subsidieplafond van €1.100.000 is bereikt. De veehouder krijgt maximaal 35% vergoed van de kosten die in aanmerking komen tot maximaal €200.000. De officiële naam van deze subsidie is Integraal duurzame stallen en houderijsystemen.
Een project krijgt een hogere rangschikking als:

  • het project meer economisch of technisch perspectief heeft;
  • er voor het project een betere verhouding tussen de prijs en kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde subsidiebedrag en de verbetering van het dierenwelzijn;
  • er voor het project een betere verhouding tussen de prijs en kwaliteit bestaat, gezien het aangevraagde subsidiebedrag en de verbetering van het milieu, diergezondheid of arbeidsomstandigheden.
Vanaf half april is er weer een brochure beschikbaar op de site. De openstelling loopt van 1 mei tot en met 30 mei.

Investeringen voor energiebesparing in glastuinbouw
Glastuinders kunnen subsidie krijgen voor investeren in energiebesparende maatregelen op hun glastuinbouwbedrijf. Deze regeling is met name bedoeld voor energie-extensieve glastuinbouwbedrijven. Dit zijn bedrijven die minder dan 25 m3 gas per m2 per jaar verbruiken. Glastuinders kunnen als individueel bedrijf subsidie aanvragen. Ook kunnen ze in een samenwerkingsverband met maximaal twee andere bedrijven subsidie aanvragen. De vergoeding is maximaal 25% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Het totale budget is €5.500.000 Vanaf half april is de brochure op de site te vinden. De openstelling is van 1 mei tot en met 21 mei.

Historische buitenplaatsen
De openstelling loopt van 1 april tot en met 31 mei. De subsidieregeling is bedoeld voor het bevorderen van de instandhouding van beschermde historische buitenplaatsen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die van belang zijn vanwege de cultuurhistorische of natuurwetenschappelijke waarde van de buitenplaats of die verder gaan dan voor recreatie of normaal onderhoud noodzakelijk is. De werkzaamheden moeten gericht zijn op herstel (restauratie) van objecten in parken en tuinen van beschermde historische buitenplaatsen. Er is in totaal €215.000 beschikbaar is. Een brochure is beschikbaar vanaf half maart.

Meer informatie Overzicht subsidies op Het LNV-Loket

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.