Home

Achtergrond 249 x bekeken

Emissie van fijnstof en methaan stijgt tot 2020

De veehouderij stoot in 2020 meer methaan en fijnstof uit als geen aanvullende maatregelen worden genomen, terwijl ammoniak tegen die tijd minder problemen geeft. Dat concludeert het Wageningse instituut LEI in een studie naar de verwachte uitstoot van schadelijke stoffen door de Nederlandse veehouderij in 2020.

Het LEI verrichtte de studie voor het ministerie van LNV, met het oog op nieuwe maxima voor de uitstoot van de stoffen (de zogeheten NEC-plafonds) in 2020. Naar verwachting doet de Europese Commissie volgend jaar voorstellen over de emissies, met name voor ammoniak, fijnstof, methaan en lachgas.

Strengere maatregelen pakken nadeliger uit voor de winstgevendheid en gunstiger voor de verlaging van de emissies. Zonder aanvullende maatregelen neemt de uitstoot toe van methaan door een hogere melkproductie per koe en van fijnstof door aanpassingen in stalsystemen in de pluimveehouderij. In sommige doorgerekende situaties is de intensieve veehouderij niet meer rendabel. Een en ander is mede afhankelijk van de besluiten van de Europese Commissie aangaande de emissieplafonds.

De studie laat zien dat het huidige mestbeleid al een substantiële bijdrage levert aan de ammoniakreductie. De uitstoot van ammoniak in 2020 is bij voortzetting van het huidige beleid naar verwachting lager dan in 2006. Dit komt naast het aangescherpte mestbeleid ook door de verplichting van emissiearme stallen.

Het begrenzen van de uistoot door verhandelbare rechten voor stikstof en fosfaat voor de gehele veeteelt is nadelig voor de intensieve veehouderij, omdat die het dan waarschijnlijk aflegt tegen de melkveehouderij. De veehouderij kan de kosten voor nieuwe emissiebeperkende maatregelen maar moeilijk doorbereken aan haar afnemers, omdat ze produceert voor de markt in Europa en de overige wereld. Als de volumemaatregelen evenredig worden verdeeld over de verschillende soorten veehouderij, is dat economisch minder efficiënt volgens het LEI. Het nemen van technische maatregelen vindt het LEI het meest efficiënt, maar het bereikte effect toch onvoorspelbaar, omdat bij duurdere maatregelen de ondernemers minder gaan produceren.

Eerder is al een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de effecten van de emissieplafonds voor 2020, waarvan de resultaten aan de kamer werden aangeboden. Die studie kwam tot een positief effect, omdat de waarde van extra levensjaren van de mens hoger in waarde worden aangeslagen dan de kosten om de lagere emissies te bereiken. Zoeken naar het belang van fijnstof op Agrocount.nl leert dat in 2008 veel meer aandacht is voor deze vorm van emissie.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘fijnstof’

Meer informatie LEI-WUR, 8 december 2008: Mogelijke emissiereducties voor 2020; impact op intensieve veehouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.