Home

Achtergrond 334 x bekeken

Boeren starten project voor bedreigde dieren en planten

Zeeuwse agrariërs gaan akkerranden inzaaien om bedreigde dieren een kans te bieden. In totaal verdeelde het ministerie van LNV €3 miljoen subsidie voor projecten ten behoeve van bedreigde dieren en planten. Het Zeeuwse project is het enige van de 23 gehonoreerde projecten op naam van een agrarische organisatie, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Ook boeren en tuinders maken dus kans bij projecten voor bedreigde soorten, en ze benutten die ook.

Regeling
Met de subsidieregeling wil LNV een impuls geven aan de zogeheten leefgebiedenbenadering. Deze nieuwe aanpak, die vorig jaar voor het eerst is beproefd, richt zich niet op de bescherming van een individuele soort maar op maatregelen waarvan meerdere bedreigde planten- en diersoorten profiteren. De benadering gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. In totaal richt de leefgebiedenbenadering zich op circa 300 soorten. De ervaring leert dat de werkwijze ook voordelen oplevert voor andere, minder kwetsbare, soorten in de gebieden.

Voorstellen hiertoe werden ingediend door natuurbeschermende organisaties, stichtingen en lagere overheden, maar ook ZLTO tekende voor een project. De projecten variëren van groot (zich uitstrekkend over meerdere provincies) tot klein. Een voorbeeld van een groot project is ‘Oasis van biodiversiteit’, dat wordt uitgevoerd in de provincies Overijssel, Limburg en Zuid-Holland. Het richt zich op de aanleg en het beheer van kleine stilstaande wateren voor soorten als de kamsalamander, heikikker en ringslang. Een voorbeeld van een kleinschalig project is ‘t Venne’, een gebied in Oost-Gelderland, waar gewerkt wordt aan het herstel van droge en vochtige heide.

Zeeland
ZLTO krijgt een bijdrage voor het project ‘Integrale impuls akkernatuur Zeeland’. Dit project wordt verspreid over de provincie Zeeland uitgevoerd en is gericht op verduurzaming van de Zeeuwse akkerranden. Boeren die meedoen aan het project, passen specifiek beheer toe op akkerranden van hun land om akkerplanten en -vogels meer kans te geven.

Bijzonder is dat de stroken een wisselende breedte krijgen langs kronkelende waterwegen en ingezaaid worden met verschillende granenmengsels of braak blijven liggen. Zo ontstaat een soort ‘mozaïekbeheer’. De breedte van de 30 hectare aan duo- of triostroken zal variëren van 9 tot 25 meter, terwijl in de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (Psan)-regeling sprake is van vaste breedtes van 6, 9 of 12 meter. De deelnemers houden zo rechte percelen over voor hun normale landbouwbedrijf. .

ZLTO kwam met het idee toen bleek dat er in Zeeland met 500 hectare akkerrand meegedaan werd aan de Psan-regeling. Binnen een werkgroep waarin ook provincie Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Stichting Het Zeeuws Landschap afgevaardigd zijn, vond het idee breed draagvlak. Zo kwam het projectvoorstel vlot tot stand. Projectleider Wico Dieleman zegt geen belemmeringen hebben ervaren bij de procedure, enkel kansen.

Het totale budget bedraagt circa €160.000. Daarvan is een substantieel deel gereserveerd voor vergoeding van de ondergrond aan agrariërs. Andere projectonderdelen zijn werving deelnemers, monitoring natuurwaarden, excursies, projectleiding en rapportage. De werving is inmiddels begonnen. De verwachting is dat er ongeveer 10 tot 15 ondernemers meedoen.

Het werkgebied van de ZLTO beslaat de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. ZLTO ondersteunt haar leden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. De vereniging, belangenbehartiging, projecten en advies zijn in samenhang georganiseerd. ZLTO streeft, binnen agrarisch natuurbeheer, naar langjarige overeenkomsten tegen marktconforme vergoedingen.

Verdere voorwaarden
Doel van het project ‘Integrale Impuls Akkernatuur Zeeland’ is een impuls geven aan het duurzaam verbeteren van akkerfauna en akkerflora op bouwland door aanleg en monitoring van gebiedseigen akkerranden van graan en braak in meerdere gebieden in Zeeland.

De vergoeding per hectare akkerrand bedraagt €2.173 per hectare per jaar. Mogelijke locaties zijn open gebied, langs waterwegen, langs heggen en struiken of dwars door percelen. Akkerranden mogen deel zijn van een regulier ingezaaid graanperceel of langs andere akkerbouwgewassen. Akkerranden mogen voorts een wisselende breedte hebben tussen de 9 en 25 meter. De strook braak is beperkt tussen de 3 en 5 meter en mag bewerkt worden in het voorjaar tot 1 april en na half juni. Bij veronkruiding is ook tussentijds ingrijpen toegestaan, afhankelijk van doelsoorten en nesten en in overleg met de begeleider binnen het project.

Streekeigen kruiden worden aangeleverd in graanmengsels of separaat ingezaaid (als graan al is ingezaaid). De overeenkomst loopt van 1 november 2008 tot 15 maart 2010. Deelname is nog mogelijk. Verdere informatie is in te winnen bij Wico Dieleman van ZLTO op telefoonnummer (0113) 24 77 60 of 06 50 52 84 80 of per email via wico.dieleman@zlto.nl.

Lees ook Biodiversiteit is bruikbaar in de landbouw

Meer informatie LNV: 31 oktober 2008: Drie miljoen voor projecten bedreigde dieren en planten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.