Home

Achtergrond 292 x bekeken

Successiefaciliteit ook over de grenzen heen!

Op Agrocount.nl is vaak en veel aandacht voor de opvolgingsfaciliteit in de successiewet. En terecht, want de successiefaciliteit is voor de sector van groot belang. Nu steeds meer ondernemers over de grens heen boeren, kan de vraag zich voordoen hoe dit buitenlandse agrarische vermogen (buitenlands quotum, grond of zelfs een gehele buitenlandse onderneming, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon zoals een Duitse GmbH of een Poolse Spó³ka) belast wordt in geval van vererving of bedrijfsopvolging. En belangrijker nog: bestaat er in het buitenland een met de Nederlandse successiefaciliteit vergelijkbare opvolgingsfaciliteit? Hierover heeft het EG Hof van Justitie vorige week een belangrijk arrest gewezen.

Zaak
Een in Frankrijk wonende (enig) erfgenaam erfde het vermogen van zijn overleden moeder, die tot haar overlijden in Duitsland woonde. Tot de erfenis behoorden in Frankrijk gelegen land- en bosbouwgronden. De Duitse successiewetgeving kent een zeer vriendelijke faciliteit voor in Duitsland gelegen land- en bosbouwgronden (de uitkomst daarvan is dat slechts zo’n 10% in aanmerking wordt genomen, en zelfs daarover worden nog tegemoetkomingen verleend),maar in het buitenland gelegen land- en bosbouwgronden moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer.

Onze Franse erfgenaam kreeg dus een stevige belastingaanslag in de bus. Had de grond in Duitsland gelegen,dan was er in fiscaal opzicht weinig of niets aan de hand geweest. De vraag was of het onderscheid tussen Duitse grond en Franse grond was toegestaan. De zaak kwam onder de rechter, en uiteindelijk belandde de zaak bij de het Hof van Justitie van de EG. Dit hof heeft nu beslist het afhankelijk maken van de toepassing van fiscale faciliteiten van de vraag of verkregen zaak op het nationale grondgebied is gelegen, een verboden beperking vormt van het kapitaalverkeer. Met name is de Duitse regeling niet gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang.

Nederland
De Nederlandse regeling lijkt van deze beslissing geen hinder te ondervinden. De faciliteit beperkt zich immers niet tot in Nederland gelegen ondernemingsvermogen of Nederlandse BV’s. Bovendien kunnen zowel in Nederland als buiten Nederland wonende verkrijgers een beroep op de faciliteit doen. Geen discriminatie dus. Tussen haakjes; ook de landbouwvrijstelling en (sinds 2001) de bosbouwvrijstelling zijn ook op buitenlands vermogen van toepassing. Wel zou gesteld kunnen worden dat de waardering volgens de gebruikelijke normen (vergelijk het Besluit van 10-10-2007) voor in het buitenland gelegen vermogen onredelijk uitpakt, omdat dat veelal (per hectare of per kilo quotum) minder waard is dan zijn Nederlandse tegenhanger.

Verdragen
Los van het voorgaande (goede) nieuws moet de ondernemer toch goed uitkijken als hij grensoverschrijdend gaat overnemen en het recht van successie of van schenking in beeld komt. Er zijn wel belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting, maar die hebben meestal geen betrekking op het recht van successie. Uitkijken dus dat er niet dubbel afgetikt moet worden!

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook boek ‘Bedrijfsopvolging voor de agrarische sector, successierecht erfrecht

Meer informatie Uitspraak Europees Hof van Justitie, 17 januari 2008, zaak C 256/06 betreffende successiebelasting, waardering van in ander land gelegen goed

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.